Деловодна информация
00579
ОП-12(2) 12/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/10/2018 (дд/мм/гггг)
00579-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Струмяни 000024713
с.Струмяни, пл. 7 - ми Април №1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 07434-3108
strumyani_oba@yahoo.com +359 07434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org

http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“
39221000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на:Комбинирана печка, Електрическа фурна, Фризер, Хладилен шкаф, Хладилен шкаф, Картофобелачка, Зеленчукорезачка, Миксер, Пасатор, Голям стерилизатор, Стерилизатор, Работна маса, Колички за сервиране, Стелажи, перална машина, Сушилня,дъска за гладене, Стелажи за пране, Сушилки за дрехи, Шкаф, легло, Масички, Столчета, Детски секции, Детски кът, подиум, Пейка за съблекалня, Шкафчета, Табло за баскетбол, Тенис на маса, Гимнастически дюшек, Трамплин, Шведска стена, Скамейка, Успоредка, Заседателна маса, Офис стол, Стол заседателен, Контейнер, Секция, Преносим компютър, Мултифункционално устройство, Принтер, Телевизори, Мултимедия, Интерактивна дъска, CD уредба, Офис бюро, Пясъчник, Пясъчник с навес, Клатушка, Пергола, Кошче за отпадъци, Беседка, Детски къщички, Кула с покрив, Мостче.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
197861.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  5

II.2) Описание 1

„Доставка на професионално кухненско оборудване“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39221000      
39220000      
39711360      
39711361      
39711120      
39711130      
39700000      
39151200      
39131100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Мястото на изпълнение на доставката и монтажа на оборудването е сградата Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

Настоящата обособена позиция № 1 на обществената поръчка предвижда доставка на следните артикули: Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“ - Комбинирана печка – 2 бр., Електрическа фурна – 1 бр., Фризер – 1 бр., Хладилен шкаф с 2 плътни врати – 2 бр., Хладилен шкаф с 1 плътна врата – 2 бр., Картофобелачка – 1 бр., Зеленчукорезачка – 1 бр., Планетарен миксер– 1 бр., Пасатор – 1 бр., Голям стерилизатор – 1 бр., Стерилизатор – 120л.- 5 бр., Работна маса– 2 бр., Колички за сервиране– 5 бр., Стелаж - Метален с размери 1500/600/3000 мм – 2 бр., Стелаж - Метален с размери 2850/400/3000 мм – 2 бр., Стелаж - Метален с размери 2850/600/3000 мм – 2 бр..
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
61790.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.
Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

II.2) Описание 1

„Доставка на професионално оборудване за пералня“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42716120      
42716200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград

В рамките на обособена позиция № 2 на обществената поръчка следва да бъдат доставени следните артикули: Обособена позиция № 2: „Доставка на професионално оборудване за пералня“ - Професионална перална машина– 1 бр., Сушилня– 1 бр., Професионална дъска за гладене – 1 бр., Стелажи за готово пране– 3 бр., Сушилки за дрехи – 5 бр..
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
25741.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.
Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

II.2) Описание 1

„Доставка на мебели и уреди за спорт“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39143116      
39121200      
39112000      
39113600      
39161000      
37452210      
37452700      
37421000      
37441600      
37422200      
39113300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Мястото на изпълнение на доставката и монтажа на оборудването е сградата Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

В рамките на обособена позиция № 3 на обществената поръчка следва да бъдат доставени следните артикули: Обособена позиция № 3: „Доставка на мебели и уреди за спорт“ - Шкаф – легло двоен – 49 бр., Единично детско легло – 24 бр., Масички– 30 бр., Столчета с височина на седалката 30 сантиметра– 100 бр. , Столчета с височина на седалката 23 сантиметра – 20 бр., Столчета -пластмасови от масивна пластмаса – 80 бр., Пейка с облегалка и меко покритие – 20 бр. , Детски секции – 5 бр., Детски кът – 5 бр., Преносим подиум – 1 бр., Пейка за съблекалня – 4 бр., Шкафчета за съблекални – 12 бр. , Табло за баскетбол – 2 бр., Тенис на маса – 1 бр., Гимнастически дюшек – 40 бр., Трамплин/ батут – 1 бр., Шведска стена – 6 бр. , Скамейка – 10 бр., Успоредка – 1 бр..
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
58728.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.
Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

II.2) Описание 1

„Доставка на техническо оборудване“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39121200      
39112000      
39100000      
30213100      
30216110      
30232100      
32324100      
32322000      
32331300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Мястото на изпълнение на доставката и монтажа на оборудването е сградата Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

В рамките на обособена позиция № 4 следва да бъдат доставени следните артикули: Обособена позиция № 4: „Доставка на техническо оборудване“ - Заседателна маса – 1 бр., Офис стол – 1 бр., Стол заседателен – 14 бр., Контейнер с чекмеджета – 1 бр., Секция – 2 бр., Преносим компютър – 5 бр., Мултифункционално устройство (скенер с принтер) – 2 бр., Принтер – 1 бр., Телевизори – 5 бр., Мултимедия – 1 бр., Интерактивна дъска (мултимедиен пакет) – 1 бр., CD уредба – 5 бр., Офис бюро – 10 бр..
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
14091.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.
Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.

II.2) Описание 1

„Доставка на детски съоръжения“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37535200      
37535220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Мястото на изпълнение на доставката и монтажа на оборудването е сградата Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

В рамките на обособена позиция № 5 следва да бъдат доставени следните артикули: Обособена позиция № 5: „Доставка на детски съоръжения“ - Доставка и монтаж на пясъчник – 3 бр., Доставка и монтаж на пясъчник с навес – 1 бр., Доставка и монтаж на детско иглано съоръжение „Клатушка – 10 бр., Доставка и монтаж на пергола с пейки – 5 бр., Доставка и монтаж на кошче за отпадъци – 5 бр., Доставка и монтаж на беседка – 1 бр., Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Детска къщичка и тераса – 1 бр., Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Детска къщичка с пързалка от 100 см. – 1 бр., Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Детска къщичка със стена с прозорец и две допълнителни тераси – 1 бр., Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Детска къщичка с тераса и спираловидна пързалка от 150 см. – 1 бр., Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - Кула с покрив и кула със сенник – 1 бр., Доставка и монтаж на дървено "Мостче" с парапет – 1 бр..
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
37509.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.
Минималният срок на доставка е 5 (пет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 13.12.2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя като критерий за подбор икономическо и финсово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират дейности по:
Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“
Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане за кухни“.
Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка.
Обособена позиция № 2: „Доставка на професионално оборудване за пералня“
Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане за перални“.
Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка.
Обособена позиция № 3: „Доставка на мебели и уреди за спорт“
Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане с мебели и/или удреди за спорт“.
Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка.
Обособена позиция № 4: „Доставка на техническо оборудване“
Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с техническо оборудване“.
Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка.
Обособена позиция № 5: „Доставка на детски съоръжения“
Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с технически и/или детски съоръжения“.
Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка.
2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват: „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане“ за всяка обособена позиция.
Доказване на изискването за технически и професионални способности:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критерий за подбор както следва:
- по т. 1 като попълват част IV Критерии за подбор, раздел В, Технически и професионални способности, 1б) в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
- по т. 2 като попълват част IV Критерии за подбор, раздел Г, Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в ЕEДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за техническите и професионалните способности се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от съответните членове на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите.
При позоваване на капацитета на трети лица, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава. Доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП за третите лица.


1:Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират дейности по: Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“. Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане за кухни“. Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка. Обособена позоция № 2: „Доставка на професионално оборудване за пералня“. Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане за перални“. Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка. Обособена позиция № 3: „Доставка на мебели и уреди за спорт“. Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане с мебели и/или удреди за спорт“. Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка. Обособена позиция № 4: „Доставка на техническо оборудване“.Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с техническо оборудване“. Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка. Обособена позиция № 5: „Доставка на детски съоръжения“. Под сходни с предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се разбират „доставка и/или търговия с технически и/или детски съоръжения“. Под сходен обем се има предвид изпълнена една дейност/доставка. За всички обособени позиции под сходен обем се има предвид изпълнение на една дейност идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка.2:Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на: „доставка и/или търговия с оборудване и/или обзавеждане“ за всяка обособена позиция.Минималните критериите за технически и професионални способности по т..1 и 2, в случай на участие на обединение, се прилагат към обединението като цяло. Минималните критериите за технически и професионални способности се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват. Третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на критериите за подбор по т.1 и 2, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 1 % (един процент) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

с.Струмяяни, пл. 7 - ми Април № 1, залата на общински Съвет

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443.Възложителят отстранява от участние участник при който са налични основанията за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП и когато, участник е:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
Забележка: Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание по т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
Определената професия или дейност съгласно законадателството на държавата, в която е извършено деянието включва лишаване от право да се извършват доставки.
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
6. когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва