Деловодна информация
0652
9600-23 01/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
0652-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ангел Бончев +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/173-96-00-23-18


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/173-96-00-23-18
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.
90620000      
Услуги

Обществената поръчка обхваща изпълнение на дейности по снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в община Септември, свързани с отстраняване на снега от пътното и уличното платно и обезопасяване на последните против заледяване.
Вследствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвижда да се премахне или да се ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията за движение през зимния период и включва комплекс от мероприятия, насочени към поддържане на общинската пътна и улична мрежа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
96247.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Септември, гр. Ветрен, с.Бошуля, с. Виноградец, с. Лозен, с.Злокучене, с. Симеоновец, с.Семчиново, с. Варвара, с. Ветрен дол, с.Карабунар, с.Горно Вършило, с.Долно Вършило, с.Ковачево,с. Славовица

Обществената поръчка обхваща следните основни дейности:
А/ Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа:
Снегопочистването обхваща дейности, свързани с отстраняване на снега от пътното и улично платно. Те трябва да бъдат извършвани своевременно, бързо и качествено, като осигуряват нормална проходимост и предпазване на пътищата и улиците от снегонавявания. За изпълнение на дейностите да се използват МПС, снабдени със сигнализация за работа при лоши метеорологични условия .
Снегопочистване се извършва:
а/. В урбанизираните територии – широчината на пътното платно до бордюрната линия /регулата/ ;
б/. Извън урбанизираните територии – широчината на пътното платно с прилежащите банкети и уширения за аварийно спиране;
в/. При всички уширения за спирки на междуселищния транспорт в и извън урбанизираните територии;
Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини могат да се движат непрекъснато по време на снеговалежа (патрулна система на снегопочистване) или периодично през определен интервал от време (периодично снегопочистване).
Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да е не по-голяма от 10 см.
При интензивни снеговалежи, придружени от частични снегонавявания на пътното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след спиране на снеговалежа.
При много неблагоприятни климатични условия (снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания), когато не може да се осъществи ефективно снегопочистване, се допуска работите да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето. В тези случаи се предприемат мерки в съответствие с оперативния план за действие при утежнени зимни условия.
Б/ Обезопасяване срещу хлъзгане:
Обезопасяване на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се осигури безопасност на движението при зимни условия. Обезопасяването се постига чрез разпръскване на минерални материали.
Разпръскването на минерални материали (опесъчаването) на пътищата се извършва с пясък, каменни фракции, сгурия и др., които отговарят на изискванията по табл. 1 от наредбата.
Солта и пясъкът предварително се смесват, като пясъко-солените смеси се използват в съотношение 150 - 200 kg сол на 1 m3 пясък.
Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100 - 300 g/m2 при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 - 500 g/m2 при пътни участъци с тежки условия на движение ;
При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100 - 200 g/m2.
Опесъчаването се извършва приоритетно в зависимост от степента и нивото на зимно поддържане на пътя. То се изпълнява по предварително одобрени схеми.
Минералните материали се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.
Опесъчаването включва:
1.Широчината на пътното платно с активните ленти за движение и уширенията за аварийно спиране;
2.Уширенията за автобусните спирки на междуселищния транспорт.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
96247.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/04/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

не се изискват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнявал дейности (услуги) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да разполага с оборудване/техника за изпълнение на обществената поръчка.
При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на Единен европейски документ (ЕЕДОП) по Образец № 3 към настоящата документация.
В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Определената от възложителя комисия за провеждане на процедурата, има право на всеки етап, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица (чл. 54, ал. 13 от ППЗОП).
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участницика, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива (чл. 67, ал.6 от ЗОП).
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП, документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за съответните обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът/избрания изпълнител представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


1. Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 (една) услуга/дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ се разбират дейности, свързани със зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътна и/или улична мрежа.
При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението.
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участниците представят списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите/количеството, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б).
2. Участникът следва да разполага със собствено и/или наето техническо оборудване/техника, предназначено за извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка по снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на община Септември и обезопасяване срещу хлъзгане.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването за техническо оборудване/техника, е относимо за онези членове на обединението, които ще изпълняват дейности от предмета на поръчката и в съответствие с разпределението на отговорностите в документа за създаване на обединение.
За доказване на съответствие с изискването по т. 3.6.5, участникът представя информация за собствено и/или наето техническо оборудване/техника, предназначено за извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка по снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на община Септември и обезопасяване срещу хлъзгане. В информацията се посочва:
•Вид на техническо оборудване/техника;
•Модел;
•Технически параметри/характеристики;
•Състояние;
•Собственост.
При подаване на оферта, информацията се попълва в ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 9.
Предвид сложността на обществената поръчка, възложителят има право да проверява техническите способности на участниците и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя (63, ал. 3 от ЗОП).
3. Използване капацитета на трети лица.
Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности. Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. При сключване на договора за обществена поръчка между възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице. По отношение на критериите за подбор, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. След влизане в сила на договора за обществена поръчка,ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 35% от максималната стойност на договора за обществена поръчка, както е предвидено в Чл.10 от проекта на Договора („Гаранция за авансово предоставени средства“).Гаранциите могат да се представят, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701,BIC код:SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/10/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Септември - гр. Септември, ул. “Александър Стамболийски” №37А, Заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставените средства се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, както и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР.
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Крайната дата за приключване изпълнението на поръчката е 15.04.2018 г.. Срокът за изпълнение води своето начало, считано от датата на влизане в сила на договора, а именно датата на регистриране на договора за обществена поръчка в деловодната система на възложителя. Изпълнението на предмета на поръчката, при всеки конкретен случай, следва да започне най-късно до 2 (два) часа след заледяването или заснежаването на пътя/улицата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва