Деловодна информация
00243
135 13/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
13/08/2018 (дд/мм/гггг)
00243-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 Вануату
Нaдка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова +359 29659496
pravisti@sheynovo-ag.eu +359 9441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu

http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2018-0007_Aug.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали
33140000      
Доставки

Периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за срок от 12 месеца по две обособени позиции. Медицинските консумативи и превързочните материали са подробно описани в техническите спецификации по номенклатури със собствен пореден номер, подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество, като оферти могат да се подават за всеки вид медицинско изделие по всяка обособена позиция.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
360000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на медицински консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склада на болницата/болнична аптека

343 вида медицински консумативи, подробно описани в техническата спецификация по наименование, минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество, като оферти могат да се подават за всеки вид медицински консуматив.
Критериите по-долу
 
ДА Качество    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
305000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Крайният срок за изпълнение по изключение може да се продължи до сключване на нов договор по проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на Възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл.20 от ЗОП, но за не повече от 2 (два) месеца.Възложителят има право при необходимост и с оглед фактическите потребности при оперативната дейност да променя едностранно прогнозните (планираните) количества и да заявява по-големи количества по отделните номенклатури от спецификацията в рамките на договорената стойност.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем.

II.2) Описание 1

Доставка на превързочни материали 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

болнична аптека

48 вида превързочни материали, подробно описани в техническата спецификация по наименование, минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество, като оферти могат да се подават за всеки вид превързочен материал.
Критериите по-долу
 
ДА Качество    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
55000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Крайният срок за изпълнение по изключение може да се продължи до сключване на нов договор по проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на Възложителя, при спазване на стойностните прагове по чл.20 от ЗОП, но за не повече от 2 (два) месеца.Възложителят има право при необходимост и с оглед фактическите потребности при оперативната дейност да променя едностранно прогнозните (планираните) количества и да заявява по-големи количества по отделните номенклатури от спецификацията в рамките на договорената стойност.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и да имат валидно право да извършват търговия на едро на територията на Република България с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ или да имат валиден документ за производство на продукта от предмета на поръчката.
Деклариране: За удостоверяване на изискването и съответствието си с поставения критерий за подбор, участникът декларира конкретна информация в ЕЕДОП чрез посочване на документа/тите, които притежава в част ІV „Критерии за подбор", раздел/буква „А“ се описват данни за съответния документ (номер, издател и др.) удостоверяващ правото му да извършва дейността и посочва публичен регистър, в който се съдържат данни за посоченото обстоятелство.
Доказване: Участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие от описаните в ЕЕДОП документи преди да бъде сключен договор или при поискване в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП, освен ако вече е представил тези документи с подаването на офертата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да имат опит в доставката по предмета на поръчката, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:20хх или еквивалентен.


1. Участникът да е изпълнил минимум 2 (две) доставки през последните три години, чиито предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под «сходна» с предмета на поръчката са следва да се разбира доставка на медицински изделия/превързочни материали, по вид сходен с видовете продукти, за които участва участника, съгласно техническата спецификация. Достатъчно е участникът да е изпълнил по вид сходни доставки, без значение обемът/количеството на изпълнение.
2. Участникът трябва да притежава Сертификат на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта EN ISO 9001:20хх или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката. Под «сходен» с предмета на поръчката са разбира доставка на медицински изделия и/или превързочни материали.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да доставя медицински изделия, разрешени за употреба на територията на Република България, с остатъчен срок на годност по-малък от 75 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.
2. Доставките се извършват в съответствие с оферираните единични цени за фабрична опаковка въз основа на писмени заявки на възложителя в тридневен срок от получаване на заявката, а при спешна потребност на малки количества - в срок до 24 часа от получаването на заявката.
3. Доставяните медицински консумативи и превързочни материали следва да бъдат с опаковка с обозначена „СЕ“ маркировка, с данни за производител, партидни номера, дата на производство, срок на годност и други. Доставките да бъдат придружени с документи установяващи съответствието на продуктите със съществените изисквания съгласно относимите за тях нормативни изисквания.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 022-046936
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
827470

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/08/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В кабинета на отдел "Обществени поръчки", находящ се в сутерена в сградата на болницата.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м. август 2019 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, поради идентичност на критериите за подбор по двете обособени позиции се допуска представяне на едно заявление за участие.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми по избор на участника:
- парична сума, платима на „Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по следната банкова сметка: “Общинска банка” - АД – клон Сан Стефано Плаза”, IBAN: BG27SOMB91301027523102, BIC: SOMBBGSF (заверено копие);
- банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, валидна до 30 дни след изтичане на гаранционния срок на доставената апаратура (в оригинал);
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (в оригинал).
Изискванията за изготвяне и подаване на офертите са подробно описани в документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, aл.1,т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва