Деловодна информация
853
35 21/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
853-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска Асоциация диабет 121462057
ЖК БАНИШОРА, УЛ. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН БЛ.20
София BG411 1233 България
Румяна Танева +359 29310779
badiabet@abv.bg +359 28326175

Интернет адрес/и

www.badiabet.com.

http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.badiabet.com/bg/2011-11-02-11-34-57/429--2018.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД
15800000      
Доставки

Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД, по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хранителни продукти" за един диабетик. Съдържанието на пакетът " хранителни продукти" е описано в Техническа специфиация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
141660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на доставката - населените места на територията на страната, по списък приложен към документацията, в които живеят диабетици, членуващи в сдружения – членове на БАД.

Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД, по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хранителни продукти" за един диабетик. Съдържанието на пакетът " хранителни продукти" е описано в Техническа специфиация.В пакета „хренителни продукти“ за един диабетик се включват следните хранителни продукти: Пилешко филе от гърди без кожа –замразено, 3 бр. – 500 гр в опаковка; Консерва Риба скумрия в доматен сос, 1бр. – 160 гр.; Консерва Риба тон в собствен сос, 1 бр. – 160 гр.; Ориз дългозърнест, 2 бр. – 1000 гр в опаковка.; Леща, 2 бр. – 1000 гр в опаковка.; Макарони от твърда пшеница, 2 бр. – 500 гр. в опаковка; Маслини черни безсолни – 1 бр., 500 гр. в опаковка; Зехтин „Екстра вържин”, 2 бр. – 500 мл. в стъклена бутилка. Прогнозното количество пакети хранителни продукти е не по-малко от 4500 броя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
141660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1. Участникът следва да разполага с минимум един обект за производство/търговия с хранителни продукти, от които ще се извършва доставката на съответните хранителни продукти, предлагани от участника. Обектът следва да е с надлежна регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните или еквивалентна чуждестранна регистрация при условие за приложимост на територията на Република България. /За удостоверяване на посоченото обстоятелство преди попдисване на договора определеният изпълнител представя заверено копие от документа, удостоверяващ регистрацията/. За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в част IV., Критерии за подбор в следните части, буква «А»: „Годност”, подточка 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.1.1 съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финнасово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 /една/ доставка с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни продукти .
2. Участниците, следва да притежават или разполагат с минимум 2 /два/ броя специализирани (хладилни) транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. Минималният брой изискуеми транспортни средства следва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД за превоз на продукти от животински произход или еквивалентен чуждестранен регистър при условие за приложимост на територията на Република Бълграия.


1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 /една/ доставка с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни продукти .
За доказване на изискването участникът представя: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване чрез представяне на ЕЕДОП, изготвен по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информация в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности", т. 1б.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците), при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
2.Участниците, следва да притежават или разполагат с минимум 2 /два/ броя специализирани (хладилни) транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. Минималният брой изискуеми транспортни средства следва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД за превоз на продукти от животински произход или еквивалентен чуждестранен регистър при условие за приложимост на територията на Република Бълграия.
За доказване на изискването участникът представя: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за техническа способност чрез представяне на ЕЕДОП, изготвен по Образец № 2 в част IV«Критерии за подбор»., буква „В”, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за транспортните средства, осигуряващи правилното съхранение на хранителните продукти при разпространението и транспортирането им. Необходимо е попълването на следната информация: вид на превозно средство, марка и модел на превозното средство, регистрационен номер, номер на удостоверение за регистр., издадено от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД или еквивалентен чуждестранен регистър при условие за приложимост на територията на Република Бълграия., основание за използване от участника (при превозни средства, които не са собствени – посочване и на собственика, датата на договора и срок), технически допустимата му максимална маса.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще се използват за изпълнение на поръчката, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер нана 3 % /три процента/от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:
1.Парична сума; В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по банкова сметка на :
Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”/банковата сметка е посочена в документацията/
2. Банкова гаранция; В този случай определеният изпълнител следва да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя.
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора,
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/10/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/10/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Офертите ще бъдат отворени в централния офис на СНЦООПД „Българска Асоциация Диабет“, гр. София, ЖК „Банишора“, ул. „Подполковник Калитин“, бл. 20

Получените заявления за участие/оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата не може да участва и ще бъде отстранен участник:
-за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1- 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 ЗОП;
-участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона
- Участник, спрямо който е налице обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
-участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 ДР на ЗОП;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва