Деловодна информация
00115
 
не
00115-2018-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Мая Кръстева - Директор дирекция УТКС, Община Русе +359 82881786
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

http://www.ruse-bg.eu.

https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/404/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/404/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - старши експерт +359 82881780
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

http://www.ruse-bg.eu

https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/404/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти, на обекти общинска собственост по обособени позиции
71521000      
Услуги

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: Упражняване на строителен надзор, изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и инвеститорски контрол за обекти по обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
69699.99      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол на: Детска ясла №6 на третия етаж в ДМСДГ на ул. Н. Вапцаров №20..... 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

- Детска ясла №6 на третия етаж в ДМСДГ на ул. Н. Вапцаров №20 - максимална стойност на ценовото предложение - 1 250 лв. без ДДС или 1500 лв. с ДДС.
- Изграждане на нов корпус към дом Милосърдие, гр. Русе, кв. Родина 3, ул. Белмекен №16 - максимална стойност на ценовото предложение - 5833,33 лв. без ДДС или 7000 лв. с ДДС
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
7083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

- Детска ясла №6 на третия етаж в ДМСДГ на ул. Н. Вапцаров №20 - максимално допустима стойност на ценовото предложение - 1 250 лв. без ДДС или 1500 лв. с ДДС.
- Изграждане на нов корпус към дом Милосърдие, гр. Русе, кв. Родина 3, ул. Белмекен №16 - максимално допустима стойност на ценовото предложение - 5833,33 лв. без ДДС или 7000 лв. с ДДС

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол при- Ремонт на покрив и реставрации на фасада на корпус А, Доходно здание, пл. Свобода 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол при- Ремонт на покрив и реставрации на фасада на корпус А, Доходно здание, пл. Свобода
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ремонт на покрив и реставрации на фасада на корпус А, Доходно здание, пл. Свобода с максимално допустима стойност на ценовото предложение 2 083,33 лв. без ДДС или 2 500,00 лв. с ДДС

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:- Дъждовен канал в гр. Мартен... 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:-
- Дъждовен канал в гр. Мартен
- Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ Св. Константин Кирил Философ
- Отводняване участък от ул. Дебър в района на спортен комплекс Ялта
- Реконструкция на сградната канализация на Детска ясла №15, ул. Околчица №4
- Канализационно отклонение и площадкова канализация към гробищен парк Чародейка
Максимално допустимите суми в ценовите предложения не бива да надвишават:
- Дъждовен канал в гр. Мартен – 4 166,67 лв. без ДДС или 5 000 лв. с ДДС
- Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ Св. Константин Кирил Философ – 2 916,67 лв. без ДДС или 3 500 лв. с ДДС
- Отводняване участък от ул. Дебър в района на спортен комплекс Ялта – 833,33 лв. без ДДС или 1 000 лв. с ДДС
- Реконструкция на сградната канализация на Детска ясла №15, ул. Околчица №4 – 833,33 лв. без ДДС или 1 000 лв. с ДДС
- Канализационно отклонение и площадкова канализация към гробищен парк Чародейка – 1000,00 лв. без ДДС или 1 200 лв. с ДДС
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
9750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максимално допустимите суми в ценовите предложения не бива да надвишават:
- Дъждовен канал в гр. Мартен – 4 166,67 лв. без ДДС или 5 000 лв. с ДДС
- Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ Св. Константин Кирил Философ – 2 916,67 лв. без ДДС или 3 500 лв. с ДДС
- Отводняване участък от ул. Дебър в района на спортен комплекс Ялта –

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:- Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти):.... 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

- Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти):
- Осветление ул. Пенчо Славейков от ул. Иван Вазов до ул. К. Иречек;
- Осветление по ул. Братислава;
- Осветление около бл. А. Попов и бл. Едисон;
- Oсветление по ул. Иван Вазов, ул. К. Димчев и ул. Даскал Никола
- Oсветление около бл. Гурко, ул. Мария Луиза №19;
- Oсветление по ул. М. Арнаудов;
- Осветление пространството между ул. Ангел Кънчев, ул. Асен Златаров и ул. П. Д. Петков
- Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5735 – крайбрежна ивица на гр. Русе, в т.ч. и реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение (Гребна база)
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
7033.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максимални стойности на ценовите предложения не бива да надвишават стойностите: Изграждане на осветление на територията на град Русе – 4 950,00 лв. без ДДС или 5 940,00 лв. с ДДС,
с подобекти
- Изграждане на трансформаторен пост – крайбрежна ивица на гр. Русе, в т.ч. и реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение (Гребна база) – 2 083,33 лв. без ДДС или 2500 лв. с ДДС

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол:- Благоустрояване бл. 131 и бл. 133, ул. Юндола, кв. Здравец .... 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

- Благоустрояване бл. 131 и бл. 133, ул. Юндола, кв. Здравец
- Благоустрояване на бл. Медик в кв. Чародейка
- Благоустрояване на бл. Скопие, бл. Ниш, бл. Битоля, бл. Охрид
- Благоустрояване на бл. Опал и бл. Дружба
- Благоустрояване на ЦЮР 1 и околните пространства
Предлаганите ценови предложения не трябва да надвишават максимално допустимите суми:
- Благоустрояване бл. 131 и бл. 133, ул. Юндола, кв. Здравец – 1 666,67 лв. без ДДС или 2 000 лв. с ДДС
- Благоустрояване на бл. Медик в кв. Чародейка – 1 666,67 лв. без ДДС или 2 000 лв. с ДДС
- Благоустрояване на бл. Скопие, бл. Ниш, бл. Битоля, бл. Охрид – 2 916,67 лв. без ДДС или 3 500 лв. с ДДС
- Благоустрояване на бл. Опал и бл. Дружба – 1 666,67 лв. без ДДС или 2 000 лв. с ДДС
- Благоустрояване на ЦЮР 1 и околните пространства – 833,33 лв. без ДДС или 1 000 лв. с ДДС
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
8750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Тази позиция ще се реализира само при осигурено финанасиране!
Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти:
- Временен открит паркинг за автомобили на ул. Мадарски конник, гр. Русе
- Осветление по главен път I-2 Русе – Разград
- Плувен комплекс и благоустрояване кв. 304 в ИПЗ на гр. Русе
- Възстановяване на първоначалните параметри на язовир Образцов Чифлик, Община Русе“
Ценовите предложения не трябва да надвишават максимално допустимата стойност – 5 000,00 лв. без ДДС или 6 000,00 лв. с ДДС
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Тази позиция ще се реализира само при осигурено финанасиране!

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол Изпълнение на мерки за Енергийна ефективност на система за ул. осветление на гр. Русе – I етап 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

Упражняване на строителен надзор, в т.ч. и изготвяне на оценка на съответствието и инвеститорски контрол при Изпълнение на мерки за Енергийна ефективност на система за улично осветление на гр. Русе – I етап
Ценовите предложения не трябва да надвишават посочената максимално допустима стойност на позицията: – 30 000,00 лв. без ДДС или 36 000,00 лв. с ДДС
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да e вписан в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Участниците, които са чуждестранни лица, следва да притежават еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват тази дейност, издаден от компетентен орган на държавата-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
За доказване на изискването участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „А“, т. 1 от ЕЕДОП.
Важно: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или Удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или чрез посочване на Публичния регистър, където съответните документи са достъпни, като в този случай комисията ще извърши служебно проверка, придружено със списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от него - (заверено копие).
За чуждестранните лица се изисква да представят копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държавата-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че срокът на удостоверението/лиценза на участник в процедурата изтича преди срока по договора, участникът следва да представи и декларация (свободен текст) в която да декларира, че в случай че бъде избран за изпълнител се задължава да поднови удостоверението си или да се снабди с такова в съответствие със сроковете по договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да притежават застраховка „Професионална отговорност“

Участниците следва да притежават застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
За доказване на изискването участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „Б“, т. 5 от ЕЕДОП.
Важно: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Заверено копие на валидна застрахователна полица професионална отговорност с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени.
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, е длъжен в срок не по-късно от датата на сключване на договора да удължи срока на застраховката „Професионална отговорност” с валидност за целия период на изпълнение на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в извършването на идентични или сходни услуги. Под идентична или сходна с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: „Услуга, свързана с упражняване на строителен надзор“.
2. Участниците трябва да разполагат с професионално компетентен персонал за извършване на поръчката.


1. Участниците следва да са изпълнили поне 1 (една) дейност, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под идентична или сходна следва да се разбира: „Услуга, свързана с упражняване на строителен надзор“
За доказване на изискването участниците попълват в Част IV, буква „В“, т. 1б) от ЕЕДОП.
Важно: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи доказателството за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, или чрез други документи, които пряко доказват извършването на услугата.
2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, който да включва минимум 3-ма ключови експерти със съответните профили за всеки от тях:
- по ОП1 – Експерт Архитектура, Експерт по част Конструктивна, Експерт Електроинженер;
- по ОП2 – Експерт по част Архитектура, регистриран по реда на чл. 165 от ЗКН, Експерт по част Конструктивна, Експерт ВиК инженер;
- по ОП 3 – Експерт ВиК инженер, Експерт Геодезия, Експерт по част Конструктивна;
- по ОП 4 и 6 – Експерт Електроинженер, Експерт Геодезия, Експерт по част Конструктивна
- по ОП 5 – Експерт Пътен инженер, Експерт Геодезия, Експерт ВиК инженер
- по ОП 7 – Експерт Архитектура, Експерт Геодезия, Експерт Електроинженер;
Изисквания към съответните експерти:
1. Експерт Геодезия - Висше образование, образов.-квалификац. степен “Магистър” по спец. „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“ или аналогична (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има проф. опит минимум 3 обекта (по специалността) в проектирането и/или упражняване на строителен надзор.
2. Експерт Архитектура - Висше образование, образов.-квалификац. степен “Магистър” по спец. “Архитектура” или аналогична в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има проф. опит минимум 3 обекта (по спец.) в проектирането и/или упражняване на строителен надзор.
3. Експерт Архитектура, регистриран по реда на чл. 165 от ЗКН - Висше образование, образов.-квалификац. степен “Магистър” по спец. “Архитектура” или аналогична (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да е участвал в проектирането и/или строителния надзор и/или строителството на минимум един проект за консервация и реставрация на сграда паметник на културата, като лице регистрирано по реда на чл. 165 от ЗКН. Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2018 г. и удостоверение за вписване в публичния регистър на Министерството на културата на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация по чл.165 от ЗКН;
4. Експерт Електроинженер – Висше образование, образов.-квалификац. степен “Магистър” по спец. “Електротехника” или “Електроснабдяване и електрообзавеждане” или “Електроенергетика” или аналогична (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има проф. опит минимум 3 обекта (по специалността) в проектирането и/или упражняване на стр. надзор.
5. Експерт Пътен инженер - Висше образование, образов.-квалификац. степен “Магистър”, Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има проф. опит минимум 3 обекта (по специалността) в проектирането и/или упражняване на стр. надзор.
6.Експерт ВиК инженер - Висше образование, образов.-квалификац. степен “Магистър”, Професионална област /квалификация/: Стр. инженер, спец. „Водоснабдяване и канализация“ или аналогична (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има проф. опит мин. 3 г.(по специалността) в проектирането и/или упр. на стр. надзор. --->продължава в IV.3)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/09/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Община Русе, ет.3, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

7.Експерт по част Конструктивна - Висше образование, образов.-квалификац. степен “Магистър”, Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, спец. „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Да има проф. опит минимум 3 обекта (по специалността) в проектирането и/или упражняване на стр. надзор.
Важно: Участникът може да посочи едно лице, което да съвместява една и повече позиции от изискуемия екип от ключови експерти. Кандидатът може да предвиди и допълнителни експерти, необходими за целите на изпълнение на поръчката, които следва да бъдат съобразени с предмета на поръчката. Организацията на експертния екип се описва изчерпателно в техническото му предложение.
Забележка: Всички ключови експерти следва да са вписани в одобрения списък на одобрените лица, неразделна част от Удостоверението за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция за Национален строителен контрол или в еквивалентен документ за чуждестранните лица.
За доказване на изискването по участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „В“, т. 6 от ЕЕДОП - в която посочват образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката (предложения инженерно-технически състав);
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Документите, чрез които се доказва съответствието с изискването се представят в случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП и са: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга .
Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на Възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Изисквания към личното състояние на участниците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за обществена поръчката. В поръчката не могат да участват участници, които са "свързани лица" по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.
За обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка, от определения за изпълнител участник се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на позицията без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва