Деловодна информация
01599
АПР-4 18/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
01599-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Инспекторат към Висшия съдебен съвет 175451413
ул. Георг Вашингтон № 17
София BG411 1000 България
Мария Накова +359 29057506
mnakova@inspectoratvss.bg +359 29057525

Интернет адрес/и

www.inspectoratvss.bg

http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/145


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/145
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

управление на съдебната система

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Осигуряване на логистика за обучения и изпълнение на дейности за информация и комуникация"
79952000      
Услуги

Обществена поръчка се провежда в изпълнение на проект "Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт", финансирана по Оперативна програма "Добро управление" 2012-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В обхвата на настоящата поръчка се включва изпълнение на две дейности:
Дейност 1 "Изпълнение на мерките за информация и комуникация"
Дейнсот 2 "Организиране и провеждане на обучения"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
81100.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Поръчката ще се изпълни на територията на Република България. Доставката на плакати и стикери е в офис на възложителя, а доставката на информационни материали - на събитието, за което са предназначени

Обществената поръчка включва две дейности:
1/ Дейност 1 "Изпълнение на мерките за информация и комуникация"
- организиране и провеждане на първоначална конференция;
- организиране и провеждане на заключителна конференция;
- дизайн, изработване и доставка на 50 броя подаръчни комплекти (USB и химикалка);
- дизайн, изработване и доставка на 10 броя информационни стикери;
- дизайн, изработка и доставка на 3 броя плакати;
- публикуване в печатни и/или електронни медии на три броя платени прессъобщения.
Дейност 2 "Организиране и провеждане на четири броя обучения за работа с вътрешните правила и регистри". Обученията ще се проведат извън град София, всяко средно за минимум по 20 участника.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за обработка на заявката    50%
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
81100.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG05SFOP001-3.001-0016-C01/17.07.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Добро управление", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд

След удължаване на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, възложителят уведомява писмено изпълнителя и ако е необходимо, страните сключват допълнително споразумение за удължаване срока за изпълнение на договора, със срок до удължения срок на договора за безвъзмездна финансова помощ.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1, предл. II-ро ЗОП.
Съответствието с поставения критерий за подбор, участниците декларират чрез попълване на информацията в Част IV: "Критерий за подбор", раздел "Б" - "Икономическо и финансово състояние" от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


Участникът да е реализирал минимален общ оборот в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението-участник.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.
При позоваване на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово състояние, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор. В тези случаи участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансово състояние.
За участник, подизпълнител или трето лице, което е чуждестранно лице, оборотът ще се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет или обем, идентичен или сходен с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "б" ЗОП.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел Б, точка 4.
Доказване на техническите способности - за доказване на техническите способности при сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определени професионална компетентност, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП.
При подаване на оферта, участниците декларират в ЕЕДОП в Част IV "Критерии за подбор", Раздел "В", съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП, вкл. следната информация за всеки от предлаганите експерти:
1) Имената и позицията, която ще изпълнява лицето;
2) Информация за образование и допълнителна квалификация, когато е приложимо, включително наименование на документ (диплома, сертификати и т.н., №, дата на издаване, дата на валидност, когато е приложимо;
3) Орган или служба, издали документа;
4) Описание на професионалния опит, когато е приложимо, с посочване на работодател, период на наемане, заемана позиция, отговорности и задължения, участие в проекти, период на участие, посочване на заеманата в проекта позиция, отговорности и задължения, както и вида на правоотношението между експерта и участника в процедурата (трудово или гражданско), а в случай, че експертът е извън структурата на участника - информация за трето лице;
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на професионална компетентност на лицето, което ще вземе участие при изпълнение на поръчката. В Част ІV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът следва да предостави за предложеното лице информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията, поставени от Възложителя.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата и копие на документите, доказващи изпълнение на поставените изисквания.


1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участниците трябва да са изпълнили успешно минимум:
1.1. една дейност по цялостно организиране и логистично осигуряване на пресконференции и/или други публични мероприятия;
1.2. две дейности по организиране на обучения, в които е включено хотелско настаняване с нощувка и изхранване на най-малко 20 участника;
1.3. една дейност по изработване на информационни материали, в това число рекламни плакати и стикери.
2. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката:
2.1. Ръководител на проекта - 1 брой; - Участникът да разполага с експерт, който ще изпълнява функциите на ръководител екип с висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалент по специалност, по която се изучава организация и управление, в т.ч. специалност „Икономика“ или „Туризъм“ или „Обществени комуникации и информационни науки“ или „Администрация и управление“ или еквивалентни, както и професионален опит, минимум 3 години управленски опит в изпълнение на дейности по организиране и провеждане на събития и разработване и доставка на информационни материали;
2.2. Асистент събития - 2 броя - Участникът да разполага с двама експерти „Асистент събития“ с професионален опит, минимум 3 години в в изпълнение на дейности по организиране и/или провеждане на събития
В случай, че учатникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, не се допускат промени в състава му след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаване на обединение липсват клаузи, гарантиращи изменението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаване на офертата, участникът ще бъде остранен от участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедурата у-к, когато:
1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3,
4 и 5 и чл. 107 ЗОП. В-лят има право да не острани у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни п-ката;
2.за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
3.за които е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9-11 ЗОП;
4.представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност;
5.офертата надхвърля определените от възложителя прогнозна стойност и пределни стойности на отделните дейсности;
6.когато е предложен срок за изпълнение на поръчката над 15 месеца;
У-ците могат да се възползват от възможността по чл. 56 ЗОП, като
представят мерки за надеждност.
Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
Продължава в раздел VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/10/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Инспекторат към Висшия съдебен съвет, град София, ул. Георг Вашингтон 17

Получените оферти се отварят в публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, не се допускат промени в състава му след крайния срок за подаване на офертата. Когато в д-ра за създаване на обединение липсват клаузи, гарантиращи изменението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаване на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) процента от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя преди сключване на договора под формата на:
1. Парична сума, внесена по смета на възложителя - IBAN BG37BNBG96613100173601, BIC BNBGBGSD, банка Българска народна банка;
2. Безусловна и неотменима банкова гаранция, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Срок на валидност на гаранцията под формата на банкова гаранция - 30 дни след крайния срок на договора за изпълнение на поръчката. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията през целия срок на договора;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Срок на валидност на гаранцията под формата на застраховка - 30 дни след крайния срок на договора за изпълнение на поръчката. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на застраховката през целия срок на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подаде в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва