Деловодна информация
00338
АО-05-03-6343 15/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
15/08/2018 (дд/мм/гггг)
00338-2018-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Виргиния Станкова и инж.К.Илиев +359 618173/+359 618141
obstina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180808pCyM2999208
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obstina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СЕЗОНИ 2018/2019 Г. И 2019/2020 Г.“
90620000      
Услуги

Поръчката има за цел да се осигури нормална проходимост и безопасна експлоатация на общинските пътища през два зимни експлоатационни сезона, както и достъп до населените места от общината, и се изпълнява при спазване на Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, действащите технически правила и норми, указанията и инструкциите на НАПИ и приложимата законова уредба.
Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане. Срок за изпълнение на поръчката – 30.04.2020 г. или до отпадане на зимните условия, ако те продължат след тази дата. Поръчката се изпълнява на два етапа съответно за всеки от двата експлоатационни сезона 2018/19 и 2019/20 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
444362      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
90630000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

общинска пътна мрежа на територията на община Разград

1. Изпълнителят на поръчката извършва следните дейности:
- Подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане за всеки от двата експлоатационни сезона, технически прегледи на машините и съоръжения, осигуряване на необходимите материали и др.;
- Поддържане на специализираната техника за изпълнение на поръчката за своя сметка в добро техническо състояние за целия период на изпълнение на поръчката;
- Денонощно дежурство на хора и техника през експлоатационните сезони;
- Осигуряване на данни и прогнози за метеорологичната обстановка с оглед осигуряване организация за изпълнение на поръчката;
- Осигуряване на опорен пункт/ове/ за изпълнение на поръчката;
- Събиране и предаване за своя сметка на информация за състоянието на пътната мрежа през експлоатационния сезон; подаване на информация на дежурните от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
- Снегопочистване на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане;
- Разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания;
- Отстраняване на уплътнени снежни и снежно-ледени пластове, поледица и снежна каша;
- Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: доставка и разпръскване на минерални материали и химични вещества;
- Пресичане на снежни валове върху банкета за осигуряване на нормално оттичане на водата от пътното платно;
- Спиране и отклоняване на движението при бедствия и аварии през зимния сезон;
- Извличане на закъсали превозни средства;
- Снегозащита на пътищата и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания;
- И всички предвидени в Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
2. Дейностите за зимно поддържане на пътищата се извършват от Изпълнителя в съответствие с одобрените от Възложителя и ежегодно актуализирани оперативни планове за зимно поддържане, включително за действие при утежнени зимни условия и при обилни снеговалежи. Изсичане на храсти, други работи по банкетите и в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания може да се извършат и преди настъпването на експлоатационния сезон.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
444362      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл.104, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.61 от ППЗОП, при провеждане на настоящата процедура се допуска оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в еЕЕДОП (Образец), с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена, попълнена в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност" или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП – Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.*При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност ” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискуемата информация относно изискването за техн. и проф.способности се удостоверява чрез попълване на:1.Част IV, Раздел В) от еЕЕДОП с посочване на информация за дейности/услуги с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,с посочване на стойностите,датите и получателите.В случаите на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,които съдържат стойностите,датите и получателите,придружен с доказателства за извършената услуга/и.2.Попълване на Част ІV,раздел В на еЕЕДОП,като в случаите на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав,включени или не в структурата на участника,включително тези,които отговарят за контрола на качеството.3.Попълване на част IV,раздел В,като на основание чл.67,ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията,посочена в еЕЕДОП,а именно: декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата,с посочена информация за опорните пункт/ове, складови, ремонтни и др. площи.Преди сключване на договор за обществена поръчка избрания изпълнител представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, с посочена информация за опорните пункт/ове,складови,ремонтни и др. площи;Декларацията се подписва от лицето представляващо участника.При участие на обединения,които не са ЮЛ,съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него,с изключение на съответна регистрация,представяне на сертификат или друго условие,необходимо за изпълнение на поръчката,съгласно изискванията на норм. или адм. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.

1.Уч-кът следва да има изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката,през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата.Под „дейности идентични или сходни“ с предмета на общ. поръчка следва да се разбират услуги/дейности свързани със зимно поддържане и снегопочистване на улици и/или пътища в обеми не по малко от 71 км. дължина на пътна/улична мрежа със съответен интензитет и ниво на поддръжка; 2.Уч-кът трябва да разполага с ръководен и/или технически персонал за изпълнение на поръчката,както следва:Ръководител(координатор) на екипа за изпълнение на поръчката-висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение с придобита специалност/квалификация в областите Строителство или Техника,опит в организирането,координирането и ръководството на поръчки за зимно поддържане и снегопочистване на пътища или улици поне за два експлоатационни сезона;Отговорник по качеството-висше или средно специално техническо образование или еквивалентно.Да притежава проф.опит като отговорник по качеството минимум 2години;Координатор по безопасност и здраве-Строителен инженер или строителен техник или друга еквивалентна специалност със завършен курс за координатор по безопасност и здраве или еквивалент.Да притежава проф. опит като координатор по безопасност и здраве минимум 2год;Ръководител автомобилен парк-висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение в област „Техника”;Ръководни дежурни-минимум 3 души,които да имат опит в работата по изпълнение на поръчки за зимно поддържане и снегопочистване на пътища или улици поне за един експлоатационен сезон;Шофьори/машинисти,механици,др. подобни съобразно спецификата на поръчката общ брой минимум 30 човека;3.Уч-кът трябва да има осигуреност(да разполага) със съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката,в добро техн. състояние,собствено,на лизинг или наето/предоставено за ползване, минимум или еквивалентни на тях, както следва:Роторен снегорин –1бр.;Автогрейдер-1бр.;Автомобили/Колесни трактори с мощност до 100 кс/минимум 75 кс,със снегоринна дъска/снегорини-4броя;Фадрома(товарачна машина)-2 бр.;Влекач-1бр.;Комбинирани автомобили/камиони със снегоринна дъска,с цистерни за лугиране с дозиращи устройства-3 бр.,Пясъкоразпръсквачи-3бр.;Патрулни коли -2 бр.Всяка една от машините да бъде осигурена с GPS оборудване,което да поддържа база данни за срок не по-малко от 12 месеца назад и да дава възможност на Възложителя да следи в реално време и по електронен път минимум следните параметри:текущо местоположение;дата и час;посока на движение;изминат маршрут;пробег;спирания и престой.Транспортните средства да са регистрирани и застраховани и да работят в съответствие с всички действащи нормативни актове;Един или повече опорни пунктове/бази/за изпълнение на поръчката с брой и местоположение осигуряващи обход на трасетата не повече от 25 км.,вкл. дежурна стая; Оборудван денонощен диспечерски координационен офис /пункт/;Закрити складови площи за съхранение на материали и складови цистерни( за материалите, необходими за изпълнение на поръчката);Ремонтна работилница за снегопочистващата техника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в процедура за възлагане на общ.поръчка може да бъде всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ или техни обединения,както и всяко друго образувание,което има право да изпълнява дейности по предмета на наст. общ.поръчка,съгласно законодателството на държавата,в която е установено.Клон на чужд. лице може да е самостоятелен кандидат участник,ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата,в която е установен.
Участниците се представляват от лицата,представляващи ги по закон или от лица,специално упълномощени за настоящата процедура,което се доказва с нотариално заверено пълномощно-оригинал или нотариално заверено копие/препис.При подаване на офертата у-кът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП,като в изискванията към документацията на настоящата поръчка са посочени указанията за попълването му.Продължава в т.VI.3 .
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Стая №102, намираща се в административната сграда на Община Разград, гр.Разград, бул.Бели Лом №37А

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Уч-кът може се позовава на капац. на 3-ти лица,но трябва да може да докаже,че ще разполага с техните р-си,като представи д-ти за поетите от 3-ти лица зад-я.3-ти лица трябва да отговарят на съответ.крит.за подбор,за доказването на които уч-кът се позовава на техния капац и за тях да не са налице осно-та за отстран-е от п-та.Уч-ците посочват в офертата подизпъл-те и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива,в този случай те трябва да представят док-во за поетите от под-телите зад-ия.Ако уч-кът използва под-ители,последните трябва да отговарят на съотв.крит.за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основ. за отстраняване от п-рата.От п-рата ще бъде отстранен у-к,за който са налице основ-та по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,т.3-5 и чл.107 от ЗОП,за когото са налице обстоя.по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС,както и който не посочи действителния собственик ЗМИП или откаже да удължи с-ка на валидност на оф-та си.Когато е налице някое от основанията за отстраняване,но са предприети мерки за надежност по чл.56 от ЗОП,то те се описват в еЕЕДОП.Необходимата инф-я за задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околн. среда,закрила на заетостта и ус-ята на труд,които са в сила в България и относими към п-та на по-та са както следва:НАП,тел.070018700,интер. адрес:http://www.nap.bg;МОСВ София1000,ул.У.Гладстон № 67,тел: 02/9406331,Интер. адрес:http://www3.moew.government.bg,МТСП-Интер. адрес: http://www.mlsp.government.bg,София 1051,ул.Триадица №2,тел:02/811944;Д-тите за участие се представят в запечатана опаковка по посочения в док-ята начин и съдържаща Опис на д-тите,еЕЕДОП,Д-нти за доказване на предприетите мерки за надеждност,ако е приложимо.Д-нт,от който да е видно пр.осно-е за създаване на обед-е,в случай,че у-кът е обед-е,което не е ЮЛ,подписан от лицата вкл. в обед-то на хартиен н-л с изк. на еЕЕДОП*-съгласно указанията на д-ята.Техн. п-ние Обр.3 сдържащо д-нт за упълном-не,декл-я обр.4;5;6;7,д-ция за конфиденциалност на информацията/ако е приложимо,д-екл-я със запознаване с обекта/ите,с оглед особеностите на по-та на харт.н-л и Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри ",в който се поставя „Цен. пред-ние”обр.№10;10а на харт. носител,който се поставя в общата опаковка на офертата.Гаранцията/г-я/ обезпеч изп-ето на д-ра е 3% от прогн.стойност на по-та без ДДС.Предоставя се в една от следните форми:1.парична сума;2.банк.г-я;3.застраховка,която обезп. изп-то чрез покритие на отгов-та на из-ля.Г-ята може да се предостави от името на из-я за сметка на трето лице-гарант.Ако избраният изп-л е обединение,което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. г-я,съотв.вносител на сумата по г-ята или титуляр на застраховката.Ус-ята и срок-те за задържане или освоб-не на г-ята за изпълнение се уреждат в д-ра за общ. поръчка.Г-те във формата на пар.сума могат да се внасят по банк.път по сметка на Община РазградIBAN: BG76TEXI95453305971800;BIC:TEXIBGSF;БАНКА:Тексим Банк АД,клон РазградБанк.г-я-оригинал,издаден от бълг. или чужд.банка със срок на валидност 60 дни след изтичане срока по д-ра, както и етапите на освобождаването й предвид включените 2 експл.периода;В плат.нареждане или в банк.гаранция изрично се посочва предмета на поръчката,за който се представя г-та.Ако се пред-ви „банк.г-я“,то тя да бъде безусловна,неотменима и изискуема при първо писмено поискване,в което В-лят заяви,че из-лят не е изпълнил задължение по д-ра за възлагане.В-ят освобождава г-те за изп-е без да дължи лихви за периода,през който средствата зак. са престояли при него.Заст-вка,която обезпечава изпъ-ето чрез покритие на отго-та на из-я, отговаряща на:застрах.сума по заст-та следва да бъде равна на 3 % от прогн.ст-ст на поръчката без ДДС;да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Община Р-д;застрах.премия трябва да е платима еднократно;със срок на валидност 60 дни след изтич. С-ка по д-ра,и етапите на осв-то й предвид вкл.2 експл.периода

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Разград
бул.Бели Лом №37А
Разград 7200 България
obstina@razgrad.bg +359 84618173
www.razgrad.bg +359 660090

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва