Деловодна информация
01073
12-01-54 14/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
01073-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мъглиж 000817867
пл.Трети март №32
гр.Мъглиж BG344 6180 България
З.Светославова +359 43213301
ob_maglizh@mail.bg +359 43212255

Интернет адрес/и

http://www.maglizh.com/

https://maglizh.bg/page/obshtestveni-porachki-64-1.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_chrez_protcedura_publichno_sastezanie_po_zop_s_predmet_smetosabirane_i_smetoiz-1331-1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък
90511400      
Услуги

Обществената поръчка касае сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО генерирани от жилищни и нежилищни имоти на община Мъглиж. Очаква се изпълнителят да осъществи съвременна и ефективна организация на сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци на територията на населените места в община Мъглиж, която да е в съответствие със законовите изисквания и постижима за плащане от обслужваното население.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90511400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Населените места на територията на община Мъглиж.

Обществената поръчка касае сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО генерирани от жилищни и нежилищни имоти на община Мъглиж. Очаква се изпълнителят да осъществи съвременна и ефективна организация на сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци на територията на населените места в община Мъглиж, която да е в съответствие със законовите изисквания и постижима за плащане от обслужваното население. При стартиране на поръчката, избраният Изпълнител следва да осигури 50 /петдесет/ контейнера тип ”Бобър” с вместимост 1,1 м3 за твърди битови отпадъци.
Броят на съдовете за твърди битови отпадъци през периода на изпълнение на поръчката може да варира, съобразно закупените нови и бракуваните негодни съдове.
Ефективната организация на сметосъбиране и сметоизвозване изисква:
- осигуряване на необходимата периодичност на извозване;
- използуване на подходяща по вид сметоизвозна техника с цел постигане на ефективно сметосъбиране и сметоизвозване;
- осигуряване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на територията на община Мъглиж;
Брой съдове за ТБО:
694 бр. съдове тип „Бобър“ /метални и пластмасови/с обем 1100л. ;
675 бр. кофи с обем 110 л. /метални/
166 бр. кофи с обем 240 л. /пластмасови/
Посочените данни са на база последно преброяване на съдовете и са актуални към момента на откриване на настоящата поръчка, като не са константни за срока на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят си запазва правото, при необходимост да променя броя и разположението на специализираните съдове за битови отпадъци или да разположи нови такива за срока на изпълнение на договора – сезонно, в зависимост от възникналите нужди, при наличност на нови съдове.
Настоящата поръчка е обявена за сметосъбиране и сметоизвозване в посочените населени места.
Периодичност на извозване на съдовете за ТБО по населени места:
Честотата на сметосъбиране и сметоизвоване на територията на община Мъглиж е определена съгласно Заповед на кмета на общината и е, както следва:
1. За гр. Мъглиж и с. Ягода – 3 пъти седмично
2. За с. Шаново – 1 път на 2 седмици
3. За всички останали населени места – 1 път седмично
При необходимост Възложителя може да увеличи кратността на извозване на отпадъците, но всяко допълнително възлагане става с писмо на възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.На основание чл.60 от ЗОП участниците следва притежават регистрационен документ по чл.78 от ЗУО във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци или аналогичн документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по споразумение за Европейско икономическо пространство..
Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност” от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, също следва да притежават регистрационен документ за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или еквивалент, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и/или аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие от регистрационен документ за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или еквивалент, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и/или аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. Когато за изпълнението на съответната услуга, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят изисква от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнението на критерия за подбор.
Избраният изпълнител представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
2.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП.Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Декларацията” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнението на критерия за подбор.
Избраният изпълнител представя Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
3.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или еквивалентен, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.
Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, представят валиден сертификат или еквивалентен.
Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или еквивалент.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
4.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП. Продължава в "изисквано минимално ниво".


1. През последните 3/три/ години, считано от датата, на подаване на офертата, участниците трябва да са изпълнили поне една услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.
2. Участникът трябва да разполага с технически изправно оборудване за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва:
Сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили с варио или ротопреса – комбинирани за обслужване на: контейнери тип „Бобър” от 1100 л., кофи тип „Мева” с вместимост 110 л. и кофи с вместимост 240 л. и обем между 16 м3 и 20 м3;Сметосъбиращите автомобили трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 3 или еквивалент; 3бр.
Товарен автомобил – самосвал за извозване на отпадъци с товароносимост поне 5 куб. метра. Товарният автомобил трябва да е с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 3 или еквивалент; 2 бр.
3. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с предметен обхват „сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци“ или еквивалент.
4. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват „сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци“ или еквивалент. Повече информация за критериите за подбор се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.
Продължение от "списък и кратко описание на критериите за подбор" - Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или еквивалентен, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци предмет на поръчката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.
Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, предмет на поръчката, представят валиден сертификат или еквивалентен.
Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват в областта на сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или еквивалент.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/10/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Мъглиж, гр.Мъглиж, пл."Трети март" №32

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Мъглиж:
Банка ДСК;
IBAN: BG82 STSA 9300 3300 3885 00;
BIC: STSA BGSF.
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Условията за предоставяне на гаранцията за изпълнение, както и условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:
-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Електронни адреси на НАП:infocenter@nra.bg–обща информация; /nap@nra.bg- само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
-Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:МОСВ
1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда
Телефон: 02/ 940 6000;Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
-Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:МТСП:
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443;Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg;Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Основанията по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.Специфично национално основание за остраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП.Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Възложителят прилага към участниците задължителните основания за отстраняване съгласно чл.54 от ЗОП. Офертите следва да се представят до срока за представяне, посочен в обявлението в деловодството на община Мъглиж на адрес: гр.Мъглиж, пл.Трети март №32.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва