Деловодна информация
02716ТП ДЛС Мазалат
ПО-09-76 28/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
28/08/2018 (дд/мм/гггг)
02716-2018-0124 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ 2016176540122
ул. Опълченска №1 A
село Горно Сахране BG344 6151 България
инж. Андон Кондузов +359 885002285
dlsmazalat@uidp-sliven.com +359 43572242

Интернет адрес/и

http://dlsmazalat.uidp-sliven.com/

http://www.uidp-sliven.com/procedures/2374


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/2374
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на гори - държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Производство, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на обзавеждане(мебели, кухненско оборудване и аксесоари) за ловен дом Трънково по обособени позиции
39000000      
Услуги

Производство, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на обзавеждане(мебели, кухненско оборудване и аксесоари).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
105000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Производство, доставка, монтаж на мебели и кухненско обзавеждане 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ловен дом с.Трънково, община Раднево, област Стара Загора.

Подробно описани в документацията.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
93000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на електрическо и газово кухненско оборудване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ловен дом с.Трънково, община Раднево, област Стара Загора

Подробно описани в документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя няма изисквания за упражняване на професионална дейност във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За Обособена позиция 1: Производство, доставка, монтаж на мебели и кухненско обзавеждане - Участниците следва да имат реализиран минимален общ оборот в размер на 1 500 000.00 (един милион и петстотин хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си.
ЗА Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на електрическо и газово кухненско оборудване”:Участниците следва да имат реализиран минимален общ оборот в размер на 1 000 000.00 (един милион) лева, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За Обособена позиция 1: Производство, доставка, монтаж на мебели и кухненско обзавеждане:Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години поне 2(две) доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид опит в производство, доставка и монтаж на мебели за хижи, хотели, ловни домове или резиденции.
Участниците следва да докажат, че мебелите, предмет на доставката, са произведени при внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентна с предметен обхват на сертификация :производство и/или доставка и монтаж на мебели.
За изпълнение на дейностите по производство на мебели, участникът следва да разполага със следния екип от експерти:
? технически ръководител с придобита специалност „Архитектура“ или „Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели)“ или „Интериорен дизайн“ или „Интериорен и екстериорен дизайн“ или еквивалентна;
? най-малко две лица изпълнители, притежаващи квалификация „мебелист“.
ЗА Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на електрическо и газово кухненско оборудване”:Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години поне 2(две) доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид опит в доставка или доставка и монтаж на мебели.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/10/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административната сграда на Териториално поделение ДЛС ”Мазалат”, адрес: с.Горно Сахране, ул. „Опълченска“ №1А, обл. Стара Загора.

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни опълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва