Деловодна информация
00373
4673 28/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
28/08/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180815WmvF1895186
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена на следните позиции: - обособена позиция № 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25965.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. pH метър-1бр. измервателен уред за pH/°C за полутвърда среда в алуминиев куфар със следните параметри: обхвати pH 0 ? +14;T° 0 ? +60° C;точност ± 0.02 рН; ± 0.4°С;разделителна способност ± 0.01 рН; ± 0.1°С пpoбoдeн вpъx, ?oмбиниpaн c тeмпepaтypнa coндa;сменяем измepвaтeлен нa?paйни?;нeизиc?вaщ пoддъpжaнe eлe?тpoлитeн гeл;ocвeтяeм диcплeй; звy?oв cигнaл зa oбpaтнa вpъз?a;2-peдoв диcплeй;aвтoмaтичнo paзпoзнaвaнe нa цeлия oбxвaт;1 или 2 тoч?и нa кaлибpиpaнe. Допълнителни материали, част от комплекта; Капсула за съхранение за pH метър-а, пълна с KCL гел; рН бyфepeн paзтвop 4.01 в бyтил?a (250 ml) (c DАkkЅ cepтифи?aт зa ?aлибpиpaнe); рН бyфepeн paзтвop 7.00 в бyтил?a (250 ml) (c DАkkЅ cepтифи?aт зa ?aлибpиpaнe).Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка. 2. Професионален настолен pH метър-1бр. обхват - pH - 2 .000 ? 20.000; mV - ±2000 ORP, ° С - от 0 до 100.0;разделение - pH - 0.001, mV - 1 (±2000), ° С - 0.1;точност (при 20°С) - pH - ± 0.002, mV - ±0.2 (±2000), ° С - ± 0 .5;Калибровка - Автоматична 5 запаметени буфера;Темпер. компенсация - Автоматична от 0 до 100.0;Електрод - с BNC куплунг и 1 м кабел;Запис на данни - 500 записа;Интерфейс – USB;Условия на работа - 0 д о 50° С; относит.влажност 95%;Захранване - DC5V адаптер - AC 220VAC/50Hz;Размери/тегло – до 210 х 188 х 60 мм;Окомплектовка: Комбиниран рН-електрод с BNC куплунг и 1 м кабел, температурна сонда, държател за електрода и температурната сонда, буфери рН 4.01, рН 7.01 и 10.01, адаптор 5V DC и инструкция за работа на български език.Безплатен софтуер.Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка.3. Прецизна везна-1 бр.Обхват на теглото: не по-малко от 2 000g;Разделителна способност: 0,01g;Репродуктивност: 0,02g;Линейност: ±0,03;Размер на блюдото: не по-малко от 130х130 mm;Външна калибрация;Време за стабилизация- не повече от 1 сек;Защита от претоварване (механична и софтуерна) - не по-малко от 10 пъти над капацитета на везната;Широк и ярък LCD дисплей с подсветка и възможност за манипулиране на везната с не повече от 4 бутона;Възможност за следните измервания:Претегляне в различни мерни единици;Определяне на плътност;Моларно претегляне; Автоматично изключване на везната при продължително прекъсване на претеглянето;Автотариране
Индикатори за стабилност или слаба батерия;Кука за претегляне отдолу;Възможност за заключване на везната при транспортиране, както и срещу промяна на менюта и калибрации;Интерфейс за връзка с PC: RS 232;Възможност за подреждане на няколко везни една в/у друга;Възможност за захранване на везната от ел. мрежа или чрез батерия
Възможност за работа на батерии – не по-малко от 80 часа;В комплект с АС- адаптeр за захранване от ел. мрежа;Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2490.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1. Остеоденситометър – 1бр. Характеристики: Метод на сканиране: ултразвуков, авто-позициониращи се трансдюсери; Изследвана област: Calcaneus; Контактна среда: ултразвуков гел; - Влияние на температурата: не се използува вода и по този начин са избегнати неточностите, породени от флуктуациите на температурата на водата; Вграден компютър с touch screen интерфейс и вграден термопринтер; Габарити: до 300 х 620 х 390 mm; Тегло: до 12 kg; Измервани параметри:- SOS ( speed of sound) с точност до 0.2%;- BUA ( broadband ultrasonic attenuation) с точност до 1.5%;- BQI ( bone quality index ) с точност до 1.5%, получен чрез SOS и BUA;- STI ( strength index);- T-score, Z-score отчитани спрямо възрастта и графично изобразявани върху графиката на нормативите;- Време за измерване до 15 sec. Опции възможност за включване към: Монитор; Клавиатура и мишка; Външен принтер; Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка. 2 Спирометър – 1 бр. Характеристики: Настолен спирометър с моногократен турбинен трансдюсер; Цветен VGA тъч екран с висока резолюция до 640x480 pix и дисплей до 6 инча.- сензорна клавиатура;- Вграден принтер за термохартия 112mm;- Автоматичен контрол на качеството QC с инструкции и оценка ( от А до F);- Програма за проверка на точността съгласно ATS/ERS 2005;- База данни за над 1000 теста с графики;- USB порт за за връзка с външен принтер или PC;- Захранване: 220V 50Hz ± 10%;- Акумулаторна батерия за 1.5 часа работа.- Габарити: до 195x 270 x 100 mm;- Тегло: до 2 Kg; Измервани параметри:- Диапазон на измерване: дебит 0-±16l/s; - обем 0-10l;- Точност: до 5%(200ml/s); до 3%(50ml);- качествени основни тестове с интерактивна помощ: FVC, VC, MVV, Бронходилатация, Графики F/V и V/T, Запаметяване/принтиране на 3 маневри, Графични подсказки за деца, Конфигурационни програми Измервани параметри: FVC(l); FEV.5(l); FEV1(l); FEV3(l); FEV1/FVC(%); FEV3/FVC(%); FEV1/VC(%); PEF(l/s); MEF75%(l/s); MEF50%(l/s); MEF25%(l/s); FEF25-75%(l/s); FEF75-85%(l/s); FET25-75(s); FET100(s); MEF50/MIF50; FEV1/FEV.5; FEV1/PEF ; FIV1(l); FIV1/FIVC(%); FEV1/FIV1(%); MIF50%(l/s); FIVC(l); PIF(l/s); MTT(s); PEF/PIF; Vext(%); MVVInd(l/min); FEV(l); FEV1/FEV6 (%); EPOC Risk; Lung Age; VC (l); TV(l); ERV(l); IRV(l); IC(l); Ti(s); Te(s); Tt(s); Ti/Tt; MVV(l/min); Br./min (Br/min);Окомплектовка: Термохартия, многократен мундщук, еднократни мундщуци – 25 бр., USB кабел, назална щипка, захранващ кабел.
Монтаж и обучение на място, гаранционно поддръжка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

филиал гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 48

1. Електрокардиограф – 1 бр. 3-канален електрокардиограф, с мрежово и акумулаторно захранване;- цветен LCD дисплей с диагонал минимум 5”;- дисплеят да изобразява 3 ЕКГ криви, както и следната информация: дата, час, номер на пациента, статус на акумулаторите, източник на захранване (от електрическата мрежа или от акумулаторите), сърдечна честота, скорост на записа, чувствителност, статус на треморния (мускулния) филтър, статус на мрежовият филтър, прекъснат контакт на някой от изводите на пациентния кабел; - вградено мрежово електрическо захранване с LED индикатор;- вградено акумулаторно захранване;- капацитет на акумулаторите за работа без външно захранване – не по-малко от 4 часа;- вграден термален принтер с висока разрешаваща способност;- автоматично и ръчно разпечатване на 12-те ЕКГ отвеждания в 3-канален режим;- избор между симултанен (едновременен) и секвенциален (последователен);- автоматичен запис на периферните и гръдните ЕКГ отвеждания;- инсталиран Измерващ софтуер за ЕКГ в покой;- скорост на записа 5, 25 и 50 mm/s;- чувствителност 5, 10 и 20 mm/mV;- тегло на електрокардиографа, не повече от 2 kg заедно с хартията за принтера;- консумирана мощност – максимум 30 Watt;- апаратът да е комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ в покой – за възрастни;- възможност за настройка на треморния (мускулния) филтър - 25Hz, 40Hz, 150Hz или 250Hz;- възможност за пресмятане на QT интервала, по следните формули – Bazett, Fredericia, Fremingham и Hodges по избор;- разпознаване на разменени електроди на пациентния кабел;- цветно кодиране на ЕКГ кривите на екрана в зависимост от качеството на сигнала;- възможност за преглед на снето ЕКГ преди разпечатка;
2. Инфузионна помпа за спринцовки – 1 бр. - Едноканална инфузионна помпа за спринцовки;- Задаване на вливането по следните начини: по обем ml/h, по време /определен обем за зададено време/;- Мрежово и акумулаторно захранване;- Не по-малко от 8 часа работа на акумулатори, при скорост на вливане 5 ml/h;- LCD дисплей, изобразяващ параметрите на вливането и типа спринцовка;- Инсталиран детектор за размера на спринцовката;- Работа със спринцовки 10, 20, 30, 50/60 и 100 ml;- Обем за вливане от 0.1 до 999 ml или неограничено;- Скорост на вливане: от 0.1 ml/h до 1 500 ml/h;- Титрация - промяна на скоростта на вливане, без спиране на вливането;- Задаване на ръчни и автоматични болуси;- Задаване на дозата и скоростта на вливане на болуса;- Аларми - визуални и звукови;- Подаване на алармен сигнал при завършила инфузия и едновремено поддържане на проходимостта на вената.
2. Обучителен апарат – 1 бр. Преносим диагностичен уред за контрол правилната дезинфекция на ръце: - устойчив пластмасов корпус със странични отвори за двете ръце, - с вградена ултравиолетова лампа oт min 8W, - с вградена камера за визуализация на правилно дезинфекцираната повърхност на ръцете, - в комплект с контролен дезинфектант за ръце, съдържащ маркиращо фосфоресциращо вещество за целите на диагностиката, - да позволява свързване на камерата в уреда с монитор или мултимедийна система за прожекция на резултатите при обучение в групи; - да позволява контрол и самоконтрол на резултата от дезинфекцията директно през отворите в кутията; - омпактен и лесен за пренасяне с размери 50 х 40 х 40 см (+/- 5%);- Електрозахранване: 230 V / 50 Hz
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7225.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати и/или оборудване, по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Изискванията трябва да са изпълнени за всяка посочена изпълнена дейност. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по отношение на обособената позиция, ведно с доказателства за извършените дейности. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по извършване на доставките.
2. Участниците трябва да предлагат апаратура/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието с посочените технически спецификации.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти или еквивалент.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати и/или оборудване, по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Изискванията трябва да са изпълнени за всяка посочена изпълнена дейност.
2. Участниците трябва да предлагат апаратура/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието с посочените технически спецификации.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/10/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/10/2018 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

ст. 340, ет. 3, Ректорат, Тракийски университет гр. Стара загора, Студентски град

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, който се сключва по отношение на обособената позиция, посочена от участника без включен ДДС, за който ще се сключи договор.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
3. Възложителят е предвидил настоящата процедура да се проведе по реда и условията на чл.181,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.61 от ППЗОП.Посочените нормативни изисквания ще се прилагат при спазване на принципите на равнопоставеност,публичност и прозрачност.- Комисията ще отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и ще оповести тяхното съдържание,включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.Всички предложения от офертите на участниците в настоящата поръчка се представят чрез числова стойност,която ще се оповести в момента на отваряне на офертите.-Техническото и ценово предложение на всеки от участниците ще бъдат подписани най-малко от трима членове на Комисията и ще бъде предложено по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието ще приключи. -В закрити заседания Комисията ще разгледа представените оферти и ще оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия.При необходимост и наличие на предпоставките за прилагане на хипотезата на „необичайно благоприятни оферти”,Комисията ще изисква от съответния участник представянето на подробна писмена обосновка по реда и условията на чл. 72 от ЗОП.Комисията подрежда офертите,които отговарят на изискванията и условията за изпълнение на поръчката,в низходящ ред съгласно получените офети.-В закрити заседания Комисията ще разгледа документите,свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.-До разглеждане на документите за лично състояние и съответствие с критериите за подбор не се допускат участници,чиито оферти (техническо и ценово предложение) не отговарят на условията на поръчката и не са получили оценка по реда на т.6.3.-Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията писмено ще уведоми участника.В срок до 5р.дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.-Комисията разглежда документите по т. 6.4 и т. 6.6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място съгласно избрания критерий за възлагане.На осн. чл.61,т.7 от ППЗОП, останалите участници чиито оферти са оценени, не се класират.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва