Деловодна информация
00826
Д-1258 29/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
00826-2018-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Станислава Бачева +359 9702101
s.bacheva@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie/item/521-op-118-dostavka-na-reaktivi-i-konsumativi-za-nuzhdite-na-klinichna-i-mikrobiologichna-laboratoria-
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД
33696500      
Доставки

Настоящата обществена поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 18 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
77111.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Антибиотични дискове, съвместими с “Antimicrobial susceptibility disc dispenser” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на поръчката е Република България, на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1,микробиологична лаборатория

Amikacin 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска, Ampicillin 10 µg/диск опаковани в 1 стрип до 50 диска,Amoxcillin/Clav. Acid 20/10 опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Ampi/Sulb. 10/10, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Ampicillin 2 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Aztreonam 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Carbenicillin 100 µg/диск опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Cefadroxil 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Cefalexin 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Cefepime 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Cefixime 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Cefoxitin 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Ceftazidime 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Ceftazidime/Clavulanic acid 30/10, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Cefuroxime 30 µg/диск опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Cefotaxime 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Ceftibuten 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Cefoperazon 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Ceftriaxon 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Ceftaroline 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Chloramphenicol 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Ciproflaxacin 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Clindamycin 2 µg/диск опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Colistin 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Doxycycline 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Erythromycin 15 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Fosfomycin 200 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Gentamicin 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Gentamicin 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Imipenem 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Levofloxacin 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Linezolid 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Meropenem 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Moxifloxacin 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Norfloxacin 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска ,Ofloxacin 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Oxacillin 1 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Penicillin G 1IU, опаковани в 1 стрип до 50 диска-прогнозно количество -250 бр.диска,Piperacillin 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Piperacillin/Tazobactam 30/6, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Rifampicin 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Teicoplanin 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Tetracycline 30 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска,Ticarcillin 75 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Ticarcillin/ Clavulan-acid 85 /75+10/, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Tigecycline 15 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Tobramycin 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Trimethoprim/Sulfamethoxazole 1.25/23.75, опаковани в 1 стрип до 50 диска,Vancomycin 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска. Прогнозното количество за всяка една номенклатура от обособената позиция е 250 бр.диска
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1422      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Тест ленти за определяне на МИК чрез дифузионен метод 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория на МБАЛНП "Св. Наум"ЕАД, на адреса на възложителя, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Vancomycin 0,016 – 256 µg/l, до 10 лентички в блистер, разфасовка -бр.лентички, прогнозно количесво - 30, Colistin0,016 – 256 µg/l, до 10 лентички в блистер, разфасовка -бр.лентички, прогнозно количесво - 30
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
205.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Диагностични дискове 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория на МБАЛНП Св.Наум ЕАД, на адреса на възложителя, гр.София, 1113, ул.Любен Русев №1

Х - фактор за Хемофилус, разфасовка-фиолки от 50 диска или лентички,прогнозно количество-1,V - фактор за Хемофилус,разфасовка-фиолки от 50 диска или лентички,прогнозно количество-1,Novobiocin 5 µg/диск,разфасовка-фиолки от 50 диска или лентички,прогнозно количество-1,ONPG – тест,разфасовка-фиолки от 50 диска или лентички,прогнозно количество-1,Cefinannase,разфасовка-фиолки от 50 диска или лентички,прогнозно количество-1,Optochin,разфасовка-фиолки от 50 диска или лентички,прогнозно количество-1,Bacitracin 10 IU,разфасовка-фиолки от 50 диска или лентички,прогнозно количество-1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
147.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Течни, готови, обоготяващи хранителни среди в епруветка 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, на адреса на Възложителя, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

обикновен тележки бульон-епруветки, разфасовка-брой, прогнозно количество-40,агар жлъчка-ескулин-епруветка, разфасовка-бр.прогнозно количество-40,клигер агар- епруветка, разфасовка-брой, прогнозно количесто-40, симонт агар-епруветка, разфасовка-брой, прогнозно количество-40;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
260.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Готови хранителни среди, разляти в петрита с диаметър 90 мм., за култивиране на микроорганизми 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул. Доктор Любен Русев №1

Кръвен агар, разфасовка- Бр.петрита,прогнозно количество-200,Макконки агар,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество 200,Мюлер Хинтон агар,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество-200,Мюлер Хинтон агар с 5% овнешка кръв,разфасовка- Бр.петрита,прогнозно количество-100,Мюлер Хинтон агар с 5% конска кръв,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество-40,
CC /Салмонела-Шигела/ - агар,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество-80,Дезоксихолат цитрат лактоза агар,разфасовка- Бр.петрита,прогнозно количество-40,Шоколадов агар обикновен,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество-40,
Шоколадов агар със суплемент,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество-40,Агар за Кампилобактер,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество-40,Хромагар за идентификация при урини - да се определят не по - малко от 8 вида Грам позитивни и Грам негативни бактерии. Агарът да бъде прозрачен,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество-60,Хромагар за Кандида - да се определят , не по-малко от 4 вида гъбички,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество-60,Хромагар за Клостридиум дифисиле,разфасовка-Бр.петрита,прогнозно количество-20
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1149.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Бързи тестове 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул. Доктор Любен Русев №1

Оксидазен тест,разфасовка-Дискове или тест-ленти,прогнозно количество-1,Тест за Каталаза,разфасовка-Опак.с флакон или ампули,прогнозно количество-1,PYRA – тест,разфасовка-Опаковка с ленти и реактив,прогнозно количество-1,Тест за Хипурат,разфасовка-Опаковка с ленти и реактив,прогнозно количество-1,Тест за Фогес Проскауер А - разтвор за накапване,разфасовка-Опак. с флакон или ампули,прогнозно количество-1,Тест за Фогес Проскауер В - разтвор за накапване,разфасовка-Опак. с флакон или ампули,прогнозно количество-1,Реактив за Индол по Ковач,разфасовка-Опак. с флакон или ампули,прогнозно количество-1,Железен трихлорид ,разфасовка-Опак. с флакон или ампули,прогнозно количество-1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
513.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Бърз аглутинационен тест за доказване на Staphylococcus aureus 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Бърз аглутинационен тест за доказване на Staphylococcus aureus, разфасовка -опаковка, прогнозно количество - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
150      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Бои за бактериално оцветяване 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул. Доктор Любен Русев №1

Метиленово синьо 2% - разтвор,разфасовка-Флакон,прогнозно количество-1,Набор за оцветяване по Грам,разфасовка-Комплект от 3 оцветяващи разтвора + 1 или 2 обезцветители,прогнозно количество-1,Набор за оцветяване на киселинно устойчиви бактерии (туберкулозни),разфасовка-Комплект от 2 или 3 - оцветяващи разтвори,прогнозно количество-1,Имерсионно масло за микроскопия,разфасовка-nd=1.516; 23oC, 1 оп х 500мл,прогнозно количество-1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
389.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Мануални тестове за идентификация и помощни реактиви към тях 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Мануален тест за идентификация на над 40 вида гъби, с безплатен софтуер или кодова книга,разф.-Брой тест,прогнозно количество-20,Мануален тест за определяне чувствителност на Кандида към антимикотици,разф.-Брой тест,прогнозно количество-20,Мануален тест за идентификация на Стафилококи и други Гр+ коки с безплатен софтуер или кодова книга,разфасовка-Брой тест,прогнозно количество-20,Мануален тест за идентификация на патогенни микроорганизми в уинарния тракт с безплатен софтуер или кодова книга,разф.-Брой тест,прогнозно количество-20,Мануален тест за идентификация на анаеробни микроорганизми, с безплатен софтуер или кодова книга ,разф.-Брой тест,прогнозно количство-20,Мануален тест за идентификация на Corynebacterium идр. Грам + микроорганизми, Мануален тест за идентификация на анаеробни микроорганизми, с безплатен софтуер или кодова книга,разф.-Брой тест,прогнозно количество-20,Мануален тест за идентификация на Стрептококи с безплатен софтуер или кодова книга,разф.-Брой тест,прогнозно количество-20,
Мануален тест за идентификация на оксидаза + , Грам - бацили, с безплатен софтуер или кодова книга,разф.-Брой тест,прогнозно количество-20,Мануален тест за идентификация на оксидаза - , Грам - бацили, с безплатен софтуер или кодова книга,разф.-Брой тест,прогнозно количество-20,Мануален тест за идентификация на над 30 вида Neisseria, Moraxella, Haemophilus и др., с кодова книга или софтуер или кодова книга,разфасовка-Брой тест,прогнозно количство-20
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3438.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Имунохроматографски тестове 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Имунохроматографски тест за Сифилис,разф.-Бр. теста,прогнозно количество-60,Имунохроматографски тест за HIV,разф.-Бр. теста,прогнозно количество-50,Бърз латекс аглутинационен тест за St.aureus,разф.-Бр. теста,прогнозно количество-50,
Бърз тест за детекция на Салмонела във фекални проби,разф.- Бр. теста,прогнозно количество-20,Бърз латекс-аглутинационен тест за определяне на ревматоиден фактор (RF) в серум,разф.-Бр. теста,прогнозно количество-50,Имунохроматографски тест за HBsAg,разф.-Бр. теста,прогнозно количество-60,Имунохроматографски тест за antiHCV,разф.-Бр. теста,прогнозно количество-60
Бърз латекс-аглутинационен тест за стрептококи,разф.-Бр. теста ,прогнозно количество-50,Бърз тест за детекция на Rota + Adeno +Astrovirus + Norovirus Gen във фекални проби,разф.- Бр. теста,прогнозно количество-20;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1360.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

ELISA – тестове 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Тест за Treponema pallidum ELISA – screen – 96 ямкови,разфасовка-Опаковка,прогнозно количество-1
Тест за HCV ELISA – screen – 96 ямкови,разфасовка-Опаковка,прогнозно количество-2
Тест за HBsAg ELISA – screen – 96 ямкови,разфасовка-Опаковка,прогнозно количество-2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Автоматични пипети 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул. Доктор Любен Русев №1

Автоматична пипета вариабилна – 8-канална, от 30-300мкрл, позволяваща автоклавирана и UV- резистентност, точност до 1,0 мкрл,разфасовка- Брой,прогнозно количество-1
Автоматична пипета 10-100 мкрл, позволяваща автоклавирана и UV- резистентност, точност до втори знак и 2 години гаранция,разфасовка- Брой,прогнозно количество-1
Автоматична пипета 100-1000 мкрл, позволяваща автоклавирана и UV- резистентност, точност до втори знак и 2 години гаранция,разфасовка-Брой,прогнозно количество-1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
970.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Пластмасови епруветки с капачка, прозрачни 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Епруветки 5-6мл., поединично опаковани, стерилни,разфасовка- Брой,прогнозно количество-200
Епруветки, 12-15 мл, поединично опаковани, стерилни,разфасовка-Брой,прогнозно количество-200
Епруветки, полипропиленови, конични тип "Епендорф" с обем 1.5 мл, градуирани с матирана повърхност за писане с плосък капак - матиран без винт, свързан с панта към епруветката,разфасовка-брой,прогнозно количество-2000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
240      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Стерилни тампони 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул. Доктор Любен Русев №1

Стерилни тампони в епруветка 16/100 с 10 мм широчина на отвора, без средаразфасовка-брой,прогнозно количество-500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Наконечнеци за автоматични пипети 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул. Любен Русев №1

Наконечнеци за автоматична пипета с обем до 200 мкрл.,разфасовка-брой,прогнозно количество-3000
Наконечнеци за автоматична пипета с обем 200-1000 мкрл.,разфасовка-брой,прогнозно количество-3000
Наконечнеци за автоматична пипета с обем 0,5-10,00 мкрл,разфасовка-Брой ,прогнозно количество-400
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
359.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Спирт за горене 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

микробиологична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Спирт за горене, разфасовка - литър, прогнозно количество до 10
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Реактиви за кръвен анализатор Sysmex, за автоматичен биохимичен анализатор Cobas Integra 400+ и коагулация за апарат BFT II и консумативи към тях 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

клинична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София

съгласно подробно разписана техническа спецификация, неразделна част от документацията на поръчката, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани по вид, мерна единица и съответното за нея количество, с оглед на предназначението им.Обособената позиция съдържа 75 вида реактиви и 16 вида консумативи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
58248.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници

II.2) Описание 1

Ликворология 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696600      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

клинична лаборатория при МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр.София, ул.Доктор Любен Русев №1

Реактиви и консумативи за ликворна електрофореза,разфасовка-кит,прогнозно количество-20
Кит за серумна протеинограма,разфасовка- кит,прогнозно количество-6
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7030.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валидно разрешение за Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България. Търговия на едро с медицински изделия на територията на РБългария могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
При подаване на оферта за участие, участниците декларират съответствие с критерия за подбор и посочват публичен регистър, в който се съдържа информация за съответствие с критерия за подбор (когато има такъв), в ЕЕДОП.
Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП:
• разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира
• документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците в настоящата процедура следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката -доставки на реактиви и консумативи – участникът да има изпълнена една доставка на реактиви и консумативи, за последните три години, считано от крайната дата на подаване на офертите.
Минимално ниво - през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили поне една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Обемът не следва да бъде по-малък от общия обем на реактивите/консумативите, предвиден в обособената позиция.
Под дейност, сходна с предмета на обществената поръчка се има предвид доставка на медицински изделия (реактиви или консумативи, съобразно обособената позиция, за която е подадена офертата с технически характеристики по техническата спецификация на възложителя), която съдържа само част от продуктите от съответната обособена позиция, но в обем, равен или по-голям от обема на всички артикули по обособената позиция.
Изпълнена е тази доставка, чието изпълнение е приключено в рамките на три години, считано от датата на подаване на офертата на участника.
Обстоятелствата се декларират в ЕЕДОП.
Доказване (съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП):Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка-посочва се в ЕЕДОП.


Минимално ниво - през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили поне една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Обемът не следва да бъде по-малък от общия обем на реактивите/консумативите, предвиден в обособената позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условия за изпълнение на обществената поръчка: Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител след проведената процедура, за срок от 12 месеца или до извършването на доставки на обща стойност, съответстваща на общата стойност на договора преди изтичането на 12-месечния срок, което от двете събития настъпи първо . Доставяните реактиви и консумативи следва да отговарят на изискванията, определени с Техническата спецификация. Остатъчният срок на годност на реактивите и консумативите към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя срок на годност за обособени позиции от №3 до 18 и една година от датата на доставка за обособена позиция №1 и 2. Всеки един от артикулите да бъде произведен от един производител, за целия период на договора, който е посочен в приложението към предложението за изпълнение на поръчката.Доставяните артикули да са нови и неупотребявани;Произведени от качествени материали;
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/09/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/01/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, т.4 и т.5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Забрана за участие по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,отстранява се участник нарушил забраната на чл.101, ал.11 от ЗОП. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Опис на представените документи;2. Техническо предложение, което съдържа:а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя- по Обр. №1;в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-по Обр.№2;г) Декларация за срока на валидност на офертата–по Обр.№3;д) д) Декларация за съответствие на медицинското изделие, издадена от производителя или негов упълномощен представител или сертиф., удостоверяващ съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието, издаден от компетентен орган по смисъла на ЗМИ или екв. документ – заверен . Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.Важно: ЕЕДОП се предоствя в електронен вид по обрзец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата обществена поръчка следва задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета от документи за участие в процедурата.
Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява неговото редактиране.За повече информация за предоставяне на еЕЕДОП – методическо указание с изх.№ МУ-4/02.03.2018 г. на АОП –http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/pracktika/MU4_2018.pdf; Приложение: ЕЕДОП в ".doc" формат-образец №1
Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП;4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (споразумение или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението;2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;4. партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;7. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, в който се поставя ценово предложение на участника, изготвено по Образец № 4. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва