Деловодна информация
325
3444 20/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
20/09/2018 (дд/мм/гггг)
325-2018-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, чрез изпълнителен директор 115576405
гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66
Пловдив BG421 4000 България
проф. д-р Карен Джамбазов, д.м., г-н Димитър Учерджиев- Нач. Автотранспорт, г-жа Мария Дишева +359 32602930
unihosp@unihosp.com +359 32644058

Интернет адрес/и

http://unihosp.com

http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180727tpiZ5382013


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180727tpiZ5382013
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Сервизно обслужване и ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив ”
50100000      
Услуги

„Сервизно обслужване и ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, съгласно документацията за участие.
Сервизното обслужавне и текущите ремонти обхваща цялостното поддържане на МПС в изправност както и основни и текущи ремонти по всички системи и части на МПС, с изключение на автотенекиджийски услуги; Доставката на резервни части е извън предмета на поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 66.

„Сервизно обслужване и ремонт на автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив ”, при прогнозни количества, описани чрез техническата спецификация и посочената подолу прогнозна стойност определена за 36м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 12 месеца. Виж допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 12 месеца. При удължаване на срока на договора с нови 12 месеца, стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка нараства с 1/2 от първоначалната сума. Посочената по-горе прогнозна стойност се отнася за максималната продължителност на договора (36м). Виж допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:
- лицензиран софтуер за диагностика на автомобилите;
- сервизът да е оборудван със подемник и изграден канал или естакада.
2. Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на кандидата или участника, а именно:
- минимум двама монтьора и един организатор/координатор/администратор на поръчките за ремонти.
3. Участниците следва да имат средносписъчен годишен брой на персонала от минимум 3-ма служителя (включително с членовете на ръководния състав) за последните три години.


1.1. Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:
- лицензиран софтуер за диагностика на автомобилите;
- сервизът да е оборудван със подемник и изграден канал или естакада.
1.2. Участниците декларират в офертата си спазването на изискване чрез попълване на ЕЕДОП в частта му по раздел IV – Критерии за подбор, т. „В”, подточка 9).
Преди подписване на договора, определеният за изпълнител удостоверява спазването на изискването чрез представяне Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 64, ал.1, т. 9 от ЗОП.
2.2. Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на кандидата или участника, а именно:
- минимум двама монтьора и един организатор/координатор/администратор на поръчките за ремонти.
2.2.1. Участниците декларират в офертата си спазването на изискване чрез попълване на ЕЕДОП в частта му по раздел IV – Критерии за подбор,, т. „В”, подточка 6).
Преди подписване на договора, определеният за изпълнител удостоверява спазването на изискването чрез представяне на списък по чл. 64, ал. 1, т.3 от ЗОП - списък на техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарат за контрола на качеството.
2.3. Участниците следва да имат средносписъчен годишен брой на персонала от минимум 3-ма служителя (включително с членовете на ръководния състав) за последните три години.
2.3.1. Участниците декларират в офертата си спазването на изискване чрез попълване на ЕЕДОП в частта му по раздел IV – Критерии за подбор,, т. „В”, подточка 8).
Преди подписване на договора, определеният за изпълнител удостоверява спазването на поставените изисквания към минималните технически възможности към участниците чрез представянето на декларация по чл. 64, ал.1, т.8 от ЗОП - декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за послесните три години..
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/10/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/10/2018 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

Офертите ще бъдат отворени в административната сграда на “УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №66, ет. 2

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


по същото време след две години

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 55, ал.1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, възложителят поставя за изискване за отстраняване на участник, който
а) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
б) е опитал е да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
в) е опитал е да получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Участниците ще бъдат отстранени също при основанията за задължително отстраняване съгласно ЗОП.
3.Органите по чл. 47, ал.4 от ЗОП са Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, РИОСВ, РЗИ, Агенция по заетостта.
4.Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:
Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3% от максималната стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:
1. Парична сума: В този случай гаранцията за изпълнение следва да бъде преведена ка-сово или по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД
Банкова сметка на възложителя за внасяне на гаранция по обществената поръчка:
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив
Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив
IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00
BIC: CECBBGSF
2. Банкова гаранция; В този случай определеният изпълнител следва да представи без-условна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя.
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя застрахователна полица, обез-печаваща изпълнението на договора,
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парична, банкова или застрахователна), като в случай на парична или банкова гаранция, гаранцията може да бъде представена от името на изпълнителя за сметка на трето лица – гарант.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката
Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, при условие, че изпъл-нителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за обществената поръч-ка. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава при условията и сроковете, предвидени в договора за изпълнение на обществената поръчка.
5.Описанията на опции и подновяване, заложено за всяка самостоятелно обособена позиция се отнасят до една и съща възможност за удължаване на срока на договор с 12 месеца, в който случай прогнозните видове и количества на доставките за новиет 12 месеца са същите, като за първите 24 месеца, описани в Техническата спецификация, но намалени с 1/2. Прогнозната стойност на поръчката и на позициите обхваща максималният срок на договорите от 36 мсеца (при приложение на възможността за удължаване с 12 месеца)

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва