Деловодна информация
00510
Изх.1500-73 23/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
00510-2018-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
гр. Девня 9162, бул. Съединение 78
Девня BG331 9162 България
Димтрина Щерева +359 51947011
kmet@devnia.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

http://www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/dostavka-na-gorivo-2018


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/dostavka-na-gorivo-2018
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника собственост на Община Девня чрез използване на карти за безналично плащане
09100000      
Доставки

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извърши доставка на горива чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на Изпълнителя на територията на община Девня и страната, съобразно необходимостта на Възложителя.
Крайни получатели: МПС и друга техника на Община Девня.
За всяко МПС и друга техника, посочена от Възложителя следва да бъде издадена карта за безналично плащане, чрез която да се осъществява зареждането с гориво на бензиностанциите на изпълнителя. Издаването на картите и тяхната подмяна, при необходимост, се извършва за сметка на изпълнителя.
Картите следва да:
- дават право на обслужване/зареждане с гориво на всички бензиностанции на изпълнителя на територията на страната, при непрекъснат режим на работа /24-часово обслужване/;
- са без лимит, поради невъзможност за определяне на максимален месечен лимит на гориво за отделно МПС на възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Бензиностанциите на изпълнителя, разположени на територията на община Девня и територията на Република България

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извърши доставка на горива чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на Изпълнителя на територията на община Девня и страната, съобразно необходимостта на Възложителя.
Крайни получатели: МПС и друга техника на Община Девня.
За всяко МПС и друга техника, посочена от Възложителя следва да бъде издадена карта за безналично плащане, чрез която да се осъществява зареждането с гориво на бензиностанциите на изпълнителя. Издаването на картите и тяхната подмяна, при необходимост, се извършва за сметка на изпълнителя.
Картите следва да:
- дават право на обслужване/зареждане с гориво на всички бензиностанции на изпълнителя на територията на страната, при непрекъснат режим на работа /24-часово обслужване/;
- са без лимит, поради невъзможност за определяне на максимален месечен лимит на гориво за отделно МПС на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
*Участникът да е изпълнил поне една доставка с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
За дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: доставка на горива без значение техния вид с количество не по-малко от 10 000 (десет хиляди) литра гориво годишно общо за всички видове.
Информацията, свързана със съответствието на участника с този критерий за подбор, се попълва в ред 1б) на раздел В: „Технически и професионални способности“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като участникът представя информация за идентични или сходни дейности.
Участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Информацията, свързана със съответствието на участника с този критерий за подбор, се попълва в ред 9) на раздел В: „Технически и професионални способности“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Участникът, избран за изпълнител, следва да представи:
- Списък-декларация за съоръженията (обектите за безкасово зареждане с безоловен бензин A-95Н и дизелово гориво), които да отговарят на изискванията на Възложителя.
- Списък-декларация с разполагаемото техническо оборудване за осъществяване на доставката на гориво.


Минимално изискване по т. 1: Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка на горива, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
Минимално изискване по т. 2: Участникът да разполага минимум с 2 (два) търговски обекта (две бензиностанции) на територията на Република България, от които поне един търговски обект (една бензиностанция) да бъде на територията на община Девня с осигурен денонощен режим на работа (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) с непрекъснато 24-часово обслужване чрез използване на карти за безналично плащане.
Всяка от бензиностанциите следва да разполага най-малко със следното техническо оборудване: 1. Минимум по една колонка за всеки от видовете горива (Автомобилен бензин А 95Н, Дизелово гориво), снабдени с технически изправни средства за измерване, съгласно Закона за измерванията; 2. Терминал за използване на карти за безналично плащане; 3. Софтуер, предоставящ информация отнасяща се до зареждането на МПС и друга техника на възложителя /дата, час, количество, вид гориво/.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Горивата трябва да отговарят на БДС и изискванията за качество, посочени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г. /Обн. ДВ. бр. 66 от 25 Юли 2003 г./.
При възникнали механични повреди по превозните средства (МПС и техника) собственост на Община Девня в резултат на зареждане с доставено от изпълнителя некачествено гориво, установено по съответния ред, ще се съставя констативен протокол, подписан от двете страни. Разходите за отстраняване на повредите ще са за сметка на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/11/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение 78, ет. 3, Заседателна зала

Получените заявления оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


22 месеца след възлагане на настоящата поръчка

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Срокът за изпълн. на договора е за период от 24 мес.
Прогн. колич.: автомоб. бенз. А 95Н – до 30 000л.; диз. гориво – до 100 000л.
Посоч. колич. са прогнозни и не задълж. Възлож. да ги закупи в пъл. обем.
1. Изисквания за лично състояние. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, а именно осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, ако не са налице изключенията по чл. 4; обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; както и участници, представляващи свързани лица по § 2, т. 45 ДРЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява с попълване на Част III на еЕЕДОП, в приложимите полета съобразно указанията в документацията. Възложителят изисква от участника избран за изпълнител декларация по чл.59, ал.1, т. 3 ЗМИП. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
2. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора по съответната обособена позиция, в размер 2% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Условията и срокът за задърж. или освобожд. на гаранцията за изпълнение се урежда в договора.
3. Източник на финансиране - бюджетни средства на Община Девня.
4. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
5. На основание възможността, дадена от чл. 104, ал. 2 ЗОП, при провеждане на процедурата назначената от Възложителя комисия ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва