Деловодна информация
00267Община Пловдив
1272 03/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
03/09/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0096 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив 0004715040325
бул. Шести септември № 274 ет. 4
Пловдив BG421 4019 България
Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 32622550
opokt@abv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180820snty6981386
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставки на консумативи за улично осветление за нуждите на ОП "Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив "
31000000      
Доставки

Консумативите са изчерпателно описани по вид и характеристика в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка. Техническите характеристики и изискванията за качество и изпълнение на поръчката са представени в техническата спецификация на възложителя , която е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно описани в проекта на договора към документацията за обществена поръчка и са в съответствие с действащото законодателство.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
833333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Консумативите са изчерпателно описани по вид и характеристика в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка. Техническите характеристики и изискванията за качество и изпълнение на поръчката са представени в техническата спецификация на възложителя която е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно описани в проекта на договора към документацията за обществена поръчка и са в съответствие с действащото законодателство.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
833333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма изисквания, поставени от възложителя
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания, поставени от възложителя

няма изисквания, поставени от възложителя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът декларира информацията за доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите в ЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности. При условията на чл. 67 ал. 5 и ал. 6 от ЗОП може да се изискват от участниците документи- доказателства за извършените доставки.
Забележка: „„под идентични или сходни следва да се разбират доставки на материали / консумативи за улично осветление“ .


Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертите си за участие да е изпълнил доставки на материали / консумативи за улично осветление на обща стойност минимум 300 000 лв. (триста хиляди) лева без включено ДДС.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Източник на финансиране е Община Пловдив, като средствата ще бъдат прехвърлени за 2018 год., за 2019 год. и за 2020 год. в бюджета на ОП „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив. Начините на плащане са посочени в проекта на договора. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 1 000 000 лв. (един милион) с ДДС или до 833 333.33 лв. (осемстотин тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки ) без ДДС, като сумата е разпределена, както следва:
за 2018 г.: до 120 000 лв. с ДДС /до 100 000 лв. без ДДС
за 2019 г.: до 680 000 лв. с ДДС/ до 566 666.67 лв. без ДДС
за 2020 г.: до 200 000 лв. с ДДС/ до 166 666.67 лв. без ДДС.
Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер нана 5% (пет процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя под формата парична сума, банкова гаранция, застрaховка, която обезпечава изпълнение чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/10/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, в сграда на бул. Шести септември № 274, ет. 4

На отварянето могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1т.1- т. 7 от ЗОП, чл.55 ал.1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата. Освен на основанията по чл.54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е налице основанието по чл. 107 от ЗОП. Възложителят отстранява и участник, който няма право да участва в обществена поръчка на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1 т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП .
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва