Деловодна информация
00115
 
да
да
15/08/2018 (дд/мм/гггг)
00115-2018-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
инж. Стамен Савов - Директор на ОП Комунални дейности; Камен Христов - главен експерт в отдел Обществени поръчки +359 82841183/ +359 82881710
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/403/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/403/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6, Информационен център, гише Обществени поръчки и транспорт
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - старши експерт +359 82881635
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/403/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по 12 обособени позиции
34000000      
Доставки

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по 12 обособени позиции:
ОП 1 - Специализиран автомобил катафалка - втора употреба - 1 брой;
ОП 2 - Товарен автомобил- самосвал - втора употреба - 1 брой;
ОП 3 - Пътнически микробус- нов - 1 брой;
ОП 4 - Лекотоварен автомобил- нов - 1 брой;
ОП 5 - Пътнически микробус- втора употреба - 1 брой;
ОП 6 - Високопроходим автомобил 4х4- нов- 1 брой;
ОП 7 - Високопроходим автомобил 4х4- втора употреба- 1 брой
ОП 8 - Комбиниран багер- товарач - нов - 1 брой;
ОП 9 - Товарен автомобил бордови - втора употреба - 1 брой;
ОП10 - Товарен автомобил самосвал- втора употреба- 1 брой;
ОП11 - Товарен автомобил самосвал - втора употреба - 1 брой;
ОП12 - Лекотоварен автомобил- втора употреба- 1 брой
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
370000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на Специализиран автомобил катафалка - втора употреба - 1 брой 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33970000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Специализиран автомобил катафалка - втора употреба - 1 брой
Година на производство - от 2005 г.
Заводски произведена
Гориво - Дизел
Седящи места - 2 броя
Лява дирекция за управление
Климатик/ климатроник/
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се
установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с
изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован
съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и
комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 1: минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег
/което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобилът до мястото
на изпълнение
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Товарен автомобил- самосвал - втора употреба - 1 брой; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Товарен автомобил- самосвал - втора употреба - 1 брой;
Година на производството от 2005 г.
Обща маса до 3,5 т
Гориво- Дизел
Двойна кабина с 6 /шест/ места
4 врати
Лява дирекция за управление
Тристранно разтоварване
Открита товарна секция с дължина 3м. и ширина 2м.
Мощност на двигателя от 115 к.с.
Климатик /климатроник/
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се
установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с
изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован
съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и
комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или
специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 2: минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег
/което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобилът до мястото на изпълнение
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Пътнически микробус- нов - 1 брой; 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34114400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Пътнически микробус- нов - 1 брой
Брой места- 9 /девет/
Гориво- Дизел
Автоматична скоростна кутия
Къса база без надстройка
"Лява дирекция за управление
Климатик /климатроник/"
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 3: минимум 3 /три/ години гаранционен срок на автомобила, дадена
от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Лекотоварен автомобил- нов - 1 брой; 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34136100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Лекотоварен автомобил- нов - 1 брой
Гориво - бензин
Брой места- 1+1
Дясна странична плъзгаща врата за товаро- разтоварна дейност
Климатик /климатроник/"
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 4: минимум 3 /три/ години гаранционен срок на абтомобила, дадена
от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Пътнически микробус- втора употреба - 1 брой; 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34114400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Пътнически микробус - втора употреба - 1 брой
Гориво - Дизел
Лява дирекция за управление
Мощност на двигателя- от 150 к.с.
От 7 /седем/ до 9 /девет/ места
Година на производство- от 2010 г.
Автоматична скоростна кутия
Къса база без надстройка
Височина на буса до 2,40 м.
Странична врата за пътници
Климатик /климатроник/
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 5 : минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег /което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото на изпълнение
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Високопроходим автомобил 4х4- нов- 1 брой; 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34113200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Високопроходим автомобил 4х4- нов- 1 брой
Гориво- Бензин, газ
Обем на двигателя до 1800 куб. см.
Захранване на горивната система- пълен инжекцион
Екологични показатели- Eвро 6
Скоростна кутия- механична
Задвижване на колелата- 4х4
Механичен демултипликатор
Хидравличен усилвател на волана
Блокаж на преден и/или заден мост
Брой места- минимум 3+1
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 6: минимум 1 /една/ година гаранционен срок на машината, дадена от завода- производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Високопроходим автомобил 4х4- втора употреба- 1 брой 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34113200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Високопроходим автомобил 4х4- втора употреба- 1 брой
Гориво- Дизел
Мощност на двигателя от 170 к.с.
Скоростна кутия- механична с бързи и бавни скорости
Категория- Пикап с хард топ
Врати- 4 /5/
Алуминиеви джанти
Теглич
Халогенни фарове
Тип на боята - металик
Бордкомпютър
Ел. огледала
Ел. стъкла
Серво усилвател на волана
Климатроник
Милтифункционален волан
Круиз контрол
Автоматичен контрол на стабилността
Антиблокираща система
Въздушни възглавници- предни и странични
Година на производство- след 2010 г.
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 7 - минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег /което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото на изпълнение
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Комбиниран багер- товарач - нов - 1 брой 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
43251000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Комбиниран багер- товарач - нов - 1 брой
Двигател- Дизелов, 4 цилиндров, отговарящ на изисквания на ЕС за ниво на емисиите на
изгорелите газове – мин Stage IV / Tier 4B
Работен обем на двигателя- Над 4000 см3
Мощност на двигателя- Над 90 конски сили
Задвижване - 4х4
Скоростна кутия – тип Автоматична или полуавтоматична
Брой на скоростите напред / назад - Минимум 4 напред / 4 назад
Максимална скорост на движение напред- Минимум 40 км/ч.
Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на
хидросъединителя- Включена система за автоматично блокиране на хидросъединителя
Спирачна система – изпълнителен механизъм- Многодискови спирачки в маслена баня
Управление на спирачното усилие - Хидравличен разпределител
Кормилна уредба - Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при
спиране на двигателя
Диференциал – тип- диференциал с ограничено приплъзване LSD
Диференциал – статично натоварване- Минимум 16000 кг.
Електрическа система
Захранване- 12V
Фарове, стопове, мигачи, сигнална лампа- Стандартно изпълнение
Работни светлини- Минимум 4 предни и 4 задни светлини
Звуков сигнал при заден ход- Включен
Хидравлична помпа – тип Една аксиално – бутална хидравлична помпа
Дебит на хидравличната помпа- Минимум 165 литра в минута
Максимално работно налягане в системата- До 255 bar.
Конструкция и сигурност на кабината- Осигуряваща защита на оператора при
преобръщане на машината и от падащи предмети – Сертификати ROPS и FOPS
Врати за достъп- 2 бр. – лява и дясна
Седалка- Стандартно изпълнение с регулация и подлакътници.
Външни огледала за обратно виждане- 2 броя, ляво и дясно
Отопление и вентилация- Стандартно изпълнение с климатик.
Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане- Стандартно
изпълнение
Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване - Включено
Товарна кофа със зъби - тип, работен обем - Многофункционална кофа тип 6 в 1
Работен обем – мин.1.0 м3
Максимална височина на повдигане при пина на кофата- Минимум 3400 мм
Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара, с максимален ъгъл на
завъртане на кофата- Минимум 2600 мм
Ъгъл на кофата при изсипване на товара при максимална височина- Минимум 43°
Система за хидравлично компенсиране на кофата на товарача при движение- Включена
Багерна уредба- Стандартно изпълнение на багерна уредба, разположена в задната част
на багера със стабилизатори
Тип на стрелата- Телескопична стрела
Максимална дълбочина на копане при разпъната стрела- Минимум 5900 мм Копаещо усилие на кофата- Минимум 6300 kgf
Напречно изместване на багерната стрела- Стандартно изпълнение
Багернa кофa със зъби , ширина 600 мм. - Включена
Ъгъл на завъртане на багерната кофа- Мин 200°
Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар- Включена
Гуми размер- До 18 / 28 “ (предни/задни)
Система за дистанционна диагностика и контрол (GPS&GPRS) на параметрите на
двигателя и машината- Монтирана от завода-производител
Пакет автоматични функции, включващ минимум:
"- За тестване на багера преди запалване;
- Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата;
- Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата;
- Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим.
"
Ниво на технологията на производство- Всички основни възли и агрегати на машината:
... продължава в допълнителна информация:
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
116666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

шаси, двигател, скоростна кутия, мостове , хидравлични агрегати трябва да са
произведени от производителя на цялата машина
Гаранция на машината- Пълна гаранция на завода-производител
Срок на гаранцията Не по- малко от 60 месеца
Палетни вилици- включено
Гребло за сняг- включено
Механичен бързосменник- включено

II.2) Описание 1

Доставка на Товарен автомобил бордови - втора употреба - 1 брой 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Товарен автомобил бордови - втора употреба - 1 брой
Допустима маса до 3.5 т.
Гориво- Дизел
Механична скоростна кутия
Обем на двигателя- от 2200 куб. см.
Година на производство- от 2010 г.
Двойна кабина
Брой места- от 5 /пет/
Ел. стъкла
Ел. огледала
Открита товарна секция
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 9 - минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег
/което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото
на изпълнение
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Товарен автомобил самосвал- втора употреба- 1 брой; 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Товарен автомобил самосвал- втора употреба- 1 брой
Допустима маса до 3.5 т.
Година на производство- от 2005 г.
Гориво- Дизел
Мощност на двигателя от 115 к.с.
Механична скоростна кутия
Брой места - 7 /седем/
Климатик
Серво усилвател на волана
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 10 - минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег
/което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото
на изпълнение
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Товарен автомобил самосвал - втора употреба - 1 брой; 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Товарен автомобил самосвал - втора употреба - 1 брой;
Допустима маса- до 7,490 т.
Година на производство- от 2005 г.
Гориво- Дизел
Мощност на двигателя- от 170 к.с.
Механична скоростна кутия
Брой места- 3 /три/
Антиблокираща система
Тахограф
Теглич
Халогенни фарове
Имобилайзер
Бордкомпютър
Серво усилвател на волана
Регулиране на волана
Блокаж на диференциала
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 11 - минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег
/което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото
на изпълнение
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Лекотоварен автомобил- втора употреба- 1 брой 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34131000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Лекотоварен автомобил- втора употреба- 1 брой;
Категория Пикап
Гориво- Дизел
Година на производство- от 2004 г.
Мощност на двигателя- от 109 к.с.
Механична скоростна кутия
Открита товарна секция
Брой места- 5 /пет/
Двойна кабина
Задвижване на четирите колела
Антиблокираща система
Блокаж на диференциала
Бордкомпютър
Въздушни възглавници предни
Ел. огледала
Ел. стъкла
Имобилайзер
Климатик
Сензор за дъжд
Серво усилвател на волана
Теглич
Централно заключване
Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и техническо
досие на автомобила и/или специал. машина, издадено от производителя, от които да се установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал.машина с изискванията на възложителя.
Всеки от доставените автомобили и/или специализирани машини трябва да бъде окомплектован съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи.
Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите и/или специализираната машина, както следва:
За обособена позиция 12 - минимум 3 /три/ месеца или 3000 /три хиляди/ километра пробег /което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото на изпълнение
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците следва да са с опит при изпълнение на подобни доставки.

1. Участниците следва да са изпълнили, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката /Под еднакви и ли сходни да се има предвид: За позиции 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 12 доставка на лек автомобил и/или специализиран, и/или лекотоварен и/или пътнически и/или високопроходим автомобил; За позиции № 2, 9, 10 и 11 доставка на товарен автомобил; За позиции № 8 доставка на багер./ - попълва се в раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП; 2.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал.6 от ЗОП);
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/09/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Община Русе, ет.3, Заседателна зала

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник може да подава оферта за една или повече обособени позиции, без ограничение в максималния брой.
1.Изисквания към личното състояние на участниците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за обществената поръчката. В поръчката не могат да участват участници, които са "свързани лица" по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и за които са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.
2.За обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка, от определения за изпълнител участник се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.ВАЖНО!!! Съгласно чл. 67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г. ЕЕДОП се представя задължнително в електронен вид.
С оглед гореизложеното на интернет страницата на Община Русе, към съответното електронно досие на поръчката е публикуван образец на ЕЕДОП във формат PDF и XML. Участниците изтеглят ЕЕДОП, който е във формат XML и го попълват след като го заредят (качат) на страницата на системата за еЕЕДОП https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg . Попълненият ЕЕДОП се изтегля и се подписва цифрово. ЕЕДОП се представя на подходящ оптичен носител към останалите изискуеми документи за участие в настоящата процедура. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
По посочения начин ЕЕДОП се представя (ако е приложимо) за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за обединението- участник, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните услуги. Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните услуги. Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
o Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; www.nap.bg
o Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ: ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/
o Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
http://www.mlsp.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва