Деловодна информация
02709ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН
2730 05/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/10/2018 (дд/мм/гггг)
02709-2018-0055 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА 2016174760054
ул. Сан Стефано № 37
Плевен BG314 5800 България
Ивилина Маркова +359 64840190
dlpleven@abv.bg +359 64837592

Интернет адрес/и

http://www.szdp.bg/

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181005Ogqc9918471


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181005Ogqc9918471
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост, съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен.”
09100000      
Доставки

Доставка на горива (Автомобилен бензин А 95Н, Дизелово гориво и Газ пропан - бутан) и смазочни материали - моторни, хидравлични и трансмисионни масла, спирачна течност и антифриз за нуждите на МПС – собственост или ползвани от ТП ДГС Плевен. Доставката на горивата и смазочните материали да се осъществи чрез използване на карти за безналично плащане.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09100000      
09122000      
09132000      
09211000      
09211650      
09134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

В бензиностанциите на Изпълнителя на територията на Община Плевен, Община Левски, Община Пордим, Община Долна Митрополия, Община Искър, Община Кнежа, Община Червен бряг и Община Долни Дъбник.

Прогнозни количества за целия срок на договора:
Горива:
- Автомобилен бензин А 95Н – 6 000 л
- Дизелово гориво – 12 000 л
- Газ пропан - бутан – 45 000 л
Смазочни материали:
- Моторни, хидравлични и трансмисионни масла – 300 л
- Спирачна течност – 40 л
-Антифриз – 100 л
Забележка: Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем.
Доставката на горивата и смазочните материали да се осъществи чрез използване на карти за безналично плащане.
Критериите по-долу
 
ДА брой бензиностанции    50 точки
Цена
50 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такива изисквания.

Възложителят не поставя такива изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.
Под сходен предмет следва да се разбира доставка на горива - Автомобилен бензин А 95Н и/или Дизелово гориво и/или Газ пропан – бутан.
*„Изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.Участникът да разполага минимум с по един търговски обект (бензиностанция) на територията на Република България, като задължително в Община Плевен, Община Левски, Община Пордим, Община Долна Митрополия, Община Искър, Община Кнежа, Община Червен бряг и Община Долни Дъбник, като търговските обекти (бензиностанции) да са с денонощен режим на работа /24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата/ при осигуряване на непрекъснато 24 /двадесет и четири/ часово обслужване, чрез използване на карти за безналично плащане, на територията на посочените общини.


Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка на горива за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.
В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.
Всяка от бензиностанциите следва да разполага най-малко със следното техническо оборудване:
1. Минимум по една колонка за всеки от видовете горива (Автомобилен бензин А 95Н, Дизелово гориво и Газ пропан – бутан), снабдени с технически изправни средства за измерване, съгласно Закона за измерванията;
2. Терминал за използване на карти за безналично плащане;
3. Софтуер, предоставящ информация отнасяща се до зареждането на МПС и друга техника на възложителя /дата, час, количество, вид гориво.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/11/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 37

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документа, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва