Деловодна информация
00373
5000 17/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
17/09/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0037 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180907mXud1946912
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите- анализ на проблемит
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите- анализ на проблемите и наличните рискове в Старозагорска област“. Поръчката е обособена на следните позиции: - обособена позиция № 1 „Апарат Келдал (втора употреба)“; - обособена позиция № 2 „Центрофуга за големи обеми (втора употреба)“; - обособена позиция № 3 „Фризер -86 градуса (втора употреба)“; - обособена позиция № 4 „Ламинарен бокс (втора употреба)“; - обособена позиция № 5 „Микроцентрофуга“; - ободсобена позиция № 6 „Спектрофотометър на отражение VIS“; - обособена позиция № 7 „Стъклен микро келдал апарат за дестилация (микро Парнас-Вагнер)“; - обособена позиция № 8 „Микроскопи“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
40666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Апарат Келдал (втора употреба)“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задлжителни характеристики
Апарата включва компоненти със следните минимални и задължителни технически характеристики
Термостат за изгаряне на проби
• Брой гнезда на термостата: 6 броя, подходящи за епруветки с диаметър 42 мм и обем 250 мл
• Термоблок с температурен обхват: От стайна температура до 450°C
• Стабилност на температурата на загряващия блок: ± 0,5°C
• избор на време за работа със тъпка 1 минута
• електронен LCD дисплей
Дестилационна система
• Репродуктивност (RSD): ? 1%
• Възпроизводимост: ? 99,5% общ азот в границите между 1 - 200 mgN
• Граница на откриване: ? 0,1 mg N (азот)
• Време за дестилация: 5 минути за добиване на 100 мл дестилат
• електронен LCD дисплей
• Добавяне на натриева основа: Автоматично в количество 0 - 100 мл
• детектор за скоростта на охлаждащата вода
Монтаж и обучение на място, гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Центрофуга за големи обеми (втора употреба)“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задлжителни характеристики
• ъглов ротор с минимум 6 гнезда за епруветки 50 мл (тип Falkon);
• максимална скорост: 4000 rpm-1 (или по-висока);
• регулиране на скорост и време
• цифров LCD дисплей за скорост и време
• заключващ се капак с автоматично заключване при работа
• 230-240 V/ 50 Hz
Монтаж и обучение на място, гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Фризер -86 градуса (втора употреба)“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задлжителни характеристики:
Вертикално позициониране;
Външни размери до: (Ш*Д*В): 700*700*1580 мм.;
Капацитет: ? 158 L;
Разпределение на работния обем на секции;
Заключващи се врати;
Камера с вътрешна врата;
Камера с вътрешна врата- 3 бр;. Рафт- 2 бр.;
Поддържане на температура -40°C до -86°C;
Достигане на температура -80°C в рамките на 6 часа; Темп. точност- 0,1 °С;
Микропроцесорен контрол;
LCD дисплей;
Звукова и визуална аларма;
Захранване- AC220V±10%, 50/60Hz
Монтаж и обучение на място, гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ламинарен бокс (втора употреба)“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задлжителни характеристики
Микропроцесорен контрол, LCD - дисплей;
Два HEPA филтъра с ефективност 99.999 % за частици с размер 0.3 ?m;
Система за въздушен поток: 70 % рециркулация, 30 % отработен въздух;
Работна повърхност от неръждаема стомана # 304, тяло от стомана с антибактериално прахово покритие;
Работна зона заобиколена от отрицателно налягане (осигурява максимална безопасност на работната площ);
Моторизирано предно стъкло, контролиращо се с педал, максимално отваряне 400 mm;
Прозорец от закалено двупластово ламинирано стъкло с дебелина ?5 mm и UV - защита; UV- лампа за дезинфекция;
Аудио и визуална аларма (за нужда от смяна на филтъра, надвишена височина на прозореца, необичайна скорост на въздушния поток);
Дистанционно управление;
Автоматично регулиране на скоростта на въздушния поток;
Ниско ниво на шум ? 61 dB;
Външни размери: 1300(Ш) / 850(Д) / 2200(В) mm ± 10 мм;
Флуоресцентна лампа;
Индикатор за живот на филтъра
Монтаж и обучение на място, гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Микроцентрофуга“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 11

1 брой със следните минимални и задлжителни характеристики
Максимална скорост -16000 r/min;
Max RCF -18270 xg;
Максимален капацитет 24?1.5ml (13000rpm);
прецизност на скоростта - ±10 r/min;
прецизностна температурата - ±1°C;
Температурен диапазон (-20°C ~ 40°C);
Диапазон на таймера -1~99H59min/inching; шум - ?60dB (A); мощност AC 220V 50HZ 15A
Монтаж и обучение на място, гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4583.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Спектрофотометър на отражение VIS“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Факултет Техники и Технологии при Тракийски университет гр. Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38

1 брой със следните минимални и задлжителни характеристики:
1. Спектрофотометър, работещ на отражение в спектралния диапазон 600-1100nm, 100um стъпка, 400 Core/1cm с SMA 905 вход; размери 40mm x 42mm x 24mm; детектор ELIS1024; време за интегриране 10µs-10s; динамичен обхват 5x109 (система, 10s максимално интегриране), ~4600 еднократно заснемане; отношение сигнал/шум >1500:1 (при максимален сигнал); ток на тъмно ?3 отброявания – ефективна стойност; непрекъсната осветеност ?0,25% at 850nm.
2. Сонда SMA 905; 400 um работеща на отражение, VIS/NIR, с дължина на оптичните влакна 2m; 6 оптични влакна за осветление и 1 за приемане; защитна обвивка на влакната от стомана;
3. Източник на светлина с халогенна лампа; живот на лампата над 10000h; ефективна в диапазона 360-2000nm, с цветна температура 2800К; размери 6,2cm x 6cm x 15cm; време за загряване до 10min; консумирана мощност до 30W; стабилност на оптичния изход 0,15% от пик до пик; захранващо напражение 12V.
4. Софтуер (програмно осигуряване) към спектрофотометъра с графичен потребителски интерфейс
Монтаж и обучение на място, гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Стъклен микро келдал апарат за дестилация (микро Парнас-Вагнер)“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задлжителни характеристики:
• изработен от боросиликатно стъкло
• начална колба подходяща за нагряване на малки обеми (микро-келдал)
• дестилационна система с водно охлаждане и кондензатори
• събирателна колба
• статив с фиксиращи щипки за компонентите
Монтаж и обучение на място, гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Микроскопи“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

6 броя със следните минимални и задлжителни характеристики:
- Бинокулярен, широкополев
- Ахроматични обективи – 4х, 10х, 40х, 100х /имерсионен/
- Механично задвижване, енергомичен коаксален бутон за управление
- Кондензорна система - пълен Кьолер
- Ел. захранване: 220-240 V
Монтаж и обучение на място, гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на идентичен или сходен апарат и/или оборудване по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Изискванията трябва да са изпълнени за всяка посочена изпълнена дейност. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1 от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по отношение на обособената позиция, ведно с доказателства за извършените дейности. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по извършване на доставките.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на идентичен или сходен апарат и/или оборудване по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Изискванията трябва да са изпълнени за всяка посочена изпълнена дейност.
Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/10/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/10/2018 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

ст. 340, ет. 3, Ректорат, Тракийски университет гр. Стара загора, Студентски град

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, който се сключва по отношение на обособената позиция, посочена от участника без включен ДДС, за който ще се сключи договор.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
3. Възложителят е предвидил настоящата процедура да се проведе по реда и условията на чл.181,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.61 от ППЗОП.Посочените нормативни изисквания ще се прилагат при спазване на принципите на равнопоставеност,публичност и прозрачност.- Комисията ще отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и ще оповести тяхното съдържание,включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.Всички предложения от офертите на участниците в настоящата поръчка се представят чрез числова стойност,която ще се оповести в момента на отваряне на офертите.-Техническото и ценово предложение на всеки от участниците ще бъдат подписани най-малко от трима членове на Комисията и ще бъде предложено по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието ще приключи. -В закрити заседания Комисията ще разгледа представените оферти и ще оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия.При необходимост и наличие на предпоставките за прилагане на хипотезата на „необичайно благоприятни оферти”,Комисията ще изисква от съответния участник представянето на подробна писмена обосновка по реда и условията на чл. 72 от ЗОП.Комисията подрежда офертите,които отговарят на изискванията и условията за изпълнение на поръчката,в низходящ ред съгласно получените офети.-В закрити заседания Комисията ще разгледа документите,свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.-До разглеждане на документите за лично състояние и съответствие с критериите за подбор не се допускат участници,чиито оферти (техническо и ценово предложение) не отговарят на условията на поръчката и не са получили оценка по реда на т.6.3.-Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията писмено ще уведоми участника.В срок до 5р.дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.-Комисията разглежда документите по т. 6.4 и т. 6.6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място съгласно избрания критерий за възлагане.На осн. чл.61,т.7 от ППЗОП, останалите участници чиито оферти са оценени, не се класират.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва