Деловодна информация
00056
ОХ-11-213 28/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
28/09/2018 (дд/мм/гггг)
00056-2018-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Харманли-Кмет 000903939
пл.Възраждане 1
Харманли BG422 6450 България
инж.Тончо Тончев;Таня Станкова +359 37382015
obshtina@harmanli.bg +359 37382525

Интернет адрес/и

http://www.harmanli.bg/

https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/%E2%80%9Einzhenering-%E2%80%93-proektirane,izplnenie-na-smr-i-uprazhnyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-%E2%80%9E-remont-na-sgradata-na-nch-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/%E2%80%9Einzhenering-%E2%80%93-proektirane,izplnenie-na-smr-i-uprazhnyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-%E2%80%9E-remont-na-sgradata-na-nch-
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Харманли 000903939
ул.Петко Каравелов № 4
Харманли BG422 6450 България
Янка Бакалова +359 37382015
obshtina@harmanli.bg +359 37382525

Интернет адрес/и

www.harmanli.bg

www.harmanli.nit.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" гр. Харманли
45000000      
Строителство

. Дейностите, предмет на поръчката, обхващат:
Инвестиционно проектиране:
Изпълнение на строителни и монтажни работи:
Авторски надзор
Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в Документацията и техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
829166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71220000      
71240000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

общ.Харманли,гр.Харманли,бул."България" №36а

Дейностите, предмет на поръчката, обхващат:
1. Инвестиционно проектиране:
Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" в гр. Харманли”., в това число съгласуване на изготвения технически инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ.
Проектирането следва да бъде осъществено съгласно условията на договора за изпълнение, настоящото техническото задание, ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на ЕО, включително специфичните изисквания в областта на опазване на околната среда и водите.
След представяне от изпълнителя и получаване на одобрение от възложителя на идейната концепция за изпълнение на обекта Изпълнителят започва проектирането в техническа фаза при спазване на всички получени изисквания и указания от страна на възложителя и компетентни органи и експлоатационни дружества.
Изпълнителят следва да извърши след упълномощаване от страна на възложителя необходимите действия в съответствие с действащата нормативна уредба за съгласуване при необходимост на изготвените технически инвестиционни проекти с всички компетентни органи и експлоатационни дружества.
2. Изпълнение на строителни и монтажни работи:
Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" в гр. Харманли”.
Строителните и монтажни работи /СМР/ следва да бъдат изпълнени съгласно условията на договора за изпълнение, изготвените, съгласувани и одобрени по обекти Технически инвестиционни проекти, ведно с приложените към тях подробни количествено-стойностни сметки и анализи на единичните цени, ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност, включително специфичните нормативни изисквания в областта на опазване на околната среда и водите и безопасността на строителните и монтажни работи.
3. Авторски надзор:
Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" в гр. Харманли”..
Авторският надзор следва да бъде осъществен съгласно условията на договора за изпълнение, ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност.
Критериите по-долу
 
ДА Име:Техническа оценка    80
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
829166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
285

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробно описание на методиката за определяне на комплексната оценка,
показателите и подпоказателите се съдържа в документацията за
обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е регистриран в „Централен професионален регистър на строителите” към Камарата на строителите в България за минимум за I група, III категория строежи (съгласно чл.137 Закон за устройство на територията – ЗУТ и чл. 5 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя - ПРВВЦПРС) или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен за посочения обхват на дейности. Вписването в съответен аналогичен регистър на държава – членка на ЕС, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си;
2. Участникът трябва да има валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ и поименна Застраховка Професионална отговорност в проектирането за всеки един от проектантите, в случай, че в офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането;


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изисквания за услугата-проектиране:Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата;
2.Изисквания за строителство
Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата;
3. Участникът следва да разполага с екип от проектанти за изпълнение на проектирането, с професионална квалификация по отделните части на проекта, съгласно техническата спецификация и изискванията на Наредба № 4 / 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
4.Участникът следва да разполага с Ръководен състав от технически правоспособни лица с определена компетентност, отговорни за техническото ръководство на строителството:


Участникът да е извършил минимум 1 (една) услуга, *идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността.
Забележка: *Идентични или сходни услуги са услугите, свързани с изготвяне на технически / работни проекти (в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г.) .Участникът да е извършил строителство на минимум 1 (една) сграда изпълнена и приета от съответния получател/компетентен орган/възложител или приемателна комисия с акт образец 15 и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверение за въвеждане в експлоатация, *идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден.През последните:
- за строителство - най-много за последните 5 г. от датата на подаване на оферта;
- за проектиране - най-много за последните три години от датата на подаване на оферта, участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.Проектант по част „Архитектурна” и Ръководител на проектантски екип;Проектанти по част „Конструктивна”; „ВИК”; „Електрическа”; „ОВК”;; „Енергийна ефективност”; „Пожарна безопасност”; „План за безопасност и здраве (ПБЗ)” и част „План за управление на отпадъците”;Минимални изискванията към ръководния състав за изпълнение на СМР:Технически ръководител ;Специалист (отговорник) „Контрол по качеството” ;Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията;Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентна с предметен обхват в областта на строителството.
Минимално изискване:
Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалентен.
Подробно описание на минимални изискавания се съдържат в документацията за участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП. Освен на горните основания възложителят отстранява от процедурата: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3– – 5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица.Възложителят изисква от опр. изпълнител да предостави гаранция за изп. в р-р на 3% от стойността на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/11/2018 (дд/мм/гггг)   18:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/11/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Община Харманли, пл. Възраждане №1, Конферентна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците в настоящата процедура трябва да представят задължително в електроненн вид, подписан с електронен подпис/Единен европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП), съгласно Методическите указания на Агенцията по обществени поръчли, на основание чл.67, ал.4 от Закона за обществени поръчки(ЗОП) и във връзка с § 29, т.5, б."а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в десет дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва