Деловодна информация
00510
Изх.1500-75 25/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
25/10/2018 (дд/мм/гггг)
00510-2018-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
гр. Девня 9162, бул. Съединение 78
Девня BG33 9162 България
Нели Павлова +359 51947011
kmet@devnia.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

http://www.devnia.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/tretirane-otpadaci-2018


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/tretirane-otpadaci-2018
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на услуги на Община Девня по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Девня
90500000      
Услуги

Системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци обхваща всичките селища на територията на община Девня. Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината, възлиза на около 3 000 тона/годишно, а от поддържане на обществени площи, паркове и градини на около 1 000 тона/годишно. Обект на дейностите по предмета на поръчката, представляват: 1. Смесените битови отпадъци, с код 20 03 01, източник: битови отпадъци, генерирани от домакинствата и битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради, от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци; 2. Зелените отпадъци от домакинствата и от поддържане на обществени площи, паркове и градини с код 20 02 01 биоразградими отпадъци.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
587000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Tериторията на Република България

Системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци обхваща всичките селища на територията на община Девня. Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината, възлиза на около 3 000 тона/годишно, а от поддържане на обществени площи, паркове и градини на около 1000 тона/годишно.
Обект на дейностите по предмета на поръчката, представляват:
1. Смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Според източниците на образуването им, смесените битови отпадъци се подразделят на:
- битови отпадъци, генерирани от домакинствата;
- битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради;
- битови отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци.
2. Зелените отпадъци от домакинствата и от поддържане на обществени площи, паркове и градини с код 20 02 01 биоразградими отпадъци от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.
Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди депониране. Чрез сепарирането както количеството, така и обемът на отпадъците за депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата и се спестяват за общината финансови средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
587000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Информацията, свързана със съответствието на участника с този критерий за подбор, се попълва в ред 9) на раздел В: „Технически и професионални способности“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,определен за изпълнител, да представи Списък-декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в който следва да се опишат техническите параметри на инсталацията за предварително третиране на отпадъците, както и основанието, на което същата се използва /собствена, наем и/или друго основание/, местоположението й.
2. Участникът следва да притежава разработени, внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството и околната среда, с обхват на приложение, идентичен или сходен с обхвата на поръчката.
Информацията, свързана със съответствието на участника с този критерий за подбор се попълва в част IV. Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление на еЕЕДОП.
Доказване: Участникът, избран за изпълнител, следва преди сключване на договора да представи заверени за вярно с оригинала копия от посочените в еЕЕДОП сертификати.


Минимално изискване по т. 1: Участникът да разполага с въведена в експлоатация инсталация за предварително третиране на отпадъци, разполагаща с: автомобилна везна за входящ и изходящ контрол; зона за приемане на отпадъци; зона за сепариране на отпадъците; зона за биологично третиране на биоразградими отпадъци.
Инсталацията трябва да бъде разположена на разстояние не по-голямо от 60 км от границите на община Девня.
Минимално изискване по т.2:
Участникът следва да разполага с внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2015 (или еквивалентeн), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2015 (или еквивалентен), в обхват приложим към предмета на поръчката (дейност/и свързани с третиране на отпадъци).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът следва да разполага с валидно разрешение, издадено по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително по чл.117 от ЗООС или еквивалентно, за дейности по предварително третиране (сепариране/сортиране) на отпадъци.
Площадката трябва да отговаря на изискванията, регламентирани в Наредба № 7/ 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.
Разходите за транспортиране до депо за обезвреждане на останалите след сортиране негодни отпадъци до депо за неопасни отпадъци, както и разходите по депониране на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци след сортирането ще са за сметка на Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/11/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение 78, ет. 3, Заседателна зала

Получените заявления оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


22 месеца след възлагане на настоящата поръчка

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Срокът за изпълн. на договора е за период от 24 мес.
1. Изисквания за лично състояние. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, а именно осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, ако не са налице изключенията по чл. 4; обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; както и участници, представляващи свързани лица по § 2, т. 45 ДРЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява с попълване на Част III на еЕЕДОП, в приложимите полета съобразно указанията в документацията. Възложителят изисква от участника избран за изпълнител декларация по чл.59, ал.1, т. 3 ЗМИП. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
2. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора по съответната обособена позиция, в размер 1% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Условията и срокът за задърж. или освобожд. на гаранцията за изпълнение се урежда в договора.
3. Източник на финансиране - бюджетни средства на Община Девня.
4. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
5. На основание възможността, дадена от чл. 104, ал. 2 ЗОП, при провеждане на процедурата назначената от Възложителя комисия ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва