Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП85-1 03/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
03/09/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0095 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов 1
Пловдив BG421 4000 България
Бояна Бояджиева- юрист +359 32656800
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180828vVks7001398
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на информация и комуникация по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“
22000000      
Услуги

Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG05MOP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, разпределени в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на билборд, информационна табела и промоционални материали (ОП1)
Обособена позиция № 2: Услуга по изработване и доставка на печатни информационни материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на билборд, информационна табела и промоционални материали (ОП1) 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
44423400      
79341000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на възлагане, включват организиране и провеждане на :
1. Две официални церемонии – една за ефективния старт на проекта и една за откриване на обекта;
2. Две публични събития (пресконференции) в началото и в края на Проекта;
3. Две платени публикации /рекламни карета
4. Изработване, доставяне, монтиране и демонтиране на временен билборд с размер 4x3 метра;
5. Изработване, доставяне и монтиране на постоянна обяснителна табела;
6. Доставка на Промоционални материали
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

II.2) Описание 1

Услуга по изработване и доставка на печатни информационни материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Услуга по изработване и доставка на печатни информационни материали- дипляни, папки с лого и тефтери (бележници).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, обособена позиция №2 от предмета на поръчката е запазена за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. На основания чл. 12, ал. 7 от ЗОП за конкретната обособена позиция могат да участват и други лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за Годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изискване за минимално ниво.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за технически и професионални възможности.

Възложителят не поставя изискване за минимално ниво.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Естеството и обемът на дейностите, предмет на възлагане, както и изискванията за изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция, са подробно представени в техническите спецификации на възложителя – Приложение №1.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката по всяка обособена позиция, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проектите на договори за възлагане по съответната обособена позиция.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/04/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/10/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала №36

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедуратаили техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнали преди или по време на процедурата:
А. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Изискването се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от посочените основания;
Б. За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП;
В. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата за годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата, той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. Избраният за изпълнител участник по всяка обособена позиция следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.Участникът сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване на обърнат ред- регламентиран в чл. 61 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва