Деловодна информация
00022
10.00.221 09/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
09/10/2018 (дд/мм/гггг)
00022-2018-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Акад. Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Биляна Малинова - главен експерт в отдел ПИДРПП +359 33120283
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180927pucH1352965


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180927pucH1352965
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“
30000000      UB01
Доставки

Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ в четири обособени позиции :
Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на обзавеждане
Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на оборудване
Обособена позиция №3: Доставка и монтаж на специализирана кухненска техника
Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда
за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
622702.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
4

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на обзавеждане 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Асеновград

Доставка и монтаж на обзавеждане за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    20
Срок за отстраняване на дефекти    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
479451.46      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“.

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на оборудване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

община Асеновград

Доставка и монтаж на оборудване за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    20
Срок за отстраняване на дефекти    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
82006.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“.

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на специализирана кухненска техника 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Асеновград

Доставка и монтаж на специализирана кухненска техника за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    20
Срок за отстраняване на дефекти    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
56745      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“.

II.2) Описание 1

Доставка на кухненска посуда 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39221100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Асеновград

Извършване на доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ по обособени позиции, съгласно приложена техническа документация и технически спецификации, включително гаранционно обслужване.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    20
Срок за отстраняване на дефекти    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“.

Обособена позиция №4 Доставка и монтаж на кухненска посуда е запазена - предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение на основание чл. 12 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да са изпълнили поне една доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под доставка с предмет и обем „сходен“ с този на поръчката следва да се разбира:
За Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на обзавеждане за училища и детски градини и/или офис техника.
За Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на оборудване за училища и детски градини, вслючващо пособия и/или материали за обучение и игра в детски градини и/или училища.
За Обособена позиция 3 - Доставка и монтаж на специализирана кухненска техника.
За Обособена позиция 4 - Доставка на кухненска посуда от алпака.
При подаване на оферта по повече от една обособена позиция, участникът следва да докаже изискването по т. 1 за всяка обособена позиция поотделно.
2.Участниците трябва да притежава следните валидни сертификати:
Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката, а именно:
За обособена позиция №1 - производство и/или доставка и монтаж на обзавеждане за училища и детски градини, търговия и сервиз на компютърна и/или офис техника.
За обособена позиция №2 - производство или търговия с детски играчки и/или пособия за обучение и игра в детски гради и/или училища.
За обособена позиция №3 - търговия и сервиз на специализирана техника.
За обособена позиция №4 - Възложителят не изисква Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015.
Забележка: В случай, че участникът не е производител на предлаганото оборудване, сертификатът БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, се представя за/от производителя на оборудването.


1.За доказване на изискването по т. 4 участниците попълват в Част IV, буква „В“, от ЕЕДОП - информация за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказване изискването по т. 1 при подписването на договора: Представяне на Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен от доказателства за извършените доставки.
2.Участниците попълват Част IV, буква „Г“, от ЕЕДОП.
Забележка №1: В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Забележка №2: Задължително условие за допустимостта на участник в процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания, отнасящи се до техническите и професионални способности на участниците.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, са съгласно документацията и в съответствие с приложимото законодателство.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, зала 517

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Обособена позиция №4
По отношение на условията за участие и информация относно личното състояние и критериите за подбор на участници – специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания:
1. За обособена позиция № 4 участващите специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания следва да отговарят на условията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП в съответствие с изискванията на чл. 80, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП.
2. Участникът – специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания декларира, че отговаря на условията по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като посочва: - номер и година на вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания; - каква част от списъчния състав на участника е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение, съгласно определението в§ 2, т. 62 от ДР на ЗОП; - доказателства, че могат да изпълнят най-малко 80 % от предмета на обособената позиция със собствени машини, съоръжения и човешки ресурси. като за изпълнение на това условие могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Участникът, при поискване от страна на възложителя, следва да може да докаже посочените в декларацията обстоятелства.
3. При възлагане на обособена позиция № 4 участниците – специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, следва да отговарят на условията за лично състояние и критерии за подбор, въведени от възложителя.
Гаранции
1. За обособени позиции №1, 2 и 3 - Предвиждат се гаранции за добро изпълнение и за авансово предоставени средства по всеки договор. Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за авансово предоставени средства е в пълния размер на предоставения аванс, който е определен на 35 % от стойността на договора с включен ДДС. Гаранциите се предоставят при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП.
2. За Обособена позиция №4 – Не се предвижда гаранция за добро изпълнение!!!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10-дневен срок от изтичаве на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва