Деловодна информация
01270
Към РПД18-ДИ05-250-[1] 04/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
01270-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Подуяне 0001696327053
Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51
София BG411 1517 България
инж. Лина Грънчарова- началник отдел ИИБЕ; Калоян Захариев-старши юрисконсулт +359 28146161/ +359 28146162
raion@poduiane.info +359 28471871

Интернет адрес/и

www.poduiane.info

http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Подуяне, във връзка с "Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради.
45000000      
Строителство

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Подуяне, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г. с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски -Г, бл.4.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2505385      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. Левски-Г, бл.4

Съгласно количеството и обема посочени от Възложителя и изискванията за обекта, с оглед паспорта на сградата.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
2505385      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности. Участникът декларира това обстоятелство в ЕЕДОП;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Минимален общ оборот, включително минимален оборот, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финасови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева, от които 1 000 000 (един милион) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентичен или сходен с тази на поръчката. Участникът декларира в ЕЕДОП информация за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и други).
За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. Участникът декларира в ЕЕДОП информация за строителството изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружено с удостоверениия за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълено в съответствие с нормативните изисквания;
Участникът трябва да разполага с инженерно - технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най - малко посочените специалисти, съгласно одобрената документация. За изпълнение на строителството, следва да има посочените лица в одобрената докумантация за участие и съответната им правоспособност.
За изпълнение на проектирането: Участникът декларира в ЕЕДОП информация за екипа от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от ЗКАИИП, в който посочна професионалната компетентност на лицата.
За изпълнение на строителството: Участникът предоставя в ЕЕДОП информация за посочените обстоятелства. Участникът трюбва да разполага с техничеко оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв.м. фасадно скеле; Участникът декларира в ЕЕДОП информация за за това обстоятелство. Участникът прилага: ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалент с обхвата, включващ СМР и система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент. Тези обстоятелства се декларират в ЕЕДОП, съгласно одобрената документация.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката се финансира със средства по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради )Националната програма) - http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по - добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по - високо качество на жизнената среда. Допустимите дейности за финансиране са посочени от Възложителя в одобрената документация. Заплащането на избрания изпълнител се осъществява чрез Българска Банка за развитие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, Столична община - район Подуяне, ул. "Плакалница" № 51,административна сграда, етаж 3, заседателена зала № 321.

Офертите се отварят на публично заседание, на което могата да присъстват учасниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1,т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва