Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП80 13/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
13/08/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0090 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180803ravJ6898263
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на течни горива за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена за периода 2019 - 2020 година 20180803ravJ6898263
09130000      
Доставки

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки на течни горива, разпределени в обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Доставки на автомобилен бензин и дизелово гориво до служебна бензиностанция на Община Пловдив
Обособена позиция №2: Доставки на дизелово гориво за отопление до обекти на територията на гр. Пловдив
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2770000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки на автомобилен бензин и дизелово гориво до служебна бензиностанция на Община Пловдив 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09132000      
09134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включват периодични доставки на автомобилен бензин със съдържание на биоетанол и дизелово гориво със съдържание на биодизел, до служебна бензиностанция на Община Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Модър“ № 13а.
Прогнозното количество на доставките е 253 000 л. автомобилен бензин и 1 242 000 л. дизелово гориво.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2750000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към поле ІІ.2.5):
Ценови показатели: Цена за Автомобилен бензин (Ц1), с тежест 17 точки; Цена за Дизелово гориво (Ц2), с тежест 83 точки;
Към ІІ.2.6):
Посочената прогнозна стойност представлява и общата стойност на договора, който ще бъде сключен за възлагане на поръчката.

II.2) Описание 1

Доставки на дизелово гориво за отопление до обекти на територията на гр. Пловдив 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката включват периодични доставки на дизелово гориво, предназначено за отопление на различни обекти на територията на гр. Пловдив.
Прогнозното количество на доставките е 18 000 л. дизелово гориво.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към ІІ.2.5):
Под „най–ниска цена” следва да се разбира най-ниската единична цена, оферирана в ценовото предложение.
Към ІІ.2.6):
Посочената прогнозна стойност представлява и общата стойност на договора, който ще бъде сключен за възлагане на поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да е реализирал минимален общ оборот в определен размер. Оборота следва да бъде реализиран най-много през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Под „общ оборот“ следва да се разбира сумата от нетните приходи от продажби.

Размера на реализирания минимален общ оборот определя за всяка обособена позиция, както следва:
Обособена позиция №1 – 5 500 000 без включен ДДС;
Обособена позиция №2 – 40 000 без включен ДДС;
При участие за двете обособени позиции изискването се прилага кумулативно.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел Б).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят един или повече от документите по чл. 62 от ЗОП. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката (обособената позиция), най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Изпълнени доставки на течни горива от съответния вид, в минимален обем, както следва:
Обособена позиция №1 – 253 000 л. автомобилен бензин и 1 242 000 л. дизелово гориво;
Обособена позиция №2 – 18 000 л. дизелово гориво;
При участие за двете обособени позиции изискването се прилага кумулативно.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се представя информация за обема, стойностите, датите и получателите на доставките)
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на доставките и доказателства за извършването им съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условия за изпълнение на доставките и изисквания за качество на горивата, са представени в техническите спецификации за всяка обособена позиция. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор. Предвижда се гаранция за добро изпълнение на всеки договор. Гаранцията за изпълнение на договора за обособена позиция №1 е в размер на 0,5 % от стойността на договора без ДДС (13750 лв.). Гаранцията за изпълнение на договора за обособена позиция №2 е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС (1000 лв.). Гаранциите се предоставят при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Заседанието е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Август 2020

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

-Към раздел І.1): Допълнителен ел. адрес за кореспонденция: todor_todorov@plovdiv.bg
-Към раздел ІІІ.1): При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Съгласно чл. 65 от ЗОП, всеки участник може да се позове на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово състояние, техническите и професионални способности. Трети лица могат да бъдат предвидените подизпълнители, както и други лица, независимо от правната им връзка с участника. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третите лица, като представи документи за поетите от тях задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съгласно чл. 66 от ЗОП, когато участник предвижда използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът следва да посочи всеки подизпълнител, както и данни за вида и дела на дейностите от поръчката, които ще му бъдат възложени. В този случай участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Когато участник се позовава на капацитета на трето лице и това лице ще участва в изпълнението на поръчката, то третото лице се явява и подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП, поради което участника следва да декларира и двете обстоятелства, а именно: че се позовава на капацитета на трето лице за доказване съответствието с критериите за подбор, както и че предвижда използването на подизпълнител за изпълнение на поръчката. В този случай се прилагат условията валидни, както за третите лица, така и за подизпълнителите.
-Основания за отстраняване и друга информация:
Обстоятелствата относно личното състояние на заинтересованите лица, които са приложими основания за отстраняване от процедурата, са свързани със следната нормативна уредба: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3—5 от ЗОП (като възложителят няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП); чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите), са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в раздел І.3 от настоящото обявление.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване реда предвиден в чл. 61 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва