Деловодна информация
02709СЗДП ТП ДГС Чипровци
ДК-03-187 07/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
02709-2018-0047 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци 2016174760138
ул. Васил Левски №19
Чипровци BG312 3460 България
Петя Антова +359 95542197
dgstp_chiprovci@abv.bg +359 95542197

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180807opKq9778041


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.sdzp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии- държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на горски пътища, осигураващи достъп до обектите, включени за ползване на територията на ТП ДГС Чипровци
45233142      
Строителство

Предвидено е ремонт на съществуващи горски пътища с прогнозна дължина 3261 лин. м. Предвидено е ремонт на съществуващи горски пътища с прогнозна дължина 3261 м. и ширина 4 м. Ремонта включва: пробутване на земни маси, разбиване на камъни и скали от пътното платно с хидравличен чук или рипер, насипване на ровини и канавки, почистване на съществуващите уширения, направа на страничните наклони, ръчно прочистване, прорязване и отхвърляне на паднали дървета и храсти от пътното платно и др.
В процеса на работа при необходимост Възложителят може да заявява и други дейности със сходен характер в рамките на предвидения финансов ресурс.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
11800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Териториалният обхват на ТП ДГС Чипровци

Предвидено е ремонт на съществуващи горски пътища с прогнозна дължина 3261 лин. м. Предвидено е ремонт на съществуващи горски пътища с прогнозна дължина 3261 м. и ширина 4 м. Ремонта включва: пробутване на земни маси, разбиване на камъни и скали от пътното платно с хидравличен чук или рипер, насипване на ровини и канавки, почистване на съществуващите уширения, направа на страничните наклони, ръчно прочистване, прорязване и отхвърляне на паднали дървета и храсти от пътното платно и др.
В процеса на работа при необходимост Възложителят може да заявява и други дейности със сходен характер в рамките на предвидения финансов ресурс.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:
1 бр. трактор /булдозер/ с обращателна дъска и реперно звено или 1 бр. багер с кофа и хидравличен чук.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

. Възложителят не поставя изисквания по отношение на участниците отнасящи се до годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: 1 бр. трактор /булдозер/ с обращателна дъска и реперно звено или 1 бр. багер с кофа и хидравличен чук.

Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: 1 бр. трактор /булдозер/ с обращателна дъска и реперно звено или 1 бр. багер с кофа и хидравличен чук.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се извърши в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им/Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014г., изм. ДВ бр.106 от декември 2014 г./ и при спазване на нормативните изисквания, съгласно действащото в Република България законодателство. Участникът определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 % (Пет процента) от стойността му без ДДС . Гаранцията за изпълнение на договора се представя като:
• Парична сума;
• Банкова гаранция;
• Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/09/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДГС Чипровци: гр. Чипровци, ул. Васил Левски №19

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвателния акт, съобразно регламентацията на чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва