Деловодна информация
00338
АО-05-03-8062 23/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
23/10/2018 (дд/мм/гггг)
00338-2018-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
арх.Петър Сергев и Веселка Дакова и Димитринка Спасова +359 84-618142/+359 84-618171/+359 84-618178
kmet@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181023ZSTd3193701
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, деловодство,стая 06, партерен етаж
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълн.на строит.-монтаж.работи чрез инженеринг–изгражд.на социал.жилища по проект„Изгражд.на социал.жилища за настаняв.на малцин.и социал.слаби групи в кв.„Орел“,отговар.на съврем.хигиен.изисквания"
45211200      
Строителство

Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реда на Закона за устройство на територията.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1701260      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211200      
71315000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр.Разград

Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. Инвестиционният проект следва да съдържа всички части, предвидени в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица).Местоположението на обекта е в имот с идент.№ 61710.504.6397 по кадастралната карта на Разград.Теренът е незастроен,със силно изразена денивелация в югоизточна посока и се намира в най-източната част на ж.к.“Орел“ в гр.Разград.Площта на имота, в който се предвижда изграждането на социалните жилища е 12497 кв.м.Застроената площ на сградата да бъде до 400 кв. м, а разгънатата застроена площ – до 1200 кв. м. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР съгласно одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж. Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно условията на договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с приложената подробна Количествено – стойностна сметка. Всички материали, съоръжения, машини, готови продукти и други които се влагат и/или се използват при строително-монтажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN (актуални към датата на прилагане, от Български институт за стандартизация) или еквивалент.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реда на Закона за устройство на територията.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    55
Срок за изпълнение на поръчката    15
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
1701260      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
11

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания"

Обществената поръчка се финансира по Договор за БФП №BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за първа група – пета категория строежи, а за чуждестранни лица, в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата в която са установени.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел А в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Предвид разпоредбата на чл.16 от Закона за камарата на строителите, във връзка с чл.67, ал.8, т.1 от Закона за обществените поръчки, възложителя служебно ще извърши проверка в Централния професионален регистър на строителя за наличие на вписани данни и информация за доказване на изпълнението на критерия за подбор.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят може да изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите, регистрационен талон, или други еквивалентни документи, а когато е чуждестранно лице - копие от документ удостоверяващ вписването му в съответния регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност” за проектант, и за строител, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт по смисъла на чл. 171 от ЗУТ /за чуждестранни лица – еквивалент по чл.171а от ЗУТ/.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в ЕЕДОП чрез попълване на част ІV, раздел Б в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Документи, с които се доказва изпълнението на горепосоченият критерий за подбор: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност“.Документите, с които се доказва изпълнението на посоченият критерий за подбор се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност”, за проектант, с покритие в размер на 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева, съгласно чл.5, ал.1, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, и за строител в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, съгласно чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата – за строителство.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.1 в ЕЕДОП чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.Документи, с които се доказва изпълнението на критерия за подбор по т.1: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите, с които се доказва критерият за подбор по т.1 се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2.Изискване: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата – за услуга.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.2 в ЕЕДОП чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Документи, с които се доказва изпълнението на критерия за подбор по т.2: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите, с които се доказва критерият за подбор по т.2 се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3.Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.3 в ЕЕДОП чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.3:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.3. се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
4.Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на проектирането.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.4 в ЕЕДОП чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на възложителя.Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.4:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.4. се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Изискване: Участникът да е изпълнил минимум една дейност -строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най – много за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под дейности сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира – изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради с РЗП минимум 1 200 кв.м.
2.Участникът да е изпълнил минимум една дейност-проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най – много за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.За сходни с тези на настоящата поръчка се приемат дейности, свързани с извършване на проектиране за изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради с РЗП минимум 1 200 кв.м.
3.Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството, както следва:
1. Технически ръководител – строителен инженер или строителен техник – образование - минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство” или еквивалент, или инженер, висше образование със специалност „ПГС/ССС” или еквивалентна; минимум 5 години професионален опит по специалността; да е ръководил минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката - изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради с РЗП минимум 1 200 кв.м.
2. Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за „Координатор за безопасност и здраве в строителството” по същата наредба, или еквивалентен документ.
3.Отговорник за контрола на качеството - с висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение, с придобита професионална квалификация в областта на строителството и 1 година професионален опит в контрола на качеството.
Едно лице не може да заема повече от една позиция.
4.Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на проектирането, както следва:
1.Ръководител на екипа – архитект, притежаващ пълна проектантска правоспособност.
2. Проектант по част „Конструктивна“ – притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“ или еквивалентна.
3. Проектант по част „Геодезия“ притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“ или еквивалентна.
4. Проектант по част „ВиК” - притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна.
5. Проектант по част „Електрическа“ – притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Електрическа“.
6. Проектант по част „ОВК” - притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” или еквивалентна.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му без вкл.ДДС, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 1, зала № 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд и опазване на околната среда, както следва:Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:НАП,тел.070018700,www.nap.bg;Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:МТСП,тел.02/8119443,www.mlsp.government.bg.Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:МОСВ,тел.02/9406331,www.moew.government.bg.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1-5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка. Участник лишен от правото да упражнява определена професия „строител“ и/или "проектант" или дейност „строителството“ и/или "проектиране" съгласно законодателството на държавата,в която е извършено деянието,ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва