Деловодна информация
00841
ДРУ-68 08/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
00841-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ковачевци 000386694
Община Ковачевци
село Ковачевци BG414 2450 България
Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие +359 886747178
oba_kovachevtsi@abv.bg +359 886747178

Интернет адрес/и

http://kovachevtsi.com

http://kovachevtsi.com/?page_id=11249


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kovachevtsi.com/?page_id=11249
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт общински обекти - 2018 - три обособени позиции
45000000      
Строителство

Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. а) от ЗОП - изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от ЗОП;
Предметът на настоящата обществена поръчка е "Ремонт общински обекти – 2018 г."
Обособена позиция №1: „Ремонт на улично осветление с.Егълница“
Обособена позиция №2: „Ремонт на паметник на загиналите във войните с.Сирищник“
Обособена позиция 3: „Ремонт на паметник на загиналите във войните с.Ракиловци”
Предмет на настоящата поръчка са ремонтни работи, свързани с ремонт на улично осветление в село Егълница и ремонт на паметници на загиналите във войните в селата Сирищник и Ракиловци.
Видовете СМР са съгласно Техническата спецификация на възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
17335      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ремонт на улично осветление с.Егълница 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Община Ковачевци - с.Егълница

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯРКА К-ВО
1 ДЕМОНТАЖ НА СТАРА РОГАТКА БР. 6
2 ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. ПРОВОДНИЦИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СЪЩ. ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА М. 20
3 ДЕМОНТАЖ НА СТАР СЪЩ. УЛ. ОСВЕТИТЕЛ БР. 6
4 ДОСТАВКА НА УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО БР. 25
5 ДОСТАВКА НА ТРЪБНА РОГАТКА ЗА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО БР. 25
6 МОНТАЖ НА УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО БР. 25
7 МОНТАЖ НА ТРЪБНА РОГАТКА ЗА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО БР. 25
8 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА УСУКАН ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК - 2х16мм2 М. 320
9 УСЛУГА С АВТОВИШКА М.С.М. 3
10 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК - СВТ 2х1.5 мм2 ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА М. 50
11 ДОСТАВКА НА ОПЪВАТЕЛНА СКОБА РА 25 БР. 11
12 ДОСТАВКА НА ОПЪВАТЕЛНА СКОБА РА 25 РЕГОЛИРУЕМА БР. 11
13 ДОСТАВКА НА ИЗОЛИРАНИ ТОКОВИ КЛЕМИ - СВS/t 150-ИЗОЛИРАН КЪМ ГОЛ ПРОВОДНИК БР. 50
14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАН ЗАЗЕМИТЕЛ С Н- 1,5М. БР. 3
15 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ. М. 10
16 ДОСТАВКА И УКРЕПВАНЕ ПО СТЪЛБ НА АС 50 ПРОВОДНИК ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ М. 15
17 ИЗПИТВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ БР. 3
18 ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛАЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ М2 0.5
Критериите по-долу
 
ДА Най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
11826      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на паметник на загиналите във войните с.Сирищник 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Община Ковачевци - с.Сирищник

1 РАЗВАЛЯНЕ НА БЕТОНОВИ ОГРАДНИ ПИРАМИДИ И БЕТОНОВ ПОЯС М3 1.5
2 ИЗРЯЗВАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА м2 13
3 РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДГОТОВКА НА ИЗКОПА ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОБРАТЕН ПАСИП М3 3
4 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН ЗА КАБЕЛ Ф50 М. 35
5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ М. 35
6 НАСИП С ТРОШЕНО КАМЕННА НАСТИЛКА - 0,15М. ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАМБОВАНЕ м3 1.5
7 НАПРАВА НА АСФАЛТОВА КРЪПКА М2 5
8 ДОСТАВКА И РАЗСТИЛЯНЕ НА ХУМУСНА ПОЧВА ЗА ГРАДИНКИ м3 4
9 ТЪНЪК РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ М3 1
10 ЗАСАЖДАНЕ НА ТРЕВНИ СМЕСИ М2 18
11 ЗАСАЖДАНЕ НА ЦВЕТЯ бр. 10
12 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ СИВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 50/8/20 М. 14
13 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ СИВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 50/15/25 М. 20
14 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ ЦВЕТНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 50/8/20 м 14
15 НАПРАВА ПАВАЖНА НАСТИЛКА С ЦВЕТНИ УНИ ПАВЕТА ВКЛ. НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК И ТРАМБОВАНЕ м2 10
16 НАПРАВА ПАВАЖНА НАСТИЛКА С СИВИ УНИ ПАВЕТА ВКЛ. НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК И ТРАМБОВАНЕ М2 10
17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED 50W ПРОЖЕКТОРИ БР. 4
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
3425      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на паметник на загиналите във войните с.Ракиловци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Община Ковачевци - с.Ракиловци

1 БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛНА ОГРАДА ВКЛ. ВРАТА М2
2 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЪЛБИ БР.
3 НАПРАВА ПАВАЖНА НАСТИЛКА СЪС СИВИ УНИ ПАВЕТА ВКЛ. НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК И ТРАМБОВАНЕ М2
4 НАПРАВА ПАВАЖНА НАСТИЛКА С ЦВЕТНИ УНИ ПАВЕТА ВКЛ. НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК И ТРАМБОВАНЕ М2
5 ТЪНЪК РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ М3
6 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ СИВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 50/8/20 М.
7 ДОСТАВКА И ЛЕПЕНЕ НА КАМЪК ПО СТЕНА М2
8 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРУШЕНА БЕТОНОВА СТЕНА М3
9 ДОСТАВКА И РАЗСТИЛЯНЕ НА ХУМУСНА ПОЧВА ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ГРАДИНКИ м3
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
2084      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя за пета категория строежи.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са пета категория строежи за всички обособени позиции, а обхватът на поръчката е изпълнение на строителство).
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5 с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са пета категория строежи за всички обособени позиции, а обхватът на поръчката е изпълнение на строителство).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидни застрахователни полици или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Задесателната зала на Община Ковачевци

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на ръзложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва