Деловодна информация
00510
Изх.1500-61 28/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
28/08/2018 (дд/мм/гггг)
00510-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000096345
бул. Съединение № 78
Девня BG331 9162 България
Радка Димитрова +359 51947011
kmet@devnya.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/hranitelni-produkti-2018-2020-op4-2


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/hranitelni-produkti-2018-2020-op4-2
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции
15000000      
Доставки

Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж – гр. Девня в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата по ЗОП за период от 24 месеца, считано от сключването на договор.
Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.
Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
175000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Хляб и хлебни изделия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Девня, община Девня, област Варна: Домашен социален патронаж

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Домашен социален патронаж, в т.ч..: Хляб - бял, типов, пълнозърнест и др., в количества съгласно Техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
55000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03211900      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Девня, община Девня, област Варна, Домашен социален патронаж – гр. Девня

Периодична доставка по предварителни заявки на зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Девня, в т.ч. брашно - различни видове, тесто, ориз, фиде, гриз, вафли, бисквити, царевица, кускус, булгур и др., в рамките на посочените артикули и прогнозните количества от Техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други хранителни стоки 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15400000      
03221210      
03221212      
03212211      
03221221      
15831000      
15842000      
15870000      
15871110      
15841300      
15872400      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

гр. Девня, община Девня, област Варна: Домашен социален патронаж

Периодична доставка по предварителни заявки на различни хранителни стоки за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Девня, в т.ч. Олио – слънчогледово,рафинирано, Маргарин – в пластмасови опаковки, Бял боб, Зрял боб/лющен/, Леща, Зелен боб замразен, Грах замразен, Захар кристална, Захар кафява, Пудра захар, Обикновен локум в кутия, Тахан халва, Шоколадови пръчици, Меден линзер, Ванилия, Чубрица, Джоджен, Магданоз – сух, Червен пипер, Черен пипер, Дафинов лист, Брашно от чесън, Копър – сух, Целина – суха, Лимонена киселина, Мая кубче, Сода амонячна, Сода бикарбонат, Нишесте, Желатин, Канела, Шарена сол, Бакпулвер, Боя за яйца, Оцет - винен, Сол – йодирана, Билков чай, Доматено пюре, Лютеница, Гювеч стерилизиран, Паприкаш, Мешена туршия, Гъби консерва, Зеленчукова супа /замразена/, Грах консерва, Зелен боб консерва, Суха супа, в рамките на посочените артикули и прогнозните количества от Техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
91000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката: превозни средства за превоз на хранителни продукти.


1. Участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата. За дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: доставка на хранителни продукти, независимо от техния вид. Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените дейности.
Доказване: Участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно обособената позиция, за която е избран за изпълнител, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка на съответната група храни.
2. Участникът следва да разполага най-малко с един брой транспортно средство за превоз на хранителни продукти, с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ за съответните групи храни. В случай че кандидатства за една или за двете обособени позиции № 1 и № 2, транспортното средство следва да бъде хладилен автомобил. Изискването се прилага кумулативно за обособените позиции, напр. ако участникът кандидатства едновременно за три обособени позиции, той следва да разполага общо с един брой транспортно средство за превоз на хранителни продукти, с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ за съответните групи храни.
Доказване:
Участникът, избран за изпълнител, следва да представи:
• „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ за съответните групи храни;
• В случай че не разполага със собствени превозни средства, същият може да представи копие писмен документ обективиращ правна сделка за предоставяне на ползването на такива превозни средства, в който да е удостоверено, че участникът има право да ползва превозните средства на третите лица и че те ще бъдат на разположение на участника за срока на договора.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с минимум 1 обект за производство и/или търговия с храни, регистриран по чл. 12, ал.9 от Закона за храните, за всяка от групите храни, а за чуждестранните участници – с обект регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата по произход.
2. Когато определеният изпълнител е обединение, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодатеството на държавата, в която обединението е установено.
3. При доставката на храните участникът избран за изпълнител основно да се съобразяваи с приложимите нормативни актове, посочени в документацията за обществена поръчка, в техническата спецификация и договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

На осн. чл. 74, ал. 4 ЗОП възложителят предвижда съкратен срок за получ. на оферти поради наличието на спешни обстоятелства - текущите договори за снабдяване с хр. продукти изтичат на 15.09.2018г. и 13.10.2018г. и времето за провеждане на процедурата е недостатъчно. Изменението на текущите договори за доставка чрез удължаване на срока на действието им не може да се използва безкрайно, тък като ще се надвиши прогнозната им стойност. Хран. продукти по настоящата поръчка са предмет на четвърта поредна процедура, като предходните процедури бяха прекратявани по причини извън контрола и отговорносттана Възложителя. Нито едно от условията за лично състояние и критерии за подбор от предходните процедури не са променени в тежест на потенц. участници. Социалните услуги за хората в затруднено положение са приоритет за възложителя, в т.ч. доставката на хр. продукти за домашния социален патронаж, като не може да се допусне прекъсване на тази социална услуга.

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/09/2018 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

област Варна, гр.Девня, бул. "Съединение" 78, административна сграда на Община Девня, ет. 3, заседателна зала

Съгласно чл. 61,т. 1, вр. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощаването следва да бъде писмено, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания за лично състояние. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, а именно осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, ако не са налице изключенията по чл. 4; обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; както и участници, представляващи свързани лица по § 2, т. 45 ДРЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява с попълване на Част III на еЕЕДОП, в приложимите полета съобразно указанията в документацията. Възложителят изисква от участницика избран за изпълнител декларация по чл.59, ал.1, т. 3 ЗМИП. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя: удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
2. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора по съответната обособена позиция, в размер 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Условията и срокът за задърж. или освобожд. на гаранцията за изпълнение се урежда в договора.
3. Участниците могат да подават оферти по една, по няколко или по всички обособени позиции.
4. Източник на финансиране - бюджетни средства на Община Девня.
5. Най-ниската цена ще бъде определена с оглед предложена от участниците отстъпка от средномесечната цена на едро по бюлетина на „САПИ” ЕООД за район Варна за месец май 2018г.
6. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
7. На основание възможността, дадена от чл. 104, ал. 2 ЗОП, при провеждане на процедурата назначената от Възложителя комисия ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
8. На основание чл. 42, ал. 1 ППЗОП възложителят допуска възможността информацията за съответствие с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор", раздел „Общо указание за всички критерии за подбор".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва