Деловодна информация
00393
488 03/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
00393-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна психиатрична болница Св.Иван Рилски 000689232
Държавна психиатрична болница Св.Иван Рилски
Нови Искър BG411 1282 България
Людмила Митова 0885890558; Румен Георгиев 0898789246 +359 029917267
account_kurilo@abv.bg +359 02024185638

Интернет адрес/и

www.dpbivanrilski.com

http://www.dpbivanrilski.com/?q=node/41


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dpbivanrilski.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
09310000      
Доставки

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”. Количество приблизително 330 000 квтч; 60 900 лв. прогнозна стойност без ДДС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
60900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Държавна психиатрична болница "Св.Иван Рилски"

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
60900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Доказателства: Валиден лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
2. Решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ Доказателства: Решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
3. Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД /ЕСО/, към крайната дата за подаване на предложението, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските участници, със статус активен. Доказателства: Доказателство за регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или декларация за осигуряване на наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, към момента на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икномическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата). Участникът представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки под формата на удостоверения, референции и др. документи доказващи извършените доставки.
Минимални изисквания – участникът следва да е изпълнил минимум пет доставки с предмет идентичен с предмета на поръчката за последните три години.
2. Участникът следва да разполага със система за управление на качеството ISO 9001-2008/2015/ или друга еквивалентна система в съответствие с международните норми и стандарти.
Съотвествието с това изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден от акредитирани лица или еквивалент с обхват на сертификата съответсващ на предмета на обществената поръчка валиден към датата на подаване на офертата.
3. Участникът следва да разполага със система за управление на околната среда ISO 14001:2004/2015/ или друга еквивалентна система в съответствие с международните норми и стандарти.
Съотвествието с това изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат за управление на околната среда ISO 149001:2004/2015/, издаден от акредитирани лица или еквивалент с обхват на сертификата съответсващ на предмета на обществената поръчка валиден към датата на подаване на офертата.
Източник на финансиране - бюджет на ДПБ Св.Иван Рилси


Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/10/2018 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/10/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Държавна психиатрична болница - административна сграда

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. от 3 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция 3% -та от прогнозната стойност на ОП. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал .
ЗАБЕЛЕЖКА : ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА РАЗКРИТА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА. Разходите по откриване и поддържането на ранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията.
Източник на финансиране - бюджета на болнициата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196,ал.1,т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197,ал.1,т.4от ЗОП, решението за откриване на процедура подлежи на обжалване от Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва