Деловодна информация
2917
15-00-037 14/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
2917-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Областна администрация на област с административен център град Разград 116045521
бул. „Бели Лом” № 37А
гр. Разград BG324 7200 България
Маргарита Тинчева +359 084616201/+359 084616236
rz.oblast@rz-government.org +359 084662114

Интернет адрес/и

http://rz.government.bg

http://www.rz.government.bg/bg/243-profiloarazgrad


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.rz.government.bg/bg/243-profiloarazgrad
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“
45212350      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в гр. Разград,
Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в утвърдена Техническа спецификация/Техническо задание за проектиране, одобрено от Министерство на културата неразделна част от настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1980000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212350      
71000000      
71320000      
45262700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Предметът на обществената поръчка касае изпълнение на дейности, на територията гр. Разград.

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в гр. Разград,в това число:
ДЕЙНОСТ I. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: Техническият проект следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, Наредба № 4 от 21.12.2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационни-реставрационни дейности на недвижими културни ценности и Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено- стойности сметки по приложимите части.
Проектирането ще се извърши еднофазно – „Технически проект“в следните части: Част „Архитектурна и решение на околното пространство“; Част „Конструктивна“; Част „Технология за КРР“; Част „Програма за реставрация на художествени ценности“; Част „Интериор и обзавеждане“; Част „Информационна осигуреност и графичен дизайн“; Част „Отопление, вентилация и климатизация“; Част „Електрическа с художествено фасадно осветление“; Част „Водоснабдяване и канализация“; Част „Геодезия“; Част „Благоустрояване и паркоустрояване“; Част „Пожарна безопасност“; Част „План за безопасност и здраве“; Част „План за управление на строителните отпадъци“; Част „Проектно-сметна документация“.
Изпълнението на тази дейност ще се осъществи въз основа на утвърдена Техническа спецификация/Техническо задание за проектиране, одобрено от Министерство на културата със Становище Изх. № 33-НН- 690 от 31.08.2018 г., изготвено на основание чл. 84, ал.1 и ал. 2 във връзка с чл. 83 от Закона за културното наследство, Заповед № РД09-387/04.06.2018 г. на Министъра на културата, Становище на националния институт за недвижимо културно наследство (вх. № 0401-4068/25.07.2018 г. и изх. № 0401-4068/30.08.2018 г.) и образувана преписка в Министерството на културата № 33-НН- 690 от 30.08.2018 г.
ДЕЙНОСТ II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: Предвижда се: СМР свързани с осигуряване на конструктивната устойчивост на сградата / при необходимост/ и на нейните художвствени и декоративни елементи. Подмяна на покривни конструкции и обшивки /основен купол и минарета/; СМР свързани с реставрация и консервация на фасадни елементи; СМР свързани с реставрация и консервация на интериора- стени, тавани, куполи, мазилки и стенописи; СМР свързани с възстановяване на подови настилки; СМР свързани с възстановяване на преддверие пред входа на сградата; СМР свързани с консервация и реставрация на оригинални елементи от интериора и обзавеждането /минбар, капаци, парапети, врати, решетки и др./; СМР свързани с реконструкция на дървен балкон и кюре; СМР свързани с изграждане на силнотокова и слаботокова инсталация /контакти, осветление, озвучаване, мултимедийно осигуряване, пожароизвестителна инсталация, сигнално- охранителна инсталация/. Изграждане на мълниезащита; СМР свързани с отводняване на непосредствената среда на сградата. Водоснабдителна, канализационна и напоителна инсталация, свързани с градските мрежи; СМР свързани с изпълнението на отопление, вентилация и климатизация на сградата; СМР свързани с благоустрояване и озеленяване на терена около сградата. Изграждане на воден елемент /чешма/; Дейности свързани с консервация и експониране/ сигниране на архиеологически структури; Дейности свързани с информационна осигуреност и графичен дизайн.
ДЕЙНОСТ III. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана в утвърдена Техническа спецификация/Техническо задание за проектиране, одобрено от Министерство на културата неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1980000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
890

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Критерий за подбор: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Минимално изискване: Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строителни работи от предмета на настоящата поръчка - Първа група - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от I-ва категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква „м” от ЗУТ – недвижими културни ценности с категория „световно значение“ и „национално значение“, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Удостоверяване: Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, като се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка
Документ, с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, което покрива необходимия обхват на вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на този строеж.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
По т. 1.1. Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (строител).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
По т. 1.2., Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (проектант).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1.1. Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи I-ва категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква „м” от ЗУТ, определени с чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
1.2. Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи I-ва категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква „м” от ЗУТ, определени с чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва проектиране, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.
4. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
Удостоверяване:
По т. 1 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП - Образец № 2, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида.
По т. 2 участникът попълва поле 6) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП - Образец № 2.
По т.3. участникът попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП - Образец № 2, с посочване на система за управление на качеството или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, както и период на валидност.
По т.4. участникът попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП - Образец № 2, с посочване на система за управление на околна среда или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, както и период на валидност.
Документ, с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:
По т. 1 - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
По т. 2. – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
По т. 3 и т.4 - Копие на сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приеме и екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица.
Възлож. ще приеме и други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са екв. на изискваните.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1. Уч-кът, през последните 5 год., считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 строителство или инженеринг (проектиране и изпълнение на строеж) идентично или сходно с предмета на общ. поръчка.
Под „сходно” строителство с предмета на общ. поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или консервация, и/или реставрация, и/или адаптация на сграда недвижима културна ценност.
Под „сходен”инженеринг с предмета на общ. поръчка следва да се разбира проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или консервация, и/или реставрация, и/или адаптация на сграда недвижима културна ценност.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. комп. за изпълнението на поръчката:
Ключов експерт № 1: Ръководител проектантски екип – Архитект: Обр.: Висше; Образов. квалиф. степен: „Магистър“ или екв.; Спец.: „Архитектура“ или екв.; Пълна проектантска правоспособност (ППП) по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
Притежаващ Уд-е за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН) или екв.; Да e участвал в качеството на Ръководител проектантски екип или на подобна позиция в минимум 2 (два) броя обекти/проекти, представляващи недвижима културна ценност с категория „национално значение“ или „местно значение“.
Ключов експерт № 2: Проектант по част „Конструктивна“: ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство; Притежаващ Уд-е за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН или екв. Да e участвал в качеството на проектант по част „Конструктивна“ в минимум 2 (два) броя обекти/проекти, представляващи недвижима културна ценност с категория „национално значение“ или „местно значение“.
Ключов експерт № 3: Проектант по част „Технология за КРР“ – Прав-но лицe, отговарящo на изискванията на чл. 164 от ЗКН; Притежаващ Уд-е за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН или екв. Да e участвал в качеството на проектант по част „Технология за КРР“ в минимум 2 (два) броя обекти/проекти, представляващи недвижима културна ценност с категория „национално значение“ или „местно значение“.
Ключов експерт № 4: Ръководител проект – Прав-но лицe, отговарящo на изискванията на чл. 164 от ЗКН. Притежаващ Уд-е за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН или екв. Да e участвал в качеството на „Ръководител проект“ или на подобна позиция в минимум 2 (два) броя обекти/проекти, представляващи недвижима културна ценност с категория „национално значение“ или „местно значение“.
При у-е на обединение, което не е ЮЛ, съотв-то с изискванията по т.1 и 2 се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При уч-е на подизпълн., същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобр. вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/ EN ISO 9001:2015 или екв., или екв. мерки с обхват на сертификация проектиране и строителство или екв.
4. Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда EN ISO 14001:2004/ EN ISO 14001:2015 или екв., или екв. мерки с обхват на сертификация проектиране и строителство или екв.
При у-е на обединение, което не е ЮЛ, изискванията по т.3 и 4 се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва проектиране и строителство съобр. разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в дог-ра за създ. на об-то. При у-е на подизпълн., същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобр. вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: Банкова гаранция; Парична сума, преведена по сметка на Областна администрация на област с административен център град Разград: БАНКА: Д Банк;IBAN BG 27 DEMI 9240 3300 20 6628, BIC: DEMIBGSF или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/10/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Областна администрация на област с административен център град Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, зала 712 - заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изискванията на възлож. към личното състояние на участниците е съгласно т. 3. от указанията „Изисквания към участниците“
2. Възложителят отстранява от участие в процедура:
2.1. участник, за когото са налице обст. по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 5 от ЗОП;
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
2.2. уч-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;
2.3. уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предв. обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на меж. екологично, соц. и труд. право, които са изброени в прил. № 10 от ЗОП;
2.4. уч-к, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
2.5. уч-ци, които са свързани лица;
2.6. за когото е установено, че:
а) е представил док. с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предост. изискваща се информация, свързана с удост. липсата на основания за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;
2.7. за когото е налице конфл. на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.8. За когото е установено наличие на основ. по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.9. За когото е установено наличие на основ. по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ
3. Когато уч-кът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информ. във връзка с конкретната общ.поръчка: правата и задълженията на уч-те в об-то; уговаряне на солидарна отговорност за изпълн. на договора за общ.поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на об-то.
Не се допускат промени в състава на об-то след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на об-то се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата общ. поръчка.
4. При изготвяне на офертата участникът следва да декларира, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила, които са в сила в РБ са посочени в указанията към докум. за участие.
5. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица (ТЛ), по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
Когато участникът се позовава на капацитета на ТЛ, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от ТЛ задължения. ТЛ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
6. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съотв. с критериите за подбор се доказва от об-то участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормат. или администр. акт и съобразно разпред. на участието на лицата при изпълнение на дей-те, предвидено в дог.за създ. на обедин.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
3. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Областна администрация на област с административен център град Разград
бул. „Бели Лом” № 37А
гр. Разград 7200 България
rz.oblast@rz-government.org +359 084616201
http://rz.government.bg/ +359 084662114

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва