Деловодна информация
00272
3399 05/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
00272-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/84-инженеринг-проектиране,-упражняване-на-авторски-надзор-и-изпълнение-на-смр


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/79-оп-00272-2018-0005
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначение на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център
45000000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Раздел IV от документацията за участие, включващ:
• Разработване на технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части;
• Изпълнение на СМР за реконструкция и промяна предназначение в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ;
• Осъществяване на авторски надзор от проектантите на отделните части на технически проект, с което се гарантира точното изпълнение на проекта, спазване на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовка та на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
45739.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
71221000      
79121000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин

Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Раздел IV от документацията за участие, включващ:
• Разработване на технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части;
• Изпълнение на СМР за реконструкция и промяна предназначение в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ;
• Осъществяване на авторски надзор от проектантите на отделните части на технически проект, с което се гарантира точното изпълнение на проекта, спазване на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45739.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строителни работи от предмета на настоящата поръчка - Първа група - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от V-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.5, буква „г” от ЗУТ – реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, като се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, което покрива необходимия обхват на вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на този строеж.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи V-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.5, буква „г” от ЗУТ, определени с чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участникът.
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)-Образец № 2/еЕЕДОП, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи V-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.5, буква „г” от ЗУТ, определени с чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
Забележка: Под „сходно” строителство с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт и/или преустройство на сгради.
2. Участникът следва да разполага с минимум следния екип за изпълнение на поръчката:
2.1. За изпълнение на проектиране:
- Ръководител на екипа - Проектант по част „Архитектура“
- Проектант по част „Конструктивна“
- Проектант по част „Електро“
- Проектант по част „Отоплението, вентилацията и климатизацията“
- Проектант по част „ВиК“
- Проектант по част „Пожарна безопасност
- Проектант по част „Енергийна ефективност
- Проектант по част „План за управление на строителните отпадъците“
- Проектант по част „План за безопасност и здраве“.
ВАЖНО: Посочените от участника проектанти, могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания.
2.2. За изпълнение на строителството:
- Технически ръководител на обекта
- Специалист – контрол на качеството
- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството
ВАЖНО: Участникът трябва да посочи отделни технически лица, като едно техническо лице може да съвместява повече от една позиция!
Доказване: По т. 1 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- Образец № 2/еЕЕДОП, като се посочва, вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на обема на изпълнените строително - монтажни работи, вкл. РЗП на сградата/те); стойност/цена (лв. без ДДС); дата на започване и приключване изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (Възложител); номер и дата на акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя или номер и дата на доказателствените документи /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация/, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е започнало и приключило изпълнението, мястото и вида на строителството.
По т. 1. – Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение.
По т. 2.1. и т. 2.2. участникът попълва поле 6) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2/еЕЕДОП. като се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност /образование и квалификация/ имената; позицията, която ще изпълнява; професионалната компетентност - вид (наименование) на документ за образование и квалификация - номер на документа, дата на издаване, дата на валидност на документа (когато е приложимо), орган или служба, издала документа; професионален и специфичен опит с дати и години и обекти, работни места с позиция/ длъжност, както и дали лицето е работник на участника или е осигурено от подизпълнителя или трето лице /месторабота/. За доказване на горепосоченото изискване преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя Списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
Забележка: Под „сходно” строителство с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт и/или преустройство на сгради.
2. Участникът следва да разполага с минимум следния екип за изпълнение на поръчката:
2.1. За изпълнение на проектиране:
- Ръководител на екипа - Проектант по част „Архитектура“ - виеше образование магистърска степен по архитектура или еквивалент, (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), с валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) издадено от Камарата на архитектите в България; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“/ в случай, че експертът не е пряко свързан с предприятието на участника/;
- Проектант по част „Конструктивна“ - виеше образование магистърска степен, строителен инженер, специалност ПГС, ССС или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“/ в случай, че експертът не е пряко свързан с предприятието на участника/;
- Проектант по част „Електро“ - виеше образование магистърска степен, електроинженер или еквивалент, (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); валидно удостоверение за ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“/ в случай, че експертът не е пряко свързан с предприятието на участника/;
- Проектант по част „Отоплението, вентилацията и климатизацията“ - виеше образование магистърска степен, инженер отопление, вентилация и климатизация или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“/ в случай, че експертът не е пряко свързан с предприятието на участника/;
- Проектант по част „ВиК“ - виеше образование магистърска степен, инженер ВиК или еквивалент(или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); валидно удостоверение за ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството“;
- Проектант по част „Пожарна безопасност“- да притежава удостоверение за ППП издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по част „Пожарна безопасност”; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“/ в случай, че експертът не е пряко свързан с предприятието на участника/;
Продължава в Раздел VІ. 3/ Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: 1.банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); 2. парична сума, преведена по банкова сметка Община Ружинци; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Ружинци и със срок на валидност тридесет календарни дни след съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/11/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел ІІІ.1.3./ Технически и професионални способности:
- Проектант по част „Енергийна ефективност“ - виеше образование магистърска степен, със специалност в областта на енергийната ефективност/ топлотехниката или еквивалент(или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“/ в случай, че експертът не е пряко свързан с предприятието на участника/;
- Проектант по част „План за управление на строителните отпадъците“ - да притежава валиден Сертификат за завършен курс на обучение по Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали , както и валидно удостоверение за ППП издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по част „План за управление на строителните отпадъци“; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“/ в случай, че експертът не е пряко свързан с предприятието на участника/;
- Проектант по част „План за безопасност и здраве“ - да притежава удостоверение за ППП издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по част „План за безопасност и здраве“; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“/ в случай, че експертът не е пряко свързан с предприятието на участника/.
2.2. За изпълнение на строителството:
- Технически ръководител на обекта – с придобита професионална квалификация
„Строителен инженер” или „Строителен техник” или за чуждестранни лица - еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и Трудов стаж по специалността – минимум 3 /три/ години; Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен. Под „сходен строителен обект” с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт и/или преустройство на сгради.
- Специалист – контрол на качеството – да притежава валидно удостоверение/ сертификат за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - да притежаващ валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва