Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП93-1 08/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
08/10/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0104 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Бояна Бояджиева- юрист +359 32656800
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

https://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181002YrSk7113081
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в Община Пловдив“ по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в Община Пловдив“ по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ и представлява ремонт на първи етаж от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа "Рада Киркович" (ДДЛРГ), съставляващ сграда с идентификатор 65784.518.457.1 по кадастралната карта на град Пловдив, находяща се в УПИ I-518.457- образование и здравеопазване от кв. 176 по плана на Втора градска част – гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Димитър Цончев" №11.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
331254.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Подробно описание на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, включително естество, обем и изисквания за изпълнение на поръчката, са представени в Техническите спецификации на възложителя.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както и правата и задълженията на страните, са подробно описани в проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
331254.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05М9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Документът, с който се доказва изискването, е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставя

Не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

А. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности – строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира строителство: изграждане или ремонт, или реконструкция на сграда с РЗП мин. 560 кв.м., в която се изпълняват социални услуги по смисъла на Закона за социалното подпагане и правилника за неговото прилагане. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага съгл. чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата, участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Документи за доказване на изискването, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП- списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, на които е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Б. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт БДС ISO 9001:2015 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите по строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство. При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП. Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството – (заверено копие). Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата.


А.Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си,дейности – изграждане или ремонт, или реконструкция на сграда с РЗП мин. 560 кв.м., в която се изпълняват социални услуги по смисъла на Закона за социалното подпагане и правилника за неговото прилагане.
Б. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Предметът на поръчката е изпълнение на СМР- ремонт на първи етаж от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа "Рада Киркович" (ДДЛРГ) с цел изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив. Условията, при които слведва да се реализира изпълнението на поръчката, както и правата и задълженията на възложителя и изпълнителя, са посочени в проекта на договор-неразделна част от документацията на поръчката, както и в съответствие с ценовото и техническото предложение на участника.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/04/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала №36;

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основания чл. 3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от Закона. Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1,2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП не се прилага , когато размерът на неплатените дължими данъци и ли социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключила финансова година. Възложителят няма да се ползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал.3 от ЗОП. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени чрез съобщение на профила на купувача не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността му без ДДС и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на стойността на аванса. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При предоставяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 от ЗОП, в нея трябва да бъде изрично записано, че същата е безусловна и неотменима, и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнениепо чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При предоставяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т.2 или 3 от ЗОП срокът на валидност и условията на освобождаване / усвояване на гаранцията, следва да бъдат съобразени със срока на изпълнение и условията на проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. , т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва