Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП82-1 15/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
00267-2018-0091 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки +359 32656752
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180810RueK6942385
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка
64120000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка обхваща предоставяне на куриерски услуги в съответствие с техническата спецификация - предоставяне на обикновени и експресни куриерски услуги по смисъла на параграф 1, т. 18 от ДР на ЗПУ, които гарантират приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя, както и предоставянето на всички или някои от следните допълнителни услуги: - събиране от адреса на подателя; -доставяне до определена дата; -възможност за смяна на направлението и получателя в движение; -уведомяване на подателя за получаването на пратката; -контролирано наблюдение и проследяване на пратките.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
54209.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64120000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предоставяне на обикновени и експресни куриерски услуги по смисъла на параграф 1, т. 18 от ДР на ЗПУ, които гарантират приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя, както и предоставянето на всички или някои от следните допълнителни услуги: - събиране от адреса на подателя; -доставяне до определена дата; -възможност за смяна на направлението и получателя в движение; -уведомяване на подателя за получаването на пратката; -контролирано наблюдение и проследяване на пратките.
Прогнозни количества (обем) за 1 г/бр:
1. Обикновени куриерски услуги:
а) на територията на гр. Пловдив - 18 225;
б) на територията на станата - 2 120;
в) извън територията на станата - 18;
2. Експресни куриерски услуги на територията на страната - 2;
3. Обратно връщане на документи (за страната) - 6
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54209.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор. При подновяване максималният срок на договора е 24 месеца. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочените прогнозна стойност и продължителност в месеци, са с включено предвиденото подновяване.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. При възлагане договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност за 1 година, е 27 104,55 лв без ДДС. Предвиденото подновяване е съгласно условията на проекта на договор.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от ЗПУ, с обхват куриерски услуги (услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ).
Чуждестранните участници следва да притежават аналогични документи, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от ЗПУ, с обхват пощенските услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ (куриерски услуги).
За чуждестранни участници съответствието с поставения критерий се доказва със заверени копия на аналогичниге документи.
Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Преди сключване на договор, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката, трябва да предоставят актуални документи, удостоверяващ правото да изпълняват дейността по предмета на поръчката в Република България - заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от ЗПУ, с обхват услугите по чл. 38, т. 3 от ЗПУ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се поставят
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което е изпълнило една или повече дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

1. Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което е изпълнило една или повече дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходен“ предмет следва да се разбира предоставяне на куриерски услуги.
Под „сходен“ обем следва да се разбира предоставяне на куриерски услуги в обем, равен или по-голям от посочените в обявлението прогнозни количества за 1 година, за всяка от куриерските услуги, предмет на поръчката.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б), като се предоставя най-малко следната информация: описание на предоставената услуга, сума, дата, обем по видове куриерски услуги, получател на услугата.
Съответствието с поставения критерий се доказва със списък на услугите, с посочване на предоставената услуга, сума, дата, обем по видове услуги и получател на услугата, заедно с доказателства за извършената услуга. Документите, представени като доказателства за извършена услуга следва да съдържат данни за вида на предоставената услуга, сума, дата, обем (по видове услуги) и получател на услугата.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват на сертификация сходен с предмета на поръчката (куриерски услуги), издаден от лице по смисъла на чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверени копия на съответния сертификат и/или на документите, доказващи еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, са съгласно проекта на договор, техническата спецификация и приложимото законодателство.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване, максималният срок на договора е 2 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: 1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП. 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато са налице условията по чл. 4 от закона. 4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание ЗПКОНПИ. 5. За когото е налице свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 ППЗОП. При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 181, ал. 2 от ЗОП и в тази връзка, на основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, ценовото предложене може да не се представя в отделен запечатан плик. Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител, ще е със срок на действие 1 година. Прогнозната стойност на поръчката за 1 г. е 27104,55 лв без ДДС. Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията, посочени в проекта на договор. Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочените в обявлението прогнозна стойност и срок са с включено предвиденото подновяване.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 4 % (четири на сто) от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП, същата трябва да е в съответствие с условията и изискванията на проекта на договор. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени с условията на проекта на договор.
В ценовото предложение следва да бъдат предложени единични цени за пълния обем на поръчката. Цените следва да бъдат посочени с до два знака след десетичната запетая и не могат да надвишават определените от възложителя максимално допустими стойности, посочени в образеца на ценово предложение. Посочените в ценовото предложение прогнозни количества на услугите имат роля единствено за остойностяването им.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва