Деловодна информация
00254
4624 09/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
00254-2018-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Рудозем 000615075
бул. България №15
Рудозем BG424 4960 България
Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД +359 306-9919
ob.rudozem@gmail.com +359 306-9141

Интернет адрес/и

http://www.rudozem.bg/bg.

http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/stroitelen-nadzor-po-proekt-rekonstrukciya-i-rehabilitaciya-na-obshtinska-patna-mreja-na-teritoriyata-n-246.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, в изпълнение на проект, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“
71521000      
Услуги

В изп-е на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.
Изпълнит. следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ.
При изпълнение на задълженията си по наст. обществена поръчка, изпълнит. следва да спазва изискванията на:
•ЗОП и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
•ЗУТ и актовете по прилагането му;
•Нар. № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
•Нар. № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 01.05.2015 г.
•Всяка друга относима норматив. уредба по изп-е на дейностите, предмет на настоящата поръчка.
Подробно описание се съдържа в Техн. спецификация към документацията на поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
83018.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Територията на община Рудозем

„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, който включва четири обекта:
- Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/II86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска”
- Обект № 2 „Реконструкция на път SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем /- Боево от км 0+000 до км 3+951”
- Обект № 3 „Реконструкция на път SML 3217/II86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500”
- Обект № 4 „Рехабилитация на път SML 2211/II86, Рудозем – граница Гърция/- Грамаде – Оглед”.
В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.
Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ.
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:
• Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
• Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;
• Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
• Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.
• Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка.
Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.
Подробно описание се съдържа в приложената към документацията Техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
83018.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Дог. № 21/07/2/0/00514/02.13.2018 г. за БФП по Подмярка 7.2. от мярка – 7 от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европ. земедел. фонд за разв. на селските р-ни.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата – валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в регистъра на ДНСК по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, респ. в аналогичен регистър, с посочване уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – наименование, №, дата на издаване.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП – чрез представяне на заверено копие от валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИО.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.
Удостоверяване: За удостоверяване на съответствие с поставеното изискване участниците попълват данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните им финансови отчети в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП – чрез представяне на заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години или техните съставни части, когато публикуването им се изисква.
2.Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани със застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП – чрез представяне на заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


1.Относно изискването за реализиран минимален общ оборот:Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 160 000,00 (сто и шестдесет хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти.
Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП “годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.
2.Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „консултант, извършващ строителен надзор“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектите, включени в предмета на поръчката представляват строеж трета категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
*Забележка: Възложителят не поставя изискване за изпълнени дейности с обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности с посочване на предмета, стойността, датите и получателите.
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП – чрез представяне на Списък на услугата/ите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, който е придружен с доказателство за изпълнената услуга.


Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
За „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат дейности по упражняване на строителен надзор при изграждане или реконструкция или рехабилитация или основен ремонт на поне един строеж от пътната техническа инфраструктура, попадащ в обхвата на чл. 137, ал.1, т.1 буква „а“/“н“ и/или чл. 137, ал.1, т.2 буква „а“/“и“ и/или чл. 137, ал.1, т.3 буква „а“/“ж“ от ЗУТ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Към момента на откриване на наст. процедура има осигурено финансиране по Договор № 21/07/2/0/00514/ 02.03.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111,ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в раздел 7 от документацията на общ. поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/11/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Рудозем, бул. България №15, Заседателната зала на Община Рудозем, ет.4

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен; обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия или дейност (свързани с изпълнението на поръчката) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици(освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.
2. При участие на обединение, което не е самостоятелно ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. На осн. чл.10,ал.2 от ЗОП Възложителят не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.
3.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва