Деловодна информация
01958
306 03/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
01958-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА АНТОН 000777255
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 1
АНТОН BG412 2089 България
СТОЯН ГАРЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН +86 2300
obanton@abv.bg +86 2500

Интернет адрес/и

https://www.antonbg.com/

https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02 финансиран по Оперативна програма храни и/или о 1
15000000      
Доставки

Дейността, включена в предмета на поръчката, включва доставка, чрез периодични заявки от Възложителя на хранителни продукти за нуждите на "Домашен социален атронаж" село Антон по „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02 финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България.
В Списък на хранителните продукти - Приложение №1.1 във формат Excel са посочени наименованието, техническите характеристики, мерните единици и прогнозните количества на хранителните продукти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
68000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      UA01
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

село Антон, Домашен социален патронаж

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02 финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България.
Доставката ще се извършва до Домашен социален патронаж
В списък с хранителните продукти - Приложение 1.1 във формат Excel са посочени наименованията, техническите характерестики, мерните единици и прогнозните количества на хранителните продукти
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
68000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
16

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02 финансиран по Оперативна програма храни и/или о

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с минимум един собствен или нает обект (складова база с необходимата хладилна техника), който е регистриран за производство и търговия с храни по реда на Закона за храните и отговаря на всички изисквания съгласно действащата нормативна уредба;За доказване на посоченото изискване по т. 2.2. участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП (списък на складовата/ите база/и, с които участникът разполага, придружен с „Удостоверение за регистрация” – на обекта (складова база с необходимата хладилната техника), за производство и търговия с храни по реда на Закона за храните и документи удостоверяващи собствеността на съответния обект и необходимата хладилната техника, за производство и търговия с храни по реда на Закона за храните идокументите удостоверяващи собствеността на съответния обект и необходимата хладилна техника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под доставка, сходна с предмета на поръчката се разбира доставка на хранителни продукти.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 2.1. се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 2.1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.


За доказване на посоченото изискване по т. 2.1. участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП (списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката), както и представят: удостоверение/я за добро изпълнение, което/които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с минимум един собствен или нает обект (складова база с необходимата хладилна техника), който е регистриран за производство и търговия с храни по реда на Закона за храните и отговаря на всички изисквания съгласно действащата нормативна уредба;
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Транспортните средства трябва да бъдат снабдени с необходимото оборудване, предвид спецификата на превозваните стоки.
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на изискването по т. 2.3. може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с доставка на храни.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването по т. 2.3. се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани с доставка на храни


За доказване на посоченото изискване участниците попълват съответната информация в ЕЕДОП (Списък-декларация със специализираните транспортни средства за доставяне на храните, както и представят прилагат документ/и, удостоверяващи, че посочените специализирани транспортни средства са собственост на участника.)
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението/член на обединението, чрез които/чрез което участника доказва поставеното изискване
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП се попълва за всеки от посочените подизпълнители, които ще изпълняват дейности, свързани с доставка на хранителни продукти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 2 % (два процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е под формата на парична сума, същата се внасят по банкова сметка на Възложителя Община Антон.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

03/02/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Място: Община Антон, зала на Общински съвет Антон, намираща се в сградата на НЧ "Христо Ботев 1925" село Антон, пл. Съединение 1, етаж 2

Място: Община Антон, зала на Общински съвет Антон, намираща се в сградата на НЧ "Христо Ботев 1925" село Антон, пл. Съединение 1, етаж 2
На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образуване, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
При участие на обединение, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, предоставяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен акт или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната информаци: правата и задълженията на участниците в обединението;разпределението на отговорността между мленовете на обеденинието;дейностите които ще изпълнява всеки член на обединението; определянето на партньор, които да представлява обединението за целите на обществената поръчка. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дяло от поръчката, които ще им възложат, като възнемеряват да използват такива. В този случай те трябва да предоставят доказателство за поетите от подизпълнителя задължения.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участниците могат да използват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите спецификации и професионалната компетентност. В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основания по чл.54, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3-5 и чл. 107 от ЗОП, за когото са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, както и който не е посочи действителния собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Документите за участие се представят в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща: Опис на предоставените документи, ЕЕДОП; Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението в случай, че участникът е обединение, което не е ЮЛ;Техническо предложение; Ценово предложение. Съгласно чл.47, ал. 6 от ППЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 181, АЛ.2 ОТ зоп ценовите предложения могат да не се представят запечатан плик. Участниците в процедурата могат да получат необходимата информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки-Национална агенция по приходите-Информационен телефон на НАП-070018700;интернет адрес:www.nap.bg;закрила на заетостта и условията на труд-Министерство на труда и социалната политика,интернет адрес:http://www.mlsp.govenment.bg;опазване на околната среда-Министерство на околната среда и водите, интернет адрес:http://www.moew.govenment

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде мв 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179-срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва