Деловодна информация
00115
 
да
да
16/08/2018 (дд/мм/гггг)
00115-2018-0035 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Кремена Минева - началник отдел Транспорт +359 82826445
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/399/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/399/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6, Информационен център, гише Обществени поръчки и транспорт
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - старши експерт +359 82881635
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/399/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по 24 обособени позиции
60112000      
Услуги

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
832488.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Русе-Мартен-Сандрово от утвърдената Общинска транспортна схема 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрутното разписание

с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл. „Оборище”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Съединение”, ул. „Плиска” (ул. „Доростол”), бул. „Тутракан, Мартен, Сандрово;
спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Белведере/Бриколаж, Болницата/ТМТ, Бр.Миладинови/Париж, Захар БИО, Техникум по АТ, Дунав мост, Мартен, Сандрово;
разписания:
І-во делнично разписание: обща дължина – 25,0 км; общо време за движение за курс – 40 мин.; общо време за пътуване за курс – 50 мин.; средна техническа скорост – 37,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 30,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 325,0 км; общ месечен пробег – 6 825,0 км; общ годишен пробег – 81 900,0 км.
ІІІ-то делнично разписание: обща дължина – 25,0 км; общо време за движение за курс – 40 мин.; общо време за пътуване за курс – 50 мин.; средна техническа скорост – 37,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 30,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 400,0 км; общ месечен пробег – 8 400,0 км; общ годишен пробег – 100 800,0 км.
І-во празнично съботно разписание: обща дължина – 25,0 км; общо време за движение за курс – 40 мин.; общо време за пътуване за курс – 50 мин.; средна техническа скорост – 37,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 30,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 425,0 км; общ месечен пробег – 1 960,0 км; общ годишен пробег – 23 600,0 км.
І-во празнично неделно разписание: обща дължина – 25,0 км; общо време за движение за курс – 40 мин.; общо време за пътуване за курс – 50 мин.; средна техническа скорост – 37,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 30,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 400,0 км; общ месечен пробег – 1 960,0 км; общ годишен пробег – 23 600,0 км.
Общ годишен пробег за маршрутните разписания – 229 900,0 км
Изисквания към автобусите, с които се участва:
1. Представените превозни средства, съгласно чл. 34 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС следва да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата;
2. Средната възраст на парка (основни и резервни) по първоначална регистрация да бъде до 10 години;
3. Превозните средства да са с класове, съгласно чл. 37, т.3, буква „а“ от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС;
Изисквания за качество:
1. Транспортната услуга да се предлага с изправни превозни средства, отговарящи на Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. Поддържане на екологичните и технически качества на превозните средства за целия срок на договора; при възникване на технически или друг проблем своевременно осигуряване на резервно превозно средство за извършване на транспортната задача;
3. Спазване на нормативните санитарно-хигиенни изисквания по отношение чистота, отопление и вентилация на салона за пътници, съобразно сезона;
4. Осигуряване комфорт на пътниците: тиха музика, обявяване на видно място на разписанията, оповестяване на спирките или друга информация;
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
133140.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e два основни автобуса и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Русе-Мартен-Сандрово от утвърдената Общинска транспортна схема 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл. „Оборище”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Съединение”, ул. „Плиска” (ул. „Доростол”), бул. „Тутракан, Мартен, Сандрово;
спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Белведере/Бриколаж, Болницата/ТМТ, Бр.Миладинови/Париж, Захар БИО, Техникум по АТ, Дунав мост, Мартен, Сандрово;
разписания:
ІІ-ро делнично разписание: обща дължина – 25,0 км; общо време за движение за курс – 40 мин.; общо време за пътуване за курс – 50 мин.; средна техническа скорост – 37,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 30,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 300,0 км; общ месечен пробег – 6 300,0 км; общ годишен пробег – 75 600,0 км.
ІV-то делнично разписание, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица: обща дължина – 25,0 км; общо време за движение за курс – 40 мин.; общо време за пътуване за курс – 50 мин.; средна техническа скорост – 37,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 30,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 275,0 км; общ месечен пробег – 5 775,0 км; общ годишен пробег – 69 300,0 км.
ІІ-ро празнично съботно разписание, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица: обща дължина – 25,0 км; общо време за движение за курс – 40 мин.; общо време за пътуване за курс – 50 мин.; средна техническа скорост – 37,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 30,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 400,0 км; общ месечен пробег – 1 800,0 км; общ годишен пробег – 21 600,0 км.
ІІ-ро празнично неделно разписание, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица: обща дължина – 25,0 км; общо време за движение за курс – 40 мин.; общо време за пътуване за курс – 50 мин.; средна техническа скораст – 37,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 30,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 400,0 км; общ месечен пробег – 1 960,0 км; общ годишен пробег – 23 600,0 км.
Общ годишен пробег за маршрутните разписания – 190 100,0 км
Изисквания към автобусите, с които се участва:
1. Представените превозни средства, съгласно чл. 34 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС следва да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата;
2. Средната възраст на парка (основни и резервни) по първоначална регистрация да бъде до 10 години;
3. Превозните средства да са с класове, съгласно чл. 37, т.3, буква „а“ от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС;
4. Поне едно превозно средство да е оборудвано за превоз на трудно-подвижни лица, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС;
Изисквания за качество:
1. Транспортната услуга да се предлага с изправни превозни средства, отговарящи на Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. Поддържане на екологичните и технически качества на превозните средства за целия срок на договора; при възникване на технически или друг проблем своевременно осигуряване на резервно превозно средство за извършване на транспортната задача;
3. Спазване на нормативните санитарно-хигиенни изисквания по отношение чистота, отопление и вентилация на салона за пътници, съобразно сезона;
4. Осигуряване комфорт на пътниците: тиха музика, обявяване на видно място на разписанията, оповестяване на спирките или друга информация;
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
118115.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e два основни автобуса, от които единия да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Басарбово от утвърдената Общинска транспортна схема 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, бул. „Скобелев”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Сент Уан”, ул. „Св.Димитър Басарбовски”, кв. Средна кула, Басарбово;
спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, СБА, МГ, Сент Уан/ПГРКК, Кожарски завод, Електро метал, Дъгов мост, Русаново мостче, Средна кула, Ново гробище, Канала, Басарбово;
разписания: 3 бр. делнични, 2 бр. празнични разписания, както следва:
І-во делнично разписание, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица: обща дължина – 14,5 км; общо време за движение за курс – 27 мин; общо време за пътуване за курс – 39 мин.; средна техническа скорост – 32,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 22,3 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 159,5 км; общ месечен пробег – 3 349,5 км; общ годишен пробег – 40 194,0 км.
ІІ-ро делнично разписание: обща дължина – 14,5 км; общо време за движение за курс – 27 мин; общо време за пътуване за курс – 39 мин.; средна техническа скорост – 32,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 22,3 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 203,0 км; общ месечен пробег – 4 263,0 км; общ годишен пробег – 51 156,0 км.
ІІІ-то делнично разписание: обща дължина – 14,5 км; общо време за движение за курс – 27 мин; общо време за пътуване за курс – 39 мин.; средна техническа скорост – 32,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 22,3 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 174,0 км; общ месечен пробег – 3 654,0 км; общ годишен пробег – 43 848,0 км.
ІV-то делнично разписание: обща дължина – 14,5 км; общо време за движение за курс – 27 мин; общо време за пътуване за курс – 39 мин.; средна техническа скорост – 32,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 22,3 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 145,0 км; общ месечен пробег – 3 045,0 км; общ годишен пробег – 36 540,0 км.
І-во празнично разписание: обща дължина – 14,5 км; общо време за движение за курс – 27 мин; общо време за пътуване за курс – 39 мин.; средна техническа скорост – 32,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 22,3 км/ч
В неделя курсовете на 10,30 ч. от Русе и на 11,30 ч. от Басарбово не се изпълняват.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 232,0 км (събота), 203,0 км (неделя); общ месечен пробег – 1 160,0 км (събота), 1 015,0 км (неделя); общ годишен пробег – 13 920,0 км (събота), 12 180,0 км (неделя).
ІІ-ро празнично разписание, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица: обща дължина – 14,5 км; общо време за движение за курс – 27 мин; общо време за пътуване за курс – 39 мин.; средна техническа скорост – 32,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 22,3 км/ч
В неделя курсовете на 05,30 и 15,30 ч. от Русе и на 06,30 и 16,30 ч. от Басарбово не се изпълняват.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 246,5 км (събота), 188,5 км (неделя); общ месечен пробег – 1 232,5 км (събота), 942,5 км (неделя); общ годишен пробег – 14 790,0 км (събота), 11 310,0 км (неделя).
Общ годишен пробег за маршрутните разписания по цялата линия – 223 938,0 км
Изисквания към автобусите, с които се участва:
1. Представените превозни средства, съгласно чл. 34 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС следва да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата;
2. Средната възраст на парка (основни и резервни) по първоначална регистрация да бъде до 10 години;
3. Превозните средства да са с класове, съгласно чл. 37, т.3, буква „а“ от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС;
4. Поне едно превозно средство да е оборудвано за превоз на трудно-подвижни лица, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС;
Изисквания за качество:
1. Транспортната услуга да се предлага с изправни превозни средства, отговарящи на Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. Поддържане на екологичните и технически качества н
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
58110.14      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e четири основни автобуса, от които единия да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и два резервни автобуса

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Николово – Долно Абланово – Просена от утвърдената Общинска транспортна схема 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

с маршрут: Автогара „Изток”, ул. „Потсдам”, ул. „Никола Петков”, ул. „Тулча”, ул. „Доростол” (ул. „Плиска”), бул. „Съединение”, бул. „Цар Освободител”, пл. „Оборище”, бул. „Липник”, п.в. Мототехника, Николово, Просена, Долно Абланово;
спирки по маршрута: Русе АГ Изток, Плодекс, Бр.Миладинови/Фантастико, ТМТ/Болницата, Бриколаж/Белведере, Олимп, ІІІ-та поликлиника, КАТ, х.Генова чешма, Хиподрум, Дунарит, Николово, Просена, Долно Абланово;
разписания: 3 бр. делнични, 2 бр. празнични, както следва:
І-во делнично разписание: обща дължина: до Николово – 19,2 км, до Просена – 25,6 км, до Д.Абланово – 25,0 км, комбиниран – 31,2 км; общо време за движение за курс: до Николово – 35 мин., до Просена – 45 мин., до Д.Абланово – 45 мин., комбиниран – 49 мин.; общо време за пътуване за курс: до Николово – 45 мин., до Просена – 60 мин., до Д.Абланово – 60 мин., комбиниран – 65 мин; средна техническа скорост: до Николово – 32,9 км/ч, до Просена – 34,1 км/ч, до Д.Абланово – 33,3 км/ч, комбиниран – 38,2 км/ч; средна съобщителна скорост: до Николово – 25,6 км/ч, до Просена – 25,6 км/ч, до Д.Абланово – 25,6 км/ч, комбиниран – 28,8 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 265,0 км; общ месечен пробег – 5 565,0 км; общ годишен пробег – 66 780,0 км.
ІІ-ро делнично разписание: обща дължина: до Николово – 19,2 км, до Просена – 25,6 км, комбиниран – 31,2 км; общо време за движение за курс: до Николово – 35 мин., до Просена – 45 мин., комбиниран – 49 мин.; общо време за пътуване за курс: до Николово – 45 мин., до Просена – 60 мин., комбиниран – 65 мин; средна техническа скорост: до Николово – 32,9 км/ч, до Просена – 34,1 км/ч, комбиниран – 38,2 км/ч; средна съобщителна скорост: до Николово – 25,6 км/ч, до Просена – 25,6 км/ч, комбиниран – 28,8 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 325,6 км; общ месечен пробег – 6 837,6 км; общ годишен пробег – 85 051,2 км.
ІІІ-то делнично разписание, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица: обща дължина: до Николово – 19,2 км, до Просена – 25,6 км, до Д.Абланово – 25,0 км, комбиниран – 31,2 км; общо време за движение за курс: до Николово – 35 мин., до Просена – 45 мин., до Д.Абланово – 45 мин., комбиниран – 49 мин.; общо време за пътуване за курс: до Николово – 45 мин., до Просена – 60 мин., до Д.Абланово – 60 мин., комбиниран – 65 мин; средна техническа скорост: до Николово – 32,9 км/ч, до Просена – 34,1 км/ч, до Д.Абланово – 33,3 км/ч, комбиниран – 38,2 км/ч; средна съобщителна скорост: до Николово – 25,6 км/ч, до Просена – 25,6 км/ч, до Д.Абланово – 25,6 км/ч, комбиниран – 28,8 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 386,2 км; общ месечен пробег – 8 110,2 км; общ годишен пробег – 97 322,4 км.
І-во празнично разписание: обща дължина: до Просена – 25,6 км, комбиниран (през Д.Абланово) – 31,2 км, комбиниран (през Просена) – 31,8 км; общо време за движение за курс: до Просена – 45 мин., комбиниран – 43 мин.; общо време за пътуване за курс: до Просена – 60 мин., комбиниран – 60 мин; средна техническа скорост: до Просена – 34,1 км/ч, комбиниран (през Д.Абланово) – 43,5 км/ч; комбиниран (през Просена) – 44,4 км/ч; средна съобщителна скорост: до Просена – 25,6 км/ч, комбиниран (през Д.Абланово) – 31,2 км/ч; комбиниран (през Просена) – 31,8 км/ч
В неделя курсовете на 06,00 ч. от Русе и на 07,00 ч. от Просена не се изпълняват.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 350,2 км (събота), 299,0 км (неделя); общ месечен пробег – 1 575,9 км (събота), 1 345,5 км (неделя); общ годишен пробег – 18 910,8 км (събота), 16 146,0 км (неделя).
ІІ-ро празнично разписание: обща дължина: до Николово – 19,2 км, до Д.Абланово – 25,0 км, комбиниран (през Д.Абланово) – 31,2 км, комбиниран (през Просена) – 31,8 км; общо време за движение за курс: до Николово – 35 мин., до Д.Абланово – 45 мин., комбиниран (през Д.Абланово) – 44 мин., комбиниран (през Просена) – 44 мин.; общо време за пътуване за курс: до Николово – 45 мин., до Д.Абланово – 60 мин., комбиниран – 60 мин; сред
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
184541.74      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e три основни автобуса, от които единия да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и два резервни автобуса

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Хотанца от утвърдената Общинска транспортна схема 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл. „Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, Образцов чифлик, Червена вода, Ново село, Хотанца;
спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, Птицекланица, Образцов чифлик, Птицекомбинат, Червена вода, Ново село, Хотанца;
разписания: едно разписание, за ежедневно изпълнение, както следва:
І-во разписание за ежедневно изпълнение, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица: обща дължина – 35,2 км; общо време за движение за курс – 45 мин; общо време за пътуване за курс – 60 мин.; средна техническа скорост – 46,9 км/ч; средна съобщителна скорост – 35,2 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 281,6 км; общ месечен пробег – 8 448,0 км; общ годишен пробег – 102 784,0 км.
Общ годишен пробег по цялата линия – 102 784,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
69642.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен, който да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Тетово от утвърдената Общинска транспортна схема 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл.”Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, Образцов чифлик, Червена вода, Ново село; Тетово;
спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, Птицекланица, Образцов чифлик, Птицекомбинат, Червена вода, Ново село, Тетово;
разписания: едно разписание, за ежедневно изпълнение, както следва:
І-во разписание за ежедневно изпълнение, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица: обща дължина – 37,7 км; общо време за движение за курс – 52 мин; общо време за пътуване за курс – 70 мин.; средна техническа скорост – 43,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 32,3 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 301,6 км; общ месечен пробег – 9 048,0 км; общ годишен пробег – 110 084,0 км.
Общ годишен пробег по цялата линия – 110 084,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
101198.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен, който да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Бъзън от утвърдената Общинска транспортна схема 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл.”Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, ДЗС, Бъзън;
спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, ДЗС, Бъзън;
разписания: 1-во за ежедневно изпълнение, 2-ро делнично и 2-ро празнично, както следва:
І-во разписание за ежедневно изпълнение: обща дължина – 22,5 км; общо време за движение за курс – 37 мин; общо време за пътуване за курс – 45 мин.; средна техническа скорост – 36,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 30,0 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 180,0 км; общ месечен пробег – 5 400,0 км; общ годишен пробег – 65 700,0 км.
2-ро делнично и 2-ро празнично: обща дължина-22,5 км; общо време за движение за курс-37 мин; общо време за пътуване за курс-45 мин.; средна техническа скорост-36,5 км/ч; средна съобщителна скорост-30,0 км/ч
Общ дневен пробег по маршрутното разписание-90,0 км в делник, 90,0 км в празник за периода от 01 април до 31 октомври, 45,0 км в празник за периода от 01 ноември до 31 март; общ месечен пробег-2 790,0 км за периода от 01 април до 31 октомври, 2 340,0 км за периода от 01 ноември до 31 март; общ годишен пробег – 30 960,0 км
Общ годишен пробег по цялата линия – 96 660,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
59175.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e два основни автобуса и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Семерджиево - Ястребово от утвърдената Общинска транспортна схема 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл. „Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, Образцов чифлик, Червена вода, Семерджиево, Ястребово;
спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, Птицекланица, Образцов чифлик, Птицекомбинат, Червена вода, Семерджиево, Ястребово;
разписания: едно разписание, за ежедневно изпълнение, както следва:
І-во разписание за ежедневно изпълнение, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица: обща дължина: до Ястребово – 32,5 км, до Бъзън – 35,7 км; общо време за движение за курс: до Ястребово – 44 мин. до Бъзън – 48 мин.; общо време за пътуване за курс: до Ястребово – 60 мин., до Бъзън – 65 мин.; средна техническа скорост: до Ястребово – 44,3 км/ч, до Бъзън – 44,6 км/ч; средна съобщителна скорост: до Ястребово – 32,5 км/ч, до Бъзън – 35,7 км/ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 360,7 км; общ месечен пробег – 10 821,0 км; общ годишен пробег – 131 655,5 км.
Общ годишен пробег по цялата линия – 131 655,5 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
64536.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен, който да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Юделник от утвърдената Областната транспортна схема 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

с маршрут: Русе Автогара „Юг“, Дунав мост, ЗТМ, разклон Мартен, Сливо поле, Борисово, Юделник
спирки по маршрута: Русе-АГ „Юг“, Афродита-спж, Оборище-спж, Олимп-спж, КАТ-спж, Дунав мост, ЗТМ, р.Мартен, Сливо поле, Борисово, Юделник.
разписания: І-во разписание за ежедневно изпълнение, определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица, както следва:
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 33,0 км; общо време за движение – 46 мин.; общо време за пътуване –52 мин.; средна техническа скорост – 43,04 км/ч; средна съобщителна скорост – 38,08 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 330,0 км; общ месечен пробег – 9 900,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 227 030,0 км.
Общ годишен пробег по цялата линия – 227 030,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
1360.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен, който да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Бургас – Русе от утвърдената Републиканска транспортна схема 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 07,00 ч. и от Бургас – 07,30 ч., определено за превоз на трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Цар Калоян, АГ Разград, АГ Шумен, Прилеп, АГ Карнобат, АГ Айтос, Минерални бани, Бургас-АГ „Юг“
Маршрутното разписание се изпълнява през ден от превозвач на Община Русе, изпълнява се от двама водачи; обща дължина – 275,2 км; общо време за движение – 5 часа и 20 мин.; общо време за пътуване – 5 часа и 50 мин.; средна техническа скорост – 51,6 км/ч; средна съобщителна скорост – 47,2 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание –275,2 км; общ месечен пробег –8 256,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание –99 072,0 км.
МР № 18 201, с час на тръгване от Русе – 08,00 ч. и от Бургас – 14,30 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Цар Калоян, Разград, Шумен, Карнобат, Бургас-АГ „Юг“. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, изпълнява се от двама водачи; обща дължина – 273,5 км; общо време за движение – 5 часа и 38 мин.; общо време за пътуване – 5 часа и 51 мин.; средна техническа скорост – 48,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 46,7 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 547,0 км; общ месечен пробег – 16 410,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 199 655,0 км.
Общ годишен пробег по цялата линия – 298 727,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
18472.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e два основни автобуса, от които единия да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Габрово от утвърдената Републиканска транспортна схема 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 12,00 ч. и от Габрово – 17,30 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Волово, АГ Бяла, Полски Тръмбеш, Куцина, Поликраище, Самоводене, Велико Търново-АГ „Запад“, Дряново, АГ Габрово.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 158,3 км; общо време за движение – 3 часа и 15 мин.; общо време за пътуване – 3 часа и 45 мин.; средна техническа скорост – 48,7 км/ч; средна съобщителна скорост – 42,2 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 316,6 км; общ месечен пробег – 9 498,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 115 559,0 км.
Общ годишен пробег по линията – 115 559,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
2387.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен автобус и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Добрич от утвърдената Републиканска транспортна схема 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 06,20 ч. и от Добрич – 13,30 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Ново село, Тетово, АГ Кубрат, Брестовене, Завет, Исперих, Тодорово, Окорш, АГ Дулово, Каблешково, Тервел, Карапелит, АГ Добрич.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 203,4 км; общо време за движение – 4 часа и 13 мин.; общо време за пътуване – 5 часа и 01 мин.; средна техническа скорост – 48,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 40,5 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 406,8 км; общ месечен пробег – 12 204,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 148 482,0 км.
Общ годишен пробег по линията – 148 482,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
4210.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен автобус и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Силистра от утвърдената Републиканска транспортна схема 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 102, с час на тръгване от Русе – 07,30 ч. и от Силистра – 11,30 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Сливо поле, р. Бабово, р. Бръшлян, Нова Черна, АГ Тутракан, Търновци, Богданци, р. Зафирово, Коларово, р. Нова Попина, р. Ситово, р. Сребърна, Айдемир, АГ Силистра.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 130,5 км; общо време за движение – 2 часа и 28 мин.; общо време за пътуване – 2 часа и 50 мин.; средна техническа скорост – 52,9 км/ч; средна съобщителна скорост – 46,1 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 261,0 км; общ месечен пробег –7830,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 95 265,0 км.
МР № 18 104, с час на тръгване от Русе – 09,30 ч. и от Силистра – 12,30 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Сливо поле, р. Бабово, р. Бръшлян, Нова Черна, АГ Тутракан, Търновци, Богданци, р. Зафирово, Коларово, р. Нова Попина, р. Ситово, р. Сребърна, Айдемир, АГ Силистра.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, изпълнява се от понеделник до петък, изпълнява се с двама водачи; обща дължина – 130,5 км; общо време за движение – 2 часа и 28 мин.; общо време за пътуване – 2 часа и 50 мин.; средна техническа скорост – 53,4 км/ч; средна съобщителна скорост – 46,1 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 261,0 км; общ месечен пробег –5 481,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 65 772,0 км.
Общ годишен пробег за маршрутните разписания – 161 037,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
3381.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e два основни автобуса и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Силистра от утвърдената Републиканска транспортна схема 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 103, с час на тръгване от Русе – 08,30 ч. и от Силистра – 15,30 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Сливо поле, р. Бабово, р. Бръшлян, Нова Черна, АГ Тутракан, Търновци, Богданци, р. Зафирово, Коларово, р. Нова Попина, р. Ситово, р. Сребърна, Айдемир, АГ Силистра.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 130,5 км; общо време за движение – 2 часа и 28 мин.; общо време за пътуване – 2 часа и 50 мин.; средна техническа скорост – 52,9 км/ч; средна съобщителна скорост – 46,1 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 261,0 км; общ месечен пробег –7830,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 95 265,0 км.
МР № 18 105, с час на тръгване от Русе – 12,30 ч. и от Силистра – 17,00 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Сливо поле, р. Бабово, р. Бръшлян, Нова Черна, АГ Тутракан, Търновци, Богданци, р. Зафирово, Коларово, р. Нова Попина, р. Ситово, р. Сребърна Айдемир, АГ Силистра.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 130,5 км; общо време за движение – 2 часа и 28 мин.; общо време за пътуване – 2 часа и 50 мин.; средна техническа скорост – 52,9 км/ч; средна съобщителна скорост – 46,1 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 261,0 км; общ месечен пробег –7830,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 95 265,0 км.
Общ годишен пробег за маршрутните разписания – 190 530,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e два основни автобуса, от които единия да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Разград от утвърдената Републиканска транспортна схема 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 102, с час на тръгване от Русе – 17,00 ч. и от Разград – 19,00 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, ДЗС, Пътен кантон, Цар Калоян, р. Езерче, Осенец, р. Балкански, АГ Разград.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 63,7 км; общо време за движение – 1 час и 12 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 18 мин.; средна техническа скорост – 53,1 км/ч; средна съобщителна скорост – 49,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 127,4 км; общ месечен пробег – 3822,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 45 864,0 км.
Общ годишен пробег по маршрутното разписание – 45 864,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
880.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен, който да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Шумен от утвърдената Републиканска транспортна схема 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 201, с час на тръгване от Русе – 11,00 ч. и от Шумен – 15,00 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Бъзън, Цар Калоян, р. Езерче, Осенец, кв. “Гецово“, АГ Разград, Ушинци, р. Каменар, р. Гороцвет, р. Бели Лом, р. Звегор, Струйно, АГ Шумен.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 111,0 км; общо време за движение – 2 часа и 16 мин.; общо време за пътуване – 2 часа и 33 мин.; средна техническа скорост – 48,9 км/ч; средна съобщителна скорост – 43,5 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 222,0 км; общ месечен пробег – 6 660,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 79 920,0 км.
Общ годишен пробег по маршрутното разписание – 79 920,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
980.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен автобус и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Бисерци от утвърдената Републиканска транспортна схема 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 10,00 ч. и от Бисерци – 12,05 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, р. Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешево, Юпер, р. Звънарци, Божурово, Бисерци.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно и ежедневно; обща дължина на маршрута в едната посока – 62,7 км и: общо време за движение – 1 час и 19 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 29 мин.; средна техническа скорост – 47,6 км/ч; средна съобщителна скорост – 42,3 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 125,4 км; общ месечен пробег – 3762,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 45 144,0 км.
МР № 18 102, с час на тръгване от Русе – 18,00 ч. и от Бисерци – 06,00 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, р. Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешево, Юпер, р. Звънарци, Божурово, Бисерци.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно и ежедневно; обща дължина на маршрута в едната посока – 62,7 км и: общо време за движение – 1 час и 19 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 29 мин.; средна техническа скорост – 47,6 км/ч; средна съобщителна скорост – 42,3 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 125,4 км; общ месечен пробег – 3762,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 45 144,0 км.
Общ годишен пробег по маршрутните разписания – 90 288,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
1038.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен, който да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Звънарци от утвърдената Републиканска транспортна схема 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 17,35 ч. и от Звънарци – 05,30 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, Ряхово, Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешево, Юпер, Звънарци.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, от понеделник до петък; обща дължина – 62,8 км; общо време за движение – 1 час и 21 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 30 мин.; средна техническа скорост – 46,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 41,9 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 125,6 км; общ месечен пробег – 3 768,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 45 844,0 км.
МР № 18 201, с час на тръгване от Русе – 14,15 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р .Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, р. Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешево, Юпер, Звънарци.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 59,0 км; общо време за движение – 1 час и 13 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 21 мин.; средна техническа скорост – 48,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 43,7 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 59,0 км; общ месечен пробег – 1 770,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 21 535,0 км.
МР № 18 301, с час на тръгване от Звънарци – 16,00 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, р. Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешево, Юпер, Божурово, Звънарци.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 64,6 км; общо време за движение – 1 час и 16 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 25 мин.; средна техническа скорост – 51,0 км/ч; средна съобщителна скорост – 45,6 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 64,6 км; общ месечен пробег – 1 938,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 23 579,0 км.
Общ годишен пробег по маршрутните разписания – 90 958,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
371.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен, който да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Сеслав от утвърдената Републиканска транспортна схема 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 18,40 ч. и от Сеслав – 06,20 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, р. Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешово, Сеслав.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 50,2 км; общо време за движение – 1 час и 08 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 15 мин.; средна техническа скорост – 44,4 км/ч; средна съобщителна скорост – 40,2 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 100,4 км; общ месечен пробег – 3012,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 36 646,0 км.
МР № 18 301, с час на тръгване от Русе – 12,55 ч. и от Сеслав – 15,00 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, Ряхово, Бабово, р. Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешово, Сеслав. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 54,0 км; общо време за движение – 1 час и 18 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 27 мин.; средна техническа скорост – 41,5 км/ч; средна съобщителна скорост – 37,2 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 108,0 км; общ месечен пробег – 3240,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 39 420,0 км.
МР № 18 201 с час на тръгване от Русе – 08,00 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, Ряхово, Бабово, р. Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешово, Юпер, Сеслав.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 64,8 км; общо време за движение – 1 час и 32 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 44 мин.; средна техническа скорост – 42,3 км/ч; средна съобщителна скорост – 37,4 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 64,8 км; общ месечен пробег – 1944,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 23 652,0 км.
МР № 18 302, с час на тръгване от Сеслав – 09,45 ч.:
с маршрут: Русе-АГ “Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, Ряхово, Бабово, р. Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешово, Сеслав.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 54,0 км; общо време за движение – 1 час и 12 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 21 мин.; средна техническа скорост – 45,0 км/ч; средна съобщителна скорост – 40,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 54,0 км; общ месечен пробег – 1620,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 19 710,0 км.
Общ годишен пробег по маршрутните разписания – 119 428,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
1349.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен автобус и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Сваленик от утвърдената Републиканска транспортна схема 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 17,20 ч. и от Сваленик – 05,30 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, ДЗС, Цар Калоян, Кастанденец, Сваленик.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 48,9 км; общо време за движение – 1 час и 12 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 15 мин.; средна техническа скорост – 40,8 км/ч; средна съобщителна скорост – 39,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 97,8 км; общ месечен пробег – 2 934,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 35 697,0 км.
Общ годишен пробег по маршрутното разписание – 35 697,0км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
404.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен, който да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Цар Самуил от утвърдената Републиканска транспортна схема 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 11,30 ч. и от Цар Самуил – 13,00 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, Ряхово, Бабово, р. Бабово, Бръшлян, Цар Самуил. Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 48,5 км; общо време за движение – 1 час и 03 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 12 мин.; средна техническа скорост – 46,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 40,4 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 97,0 км; общ месечен пробег – 2 910,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 35 405,0 км.
МР № 18 102, с час на тръгване от Русе – 15,00 ч. и от Цар Самуил – 17,00 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, Ряхово, Бабово, р. Бабово, Бръшлян, Цар Самуил.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 48,5 км; общо време за движение – 1 час и 03 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 12 мин.; средна техническа скорост – 46,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 40,4 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 97,0 км; общ месечен пробег – 2 910,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 35 405,0 км.
МР № 18 103, с час на тръгване от Русе – 19,00 ч. и от Цар Самуил – 07,00 ч., определено за превоз с автобуси за трудно-подвижни лица;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Мартен, р. Сандрово, Сливо поле, Ряхово, Бабово, р. Бабово, Бръшлян, Цар Самуил.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно; обща дължина – 48,5 км; общо време за движение – 1 час и 03 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 12 мин.; средна техническа скорост – 46,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 40,4 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 97,0 км; общ месечен пробег – 2 910,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 35 405,0 км.
Общ годишен пробег по маршрутните разписания – 106 215,0 км.
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
1186.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен, който да е оборудван за превоз на трудно-подвижни лица и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Лом Черковна от утвърдената Републиканска транспортна схема 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 201, с час на тръгване от Русе – 14,00 ч. и от Лом Черковна – 07,30 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Волово, АГ Бяла, Бистренци, Дряновец, Копривец, Нова Върбовка, Лом Черковна.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, изпълнява се от понеделник до петък; обща дължина – 101,5 км; общо време за движение – 1 час и 59 мин.; общо време за пътуване – 2 часа и 05 мин.; средна техническа скорост – 51,6 км/ч; средна съобщителна скорост – 49,2 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 203,0 км; общ месечен пробег – 3 654,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 43 848,0 км.
МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 17,30 ч. в петък и от Лом Черковна – 17,00 ч. в неделя;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Волово, Борово, Пет кладенци, Бистренци, Дряновец, Копривец, Нова Върбовка, Лом Черковна.
Маршрутното разписание се изпълнява от 1 април до 31 октомври. Курсът на 17,30 ч. от Русе се изпълнява в петък. Курсът на 17,00 ч. от Лом Черковна се изпълнява в неделя. Обща дължина – 89,3 км; общо време за движение – 1 час и 57 мин.; общо време за пътуване – 2 часа и 04 мин.; средна техническа скорост – 46,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 43,2 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 89,3 км; общ месечен пробег – 357,2 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 4 286,4 км.
МР № 18 102, с час на тръгване от Русе – 17,30 ч. в петък и от Лом Черковна – 16,00 ч. в неделя;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Волово, Борово, Пет кладенци, Бистренци, Дряновец, Копривец, Нова Върбовка, Лом Черковна.
Маршрутното разписание се изпълнява от 1 ноември до 31 март. Курсът на 17,30 ч. от Русе се изпълнява в петък. Курсът на 16,00 ч. от Лом Черковна се изпълнява в неделя. Обща дължина – 89,3 км; общо време за движение – 1 час и 57 мин.; общо време за пътуване – 2 часа и 04 мин.; средна техническа скорост – 46,2 км/ч; средна съобщителна скорост – 43,2 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 89,3 км; общ месечен пробег – 357,2 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 4 286,4 км.
Общ годишен пробег по маршрутните разписания – 52 420,8 км
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
620.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен автобус и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Горско Абланово от утвърдената Републиканска транспортна схема 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 12,30 ч. и от Горско Абланово – 15,42 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, р. Тръстеник, Две Могили, Пепелина, Широково, Острица, Каран Върбовка, Кацелово, Горско Абланово.
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, изпълнява се в делнични дни; обща дължина – 69,6 км; общо време за движение – 1 час и 32 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 43 мин.; средна техническа скорост – 45,4 км/ч; средна съобщителна скорост – 40,5 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 139,2 км; общ месечен пробег – 3062,4 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 36 748,8 км.
Общ годишен пробег по маршрутното разписание – 36 748,8 км
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
415.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен автобус и един резервен автобус

II.2) Описание 1

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Кубрат от утвърдената Републиканска транспортна схема 24
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

съгласно маршрута

МР № 18 101, с час на тръгване от Русе – 8,00 ч. и от Кубрат – 09,30 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Червена вода, Ново село, Тетово, Беловец, Беличица, АГ Кубрат
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, обща дължина – 54,7 км; общо време за движение – 1 час и 15 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 20 мин.; средна техническа скорост – 43,8 км/ч; средна съобщителна скорост – 41,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 109,4 км; общ месечен пробег – 3282,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 39 384,0 км.
МР № 18 102, с час на тръгване от Русе – 12,00 ч. и от Кубрат – 14,30 ч.;
с маршрут: Русе-АГ „Юг“, Червена вода, Ново село, Тетово, Беловец, Беличица, АГ Кубрат
Маршрутното разписание се изпълнява целогодишно, обща дължина – 54,7 км; общо време за движение – 1 час и 15 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 20 мин.; средна техническа скорост – 43,7 км/ч; средна съобщителна скорост – 41,0 км/ч;
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 109,4 км; общ месечен пробег – 3282,0 км и общ годишен пробег по маршрутното разписание – 39 384,0 км.
Общ годишен пробег по маршрутните разписания – 78 768,0 км
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    60
Години експлоатация на превозните средства    10
Цена
20
II.2.6) Прогнозна стойност
2967.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За всички обособени позиции кандидатът посочва марка, модел и регистрационен номер на основния/те автобус/и, с който/които ще изпълнява съответното маршрутно разписание, както и марка, модел и регистрационен номер на резервния/те автобус/и.
Необходимият парк за изпълнение e един основен автобус и един резервен автобус
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници, изискван от Закона за автомобилните превози. - попълва се информацията в раздел А: ГОДНОСТ в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците следва да са изпълнявали услуга свързана с превоз на пътници;
2. Участниците трябва да разполагат с транспортни средства за изпълнение на услугата;
3. Участниците следва да имат на разположение водачи на транспортните средства.


1. Участниците следва да са изпълнили, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга свързана с превоз на пътници - попълва се в раздел В: Технически и професионални способности - ред 1б) на ЕЕДОП. 2.Необходимият парк за изпълнение на една обособена позиция-един основен автобус за изпълнение на разписанието и един резервен автобус. При участие за повече от една обособена позиция се осигуряват необходимия брой от основни автобуси за съответната обособена позиция и резервни, както следва:
- от три до осем основни автобуса – три резервни автобуса
- над осем основни автобуса – четири резервни автобуса
При участие за всички обособени позиции се осигуряват необходимия брой от основни автобуси за съответната обособена позиция и 10 (десет) резервни автобуса.
Даден автобус не може да бъде предложен за изпълнение за повече от една обособена позиция.
Всеки кандидат има право да участва за една или повече от една обособена позиция, съобразно броя и вида на превозните средства, които представя и съответствието им с изискванията при изпълнение на поръчката.
При участие за повече от една обособена позиция се осигуряват необходимия брой от основни автобуси за съответната обособена позиция и резервни, както следва:
- от три до осем основни автобуса – три резервни автобуса
- над осем основни автобуса – четири резервни автобуса
При участие за всички обособени позиции се осигуряват необходимия брой от основни автобуси за съответната обособена позиция и 10 (десет) резервни автобуса.
Даден автобус не може да бъде предложен за изпълнение за повече от една обособена позиция.
- попълва се в раздел В: Технически и професионални способности - ред 9) на ЕЕДОП, отнасящ се до техническо оборудване/Декларират се регистрационен номер, номер на двигател и рама, марка, модел, брой пътникоместа, собственост (собствен, нает, лизинг или др.), дата на преминат последен технически преглед, оборудване на превозната средство за превоз на трудно-подвижни лица, дата на преминат последен допълнителен преглед за проверка оборудването на автобусите/.
3.Участниците следва да имат на разположение нужния брой водачи на транспортните средства, според това за колко позиции се участва. Водачите трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст и да притежават правоспособност за управление на МПС от съответната категория. - попълва се в раздел В: Технически и професионални способности - ред 6) на ЕЕДОП, отнасящ се до образователната и професионална квалификация. /Декларират се имена, образование, години опит и психологическа годност/.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Участниците трябва да имат валиден лиценз за превоз на пътници, изискван съгласно разпоредбата на закон за автомобилните превози

При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП; 2.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал.6 от ЗОП);
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/09/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Община Русе, ет.3, Заседателна зала

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник може да подава оферта за една или повече обособени позиции, без ограничение в максималния брой.
1.Изисквания към личното състояние на участниците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за обществената поръчката. В поръчката не могат да участват участници, които са "свързани лица" по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и за които са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.
2.За обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка, от определения за изпълнител участник се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 3% от общата ориентировъчна стойност на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.ВАЖНО!!! Съгласно чл. 67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г. ЕЕДОП се представя задължнително в електронен вид.
С оглед гореизложеното на интернет страницата на Община Русе, към съответното електронно досие на поръчката е публикуван образец на ЕЕДОП във формат PDF и XML. Участниците изтеглят ЕЕДОП, който е във формат XML и го попълват след като го заредят (качат) на страницата на системата за еЕЕДОП https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg . Попълненият ЕЕДОП се изтегля и се подписва цифрово. ЕЕДОП се представя на подходящ оптичен носител към останалите изискуеми документи за участие в настоящата процедура. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
По посочения начин ЕЕДОП се представя (ако е приложимо) за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за обединението- участник, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните услуги. Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните услуги. Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
o Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; www.nap.bg
o Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ: ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/
o Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
http://www.mlsp.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва