Деловодна информация
00373
4519 13/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
00373-2018-0032 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180810FeVb1880794
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
30200000      
Доставки

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 3 (три) позиции: - обособена позиция № 1 „Доставка на настолни компютри, монитори, преносими компютри и таблети за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, - обособена позиция № 2 „Доставка на мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, UPS устройства за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, - обособена позиция № 3 „Изграждане на компютърна зала с 16 работни места – монтаж, инсталация, пускане в експлоатация и обучение за работа“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
138739.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на настолни компютри, монитори, преносими компютри и таблети за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Тракийски университет гр. Стара загора, Студентски град

Доставка на настолни компютри, монитори, преносими компютри и таблети за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. В позицията се включват - Настолен компютър - тип 1 – 33бр., Настолен компютър - тип 2 – 15бр., Монитор - тип 1 – 15бр., Монитор - тип 2 – 27бр., Преносим компютър – тип 1 – 25бр., Преносим компютър – тип 2 – 9бр., Преносим компютър – тип 3 – 10бр., Преносим компютър – тип 4 – 9бр., Преносим компютър – тип 5 – 3бр., Преносим компютър – тип 6 – 1бр., Таблет – 1бр., Таблет – 2бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
86764.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, UPS устройства за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Доставка на мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, UPS устройства за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. В позицията са включени - Мултимедиен проектор – тип 1 – 29бр., Мултимедиен проектор – тип 2 – 2бр., Мултимедиен проектор – тип 3 – 1бр., Лазерен принтер – тип 1 – 12бр., Лазерен принтер – тип 2 – 7бр., Мастилоструен принтер цветен – 1бр., Лазерен принтер пост-скрипт – 1бр., Мултифункционално устройство – тип 1 – 2бр., Мултифункционално устройство – тип 2 – 8бр., Мултифункционално устройство – тип 3 – 1бр., Мултифункционално устройство – тип 4 – 3бр., Скенер – 3бр., UPS 1500 VA – 6бр., Система за аварийно захранване – 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38641.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на компютърна зала с 16 работни места – монтаж, инсталация, пускане в експлоатация и обучение за работа 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Изграждане на компютърна зала с 16 работни места – монтаж, инсталация, пускане в експлоатация и обучение за работа. позицията включва - Тънки клиенти 16 броя, Монитори 17 броя, Сървър 1 брой, UPS 1500 VA 1 брой, Мрежов Комутатор 24-Port Gigabit
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
7

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: - по отношение на обособена позиция № 1 – дейности по доставка на настолни компютри и монитори и/или преносими компютри. - по отношение на обособена позиция № 2 - доставка на периферна компютърна техника, включваща техниката в обособената позиция техника. - по отношение на обособена позиция № 3 – изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на компютърна зала. Под „дейност с обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: - по отношение на обособена позиция № 1 – доставка на настолни и преносими компютри и монитори с обем минимум ? от посочените в Техническата спецификация количества на артикулите в обособената позиция. - по отношение на обособена позиция № 2 – доставка на принтери, мултифункционални устройства, скенери, копирна техника, мултимедийна техника, с обем минимум ? от посочените в Техническата спецификация количества на артикулите в обособената позиция; - по отношение на обособена позиция № 3 – изграждане и пускане в експлоатация на поне една компютърна зала. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по отношение на обособената позиция, ведно с доказателства за извършените дейности. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по извършване на доставките.
2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата му, които да отговарят за контрол на качеството. С цел обезпечаване на доставките, както и своевременното изпълнение на сроковете за реакция и за гаранционното обслужване, участникът следва да разполага с технически персонал (минимум един експерт) за осъществяване на гаранционната поддръжка на техниката. Възложителят изисква посоченият експерт да има не по-малко от 2 години придобит специфичен опит в тази област. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи декларация на посочения/ите експерт в ЕЕДОП, с описание на обстоятелствата, изискани от Възложителя.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен и да притежава валиден сертификат или еквивалент, с предметен обхват: доставка, дистрибуция, продажба, поддържане, търговия, производство на компютърна техника. Сертификатът трябва да е издаден на името на участника.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват в областта на: доставка, дистрибуция, продажба, поддържане, търговия, производство на компютърна техника. Сертификатът трябва да е издаден на името на участника.


1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: - по отношение на обособена позиция № 1 – дейности по доставка на настолни компютри и монитори и/или преносими компютри. - по отношение на обособена позиция № 2 - доставка на периферна компютърна техника, включваща техниката в обособената позиция техника. - по отношение на обособена позиция № 3 – изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на компютърна зала. Под „дейност с обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира:- по отношение на обособена позиция № 1 – доставка на настолни и преносими компютри и монитори с обем минимум ? от посочените в Техническата спецификация количества на артикулите в обособената позиция. - по отношение на обособена позиция № 2 – доставка на принтери, мултифункционални устройства, скенери, копирна техника, мултимедийна техника, с обем минимум ? от посочените в Техническата спецификация количества на артикулите в обособената позиция; - по отношение на обособена позиция № 3 – изграждане и пускане в експлоатация на поне една компютърна зала. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
2. С цел обезпечаване на доставките, както и своевременното изпълнение на сроковете за реакция и за гаранционното обслужване, участникът следва да разполага с технически персонал (минимум един експерт) за осъществяване на гаранционната поддръжка на техниката. Възложителят изисква посоченият експерт да има не по-малко от 2 години придобит специфичен опит в тази област.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен и да притежава валиден сертификат или еквивалент, с предметен обхват: доставка, дистрибуция, продажба, поддържане, търговия, производство на компютърна техника. Сертификатът трябва да е издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/09/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор.Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставената техника, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение, е конкретизирана в проекта на договор.
3.Възложителят е предвидил настоящата процедура да се проведе по реда и условията на чл.104,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.61 от ППЗОП.Посочените нормативни изисквания ще се прилагат при спазване на принципите на равнопоставеност,публичност и прозрачност.- Комисията ще отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и ще оповести тяхното съдържание,включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.Всички предложения от офертите на участниците в настоящата поръчка се представят чрез числова стойност,която ще се оповести в момента на отваряне на офертите.-Техническото и ценово предложение на всеки от участниците ще бъдат подписани най-малко от трима членове на Комисията и ще бъде предложено по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието ще приключи. -В закрити заседания Комисията ще разгледа представените оферти и ще оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия.При необходимост и наличие на предпоставките за прилагане на хипотезата на „необичайно благоприятни оферти”,Комисията ще изисква от съответния участник представянето на подробна писмена обосновка по реда и условията на чл. 72 от ЗОП.Комисията подрежда офертите,които отговарят на изискванията и условията за изпълнение на поръчката,в низходящ ред съгласно получените офети.-В закрити заседания Комисията ще разгледа документите,свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.-До разглеждане на документите за лично състояние и съответствие с критериите за подбор не се допускат участници,чиито оферти (техническо и ценово предложение) не отговарят на условията на поръчката и не са получили оценка по реда на т.6.3.-Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията писмено ще уведоми участника.В срок до 5р.дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.-Комисията разглежда документите по т. 6.4 и т. 6.6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място съгласно избрания критерий за възлагане.На осн. чл.61,т.7 от ППЗОП, останалите участници чиито оферти са оценени, не се класират.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва