Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП89(1) 01/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
01/10/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0100 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
юрк. Пенчо Братанов-юрк. в д-я СМСТИ, инж. Зорница Иванова-мл.експерт в д-я СМСТИ +359 32656447
smsti.op@gmail.com +359 32260398

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Пловдив 000471504
пл. Централен №1
Пловдив BG421 4000 България
Офелия Карагяурова-деловодител +359 32656403
smsti.op@gmail.com +359 32260398

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Разширение на Траурен парк "Север" /изграждане на обслужваща инфраструктура/”
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Разширение на Траурен парк "Север" /изграждане на обслужваща инфраструктура/”. Видовете СМР са изчерпателно описани по вид и характеристики в Техническите спецификации, които са неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка. За всеки отделен вид СМРще се оферира единична цена.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Разширение на Траурен парк "Север" /изграждане на обслужваща инфраструктура/”. Видовете СМР са изчерпателно описани по вид и характеристики в Техническите спецификации, които са неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка. За всеки отделен вид СМРще се оферира единична цена.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите, Втора група, І-ва категория, съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден.
Участникът декларира в ЕЕДОП,/Единен европейски документ за обществени поръчки, част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1/, изпълнението на това изискване. Участникът посочва и съответните национални база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За доказване на опита, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.1а/, информацията в списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Доказателствата се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
2.За доказване наличието на екип от технически правоспособни лица, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.2 и т.6/, информацията в списък на ръководния персонал с посочване професионалната компетентност на лицата.
3.За доказване наличието на техническо оборудване, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел В, т.9/, информацията в списък на техническото оборудване.
4.За доказване наличието на сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А” с полимермодифициран битум, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г/, нужната информация. Заверено копие на валиден сертификат се представя при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
5.За доказване наличието на сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г/, нужната информация. Заверено копие на валиден сертификат се представя при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
6.За доказване наличието на сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС ЕN ISO 14001 или еквивалент, участникът предоставя - декларира в ЕЕДОП /Единен европейски документ за обществени поръчки/ в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г/, нужната информация. Заверено копие на валиден сертификат се представя при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.


1.Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, поради което следва през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, да е изпълнил минимум един обект с предмет: ремонт/изграждане на инфраструктурен обект включващ част пътна и част ВИК на стойност минимум 1 милион лева без ДДС. Под идентични и сходни дейности следва да се разбира ремонт/изграждане на инфраструктурен обект включващ част пътна и част ВИК.
2.Участникът следва за реализиране предмета на обществената поръчка да има на разположение екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР, както и лице/а, контролиращи качеството и безопасността при извършване на СМР. Участникът да разпога минимум със следния персонал:
2.1 Техническият ръководител трябва да притежава минимум 5 години професионален опит като такъв.
2.2 Геодезистът трябва да притежава минимум 5 години професионален опит като такъв.
2.3 Координатор по безопасност и здраве: строителен инженер или техник или еквивалентно, притежаващ удостоверение за безопасност и здраве в стоителството съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалентен документ.
3.Участникът следва да разполага с оборудване за изпълнението на обществената поръчка, вкл. за изпитване и изследване, с което ще се осигури контрол на качеството на изпълнените СМР. Машините и техническото оборудване следва да е съобразено с Техническите спецификации.
4.Наличие на сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А” с полимермодифициран битум.
5.Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент с обхват на действие: строителство.
6.Наличие на внедрена система за управление на околната среда БДС ЕN ISO 14001 или еквивалент с обхват на действие: строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договора на настоящата поръчка, който е неразделна част от документация. Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС, както и актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Пловдив,Община Пловдив, пл.Централен №1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания към личното състояние на участниците: Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете предвидени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване посочени в закона са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
В съответствие с чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основание за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 69 от ЗПКОНПИ (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. (2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице основание за отстраняване по чл. 107 от ЗОП
Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице основание за отстраняване съгласно ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва