Деловодна информация
00420Община Гълъбово
 
не
00420-2018-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Гълъбово 000817696
гр. Гълъбово бул. Република № 48;
Гълъбово BG344 6280 България
инж. Севдалин Сидеров - Директор ТСУ и ИРУ +359 41868901
stoianov.sekretar@gmail.com +359 41864194

Интернет адрес/и

www.galabovo.org

http://galabovo.org/porychki/926


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://galabovo.org/porychki/926
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“
45000000      MA09
Строителство

Предметът на поръчката обхваща изпълнението на рехабилитация на 6 улици на територията на община Гълъбово, както следва:
1. ул. „Места”, – от ОТ 30 до ОТ 56, гр. Гълъбово;
2 ул. „Н.Й.Вапцаров”, от ОТ 507 до ОТ 531, гр. Гълъбово;
3. ул. „Плиска”, – от ОТ 55 до ОТ 41б, гр. Гълъбово ;
4. ул. „Софроний Врачански”, – от ОТ 22 до ОТ 58, гр. Гълъбово;
5. . ул. „Хан Тервел”, до ул.”Янтра” – от ОТ 68 до ОТ 96, гр. Гълъбово;
6. ул. „Георги Бенковски”, от ж.п. прелез до ж.п. прелез – ОТ179а до 218а, гр. Гълъбово.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1620020.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      MA09
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Община Гълъбово, област Стара Загора, Република България.

1 ул. „Места”, – ОТ 30 до ОТ 56, гр. Гълъбово с прогнозна стойност 244 164,00 лева без ДДС, от които 153 360 лв.– пътна настилка, 90 804 лв.– тротоарна настилка;
2 ул. „Н.Й.Вапцаров”, от ОТ 507 до ОТ 531, гр. Гълъбово с прогнозна стойност 439 344,00 лева без ДДС, от които 314 814–пътна настилка, 124 530–тротоарна настилка;
3 ул. „Плиска”, – от ОТ 55 до ОТ 41б, гр. Гълъбово с прогнозна стойност 73 214,00 лева без ДДС, от които 55 238 лв.–пътна настилка, 17 976 лв.– тротоарна настилка;
4 ул. „Софроний Врачански”, – от ОТ 22 до ОТ 58, гр. Гълъбово с прогнозна стойност 89 116,00 лева без ДДС, от които 55 096.00 – пътна настилка, 34 020.00 – тротоарна настилка;
5 ул. „Хан Тервел”,– от ОТ 68 до ОТ 96, гр. Гълъбово с прогнозна стойност 215 988,75 лева без ДДС, от които 175 332.75 лв.– пътна настилка, 40 656–тротоарна настилка;
6 ул. „Георги Бенковски”,– от ОТ179а до 218а, гр. Гълъбово с прогнозна стойност 558 193,87 лева без ДДС, от които 515 269.87 лв.– пътна настилка, 42 924 лв.– тротоарна настилка.
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за осигуряване на качество    30
Социални характеристики    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1620020.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - Договор № 24/07/2/0/00386 от 23.03.2018 г.между община Гълъ

Дейностите трябва да бъдат приключени в срок позволяващ обектът да бъде въведен в експлоатация не по–късно от 23.03.2021 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът /съответно член на обединението, който ще изпълнява СМР/ трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи втора група, четвърта или по-висока категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката;
2. Застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.


1. Участникът трябва да е реализирал сумарен оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изпълнени дейности идентични или сходни с предмета на поръчката през последните 5 години;
2. Екип от технически лица за изпълнение на поръчката;
3. Инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката


1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
Под „идентични или сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират изпълнени строително-монтажни работи в областта на ремонти, рехабилитация, реконструкция или изграждане на пътна и/или улична мрежа, с обща площ на участъка – предмет на работите, минимум 2 000 кв.м.
2. Участникът трябва да разполага с екип - персонал, който ще изпълнява поръчката, включващ най-малко следните технически лица:
1).Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна;
2).Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ;
3).Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;
4).Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.
3. Участниците трябва да имат на разположение минимум следната техника за изпълнение на поръчката: 1. Багер – 1 бр.;
2. Валяци – 3 броя, в т. ч. един пневматичен колесен и два бандажни;
3. Пътна фреза – 1 бр.;
4. Машина за обдухване – 2 бр.;
5. Автогудронатор – 1 бр.;
6. Асфалтополагач – 1 бр.;
7. Водоноска – 1 бр.;
8. Фугорези – 2 бр.;
9. Къртач – 2 бр.;
10. Челен товарач - 1 бр.;
11. Самосвали – 4 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи втора група, четвърта или по-висока категория и да поддържа Застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/10/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Община Гълъбово, гр. Гълъбово, бул. Република № 48 - партерен етаж административна зала

Участниците и техни упълномощени представители
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Считано от 01.04.2018г. ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид, съгласно указанията в Документацията.
От основанията за незадължително отстраняване в чл.55 от ЗОП, в случая ще се прилагат тези по ал.1, т.1 и т.2 от същия. Прилагат се пецифични национални основания за изключване по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици / ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/ и по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Гаранцията за изпълнението на договора е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за обществена поръчка. Договорът за обществена поръчка не може да се изпълни на етапи и не се прилага частично освобождаване на гаранцията за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) работни дни след изпълнението на договора, съгласно чл. 72 от ППЗОП и подписване на протокол за приемане на изпълнението. освен в случай, че за възложителя е налице основание, съгласно догововора, за задържане или удовлетворяване от представената гаранция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва