Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП91-1 05/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/10/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0102 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Централен № 1
Пловдив BG421 4000 България
гл. спец. Светла Стоицова, гл.юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд +359 32656447
smsti.op@gmail.com +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181002qIQs7101796
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти по обособени позиции
71000000      
Услуги

„Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти по обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти паметници на културата:
Обособена позиция 2 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти с обществено предназначение:
Обособена позиция 3 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти на линейната инфраструктура:
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
23333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изготвяне на ОСИП за обекти паметници на културата:1.1.ДГМайчина грижа, УПИІ-детска градина;1.2.Къща Недкович, АИР Старинен Пловдив,УПИV-музей;1.3.Реконструкция на ул.Четвърти януари 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обособена позиция 1 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти паметници на културата:
1.1. ДГ „Майчина грижа”, УПИ І-детска градина, кв.56-нов, 169-стар, по плана на централна градска част, гр. Пловдив-основен ремонт, реконструкция и реставрация на съществуваща сграда-основен корпус и пристройка №3;
1.2. „Къща Недкович”, АИР „Старинен Пловдив”, УПИ V-музей, кв.398, по плана на СГЧ, гр. Пловдив- основен ремонт, реконструкция и реставрация на основна сграда, пристройка и клюкарник;
1.3. Реконструкция на ул. „Четвърти януари” в участъка от бул. „Шести септември” до бул. „Марица-юг”;
Обхвата на дейностите включва изготвяне на ОСИП с основни изсквания към строежите, в обхват по чл.142, ал.5 от ЗУТ, независимо от категорията на строежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на ОСИП за обекти с общ. предн-е:2.1.Изгр. на многоет. паркинг;2.2.Изграж. на съор.-пеш. надлез/пасарелка/над бул.Кн.М.Луиза;2.3.Изгр. на съор.-пеш. надлез/пасарелка/ над бул.Царигр. шосе 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обособена позиция 2 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти с обществено предназначение:
2.1. Изграждане на многоетажен паркинг в УПИ VІІ, обществени дейности-етажен гараж, социални дейности, кв.21-нов/кв.413-стар по план на ЦГЧ, гр. Пловдив;
2.2. Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Княгиня Мария Луиза”, свързваща пешеходния тротоар пред входа на централни пловдивски гробища и пешеходен тротоар пред улица „Маяковски”;
2.3. Изграждане на съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Цариградско шосе”, свързваща пешеходните тротоари от двете страни на булеварда в района пред бензиностанция „ЕКО”;
Обхвата на дейностите включва изготвяне на ОСИП с основни изсквания към строежите, в обхват по чл.142, ал.5 от ЗУТ, независимо от категорията на строежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на ОСИП за обекти на линейн. инфрастр: улици по обекти от т.3.1. до 3.12. вкл. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обособена позиция 3 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти на линейната инфраструктура:
3.1. Реконструкция на бул. ”Хаджи Димитър” – в участъка от бул. ”Хр. Ботев” до ул. ”Царевец“
3.2. Реконструкция /основен ремонт/ на ул. ”Богомил” от бул. ”Източен” до ул. ”Арх.Камен Петков”
3.3. Реконструкция /основен ремонт/ на ул. „Любен Каравелов” от бул. ”Васил Априлов” до бул. ”Христо Ботев”
3.4. Реконструкция на ул.”Полет” – в участъка от ул. ”Васил Левски” до ул. ”Брезовско шосе”
3.5. Разширение на ул. ”Цар Симеон” – в участъка от ул. ”Княз Борис І” до ул. ”Ягодовско шосе”
3.6. Реконструкция на ул. “Рогошко шосе” в обхвата от Мост “Адата” до землищна граница на град Пловдив
3.7. Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив
3.8. Продължение на бул. „Александър Стамболийски“ и свързването му с бул. „Цар Симеон“ като елемент на първостепенната улична мрежа, в участъка между бул. „Кукленско шосе“ и бул. „Асеновградско шосе“, в обхвата на гр. Пловдив
3.9. Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“
3.10. Изграждане на бул. „Македония“ - продължение от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“
3.11. Основен ремонт на:
- ул. "Граф Игнатиев" - в участъка от бул. "Цар Борис III Обединител" до ул. "Петко Д. Петков";
- ул. "Богомил" - в участъка от ул. "Петко Д. Петков"до бул. "Цар Борис III Обединител"
- ул. "Цар Асен I-ви" - в участъка от ул. "Леонардо Да Винчи" до бул. "Христо Ботев"
- ул. “Леонардо Да Винчи“ - в участъка от ул. “Граф Игнатиев“ до ул. “Цар Асен I-ви“
- ул. “Борислав“ – от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Доспат“
- ул. „Хайдушка“, ул. „Доспат“, ул. „Крали Марко“, ул. „Добри Чинтулов“
3.12. Реконструкция на бул. „Копривщица” – от бул. „Марица-юг” до бул. „Пещерско шосе”
Обхвата на дейностите включва изготвяне на ОСИП с основни изсквания към строежите, в обхват по чл.142, ал.5 от ЗУТ, независимо от категорията на строежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, издаден на основание чл.166, ал.1 от ЗУТили валиден еквивалентен документ за чуждестранните икономически оператори, издаден съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Участникът декларира в ЕЕДОП,/Единен европейски документ за обществени поръчки, част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1/, изпълнението на това изискване. Участникът посочва и съответните национални база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” или валиден еквивалентен документ за чуждестранните икономически оператори, издаден съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
За доказване на икономическото и финансовото състояние, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б, т.5/, нужната информация. Участника представя доказателствата за наличието на застраховка „Професионална отговорност”или еквивалентен документ при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.


Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност”или валиден еквивалентен документ за чуждестранните икономически оператори, издаден съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Минималната застрахователна сума за лицето осъществяващо оценяване на съответствието на инвестиционните проекти при прилагане на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, да е както следва:
За Обособена позиция 1 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти паметници на културата: минималната застрахователна сума следва да е с покритие съответстващо на обекта с най-висока категория строеж в обособената позиция.
За Обособена позиция 2 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти с обществено предназначение: минималната застрахователна сума следва да е с покритие съответстващо на обекта с най-висока категория строеж в обособената позиция.
За Обособена позиция 3 - Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти на линейната инфраструктура: минималната застрахователна сума следва да е с покритие съответстващо на обекта с най-висока категория строеж в обособената позиция.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За доказване на опита, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.1б/, информацията в списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
2.За доказване наличието на персонал, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.6/, информацията в списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.


1.Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, да е изпълнил минимум един обект с предмет: изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на обекти паметници на културата (за ОП№1); изготвяне оценка за съответствие на инвестиционните проекти на обекти с обществено предназначение (за ОП№2) и изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обекти на линейната инфраструктура (за ОП№3).
2.Участникът следва за реализиране предмета на обществената поръчка да разполага с достатъчно персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. В екипа следва да участва лице, включено в регистъра по чл.165 от ЗКН (за ОП№1).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Закон за устройство на територията, Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или съответния национален закон в държавата, в която е установено лицето.

Въз-я отстран. уч.,за когото са налице основа-та за отстран., свързани с личното съст-е по чл54,ал1 и чл55, ал1, т1 от ЗОП, възникнали преди или по време на проце-та, както и на основ.по чл107ЗОП. Въз-я ще се възползва от възможността по чл55ал4 ЗОП.Когато уч. е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основ-я за отстра-не се прилагат и за всеки член на обед-то.Осн-ята за отстран-не се прилагат до изтичане на сроковете по чл.57 ал3 ЗОП. Когато уч. предвижда използването на подизпъл. по смисъла на §2, т.34 от ДР ЗОП или се позовава на капацитета на 3 л. по чл65, ал1 ЗОП, следва да се има предвид,че основ-ята за тстран-не са прилагат и за подизпъл. и за 3 л.Съгл. чл67,ал1 от ЗОП при подаване на офертата, уч. декларира липсата на основ-та за отст-не и съответ-то с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а докум-тите се представят при условията на чл.67, ал5 и 6 от ЗОП.Въз-ят отстр. от проце-та всеки уч., за когото е налице някое от обст. по чл69ал1 и/или2 във вр. с чл.6ал1 от ЗПКОНПИ
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП и в сроковете по чл.24 от ППЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.
3. Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от община Пловдив, като посочената прогнозна стойност за всяка отделна обособена позиция е лимитна.
4. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора. Авансово плащане не се предвижда.
5. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС за съответната обособена позиция.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва