Деловодна информация
00243
118 02/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
02/08/2018 (дд/мм/гггг)
00243-2018-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 България
Данаил Кирилов +359 29659469
pravisti@sheynovo-ag.eu +359 29441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu

http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2018-0006_Aug.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по две обособени позиции
33100000      
Доставки

Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация на нова медицинска апаратура - 4 броя неонатални пациентни монитори и 1 брой фетален монитор, подробно описани в техническа спецификация, с посочени задължителните работни характеристики и функционални изисквания, на които трябва да отговаря. Обучение на персонала за работа с доставената апаратура, както и осугуряване на гаранционна поддръжка на доставената апаратура не по-малко от 12 месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
65000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Неонатален пациентен монитор 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

структурните звена в сградата на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 4 (четири) броя фабричнo нови, неупотребявани неонатални пациентни монитора.
Критериите по-долу
 
ДА Допълнителни технически параметри    40
Гаранционен срок    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
60000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05М9ОР001 – 4.001-0143 „Начален старт на живота – Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, BG05М9ОР001 – 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

II.2) Описание 1

Фетален монитор 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

структурните звена в сградата на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД

Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на фабрично нов, неупотребяван фетален монитор.
Критериите по-долу
 
ДА Допълнителни технически параметри    40
Гаранционен срок    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05М9ОР001 – 4.001-0143 „Начален старт на живота – Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, BG05М9ОР001 – 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77, ал.1 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), освен в случаите по чл.77, ал.2 от ЗМИ или друг еквивалентен документ.
При подаване на оферта участникът декларира съответствие с изискването с поставения критерий за подбор, в част ІV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т.1 от ЕЕДОП, като попълва данни за документа, удостоверяващ правото да извършва търговия на едро с медицински изделия и посочва публичен регистър, в който се съдържат данни за посоченото обстоятелство.
Документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, по смисъла по чл.77, ал.1 от ЗМИ или декларация, че отговаря на условията на чл.77, ал.2 или или друг еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, спрямо изискванията на стандарта EN ISO 9001:20хх или еквивалент, с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (медицинско оборудване), издаден от органи, установени в България или други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
2. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен негов представител за право на представителство и търговия на територията на Република България, както и за сервизно обслужване (за срока на гаранцията) и поддръжка на апаратурата или да е в търговски взаимоотношения със сервиз, оторизиран от производителя или от упълномощен негов представител.
3. За предлаганата медицинска апаратура, участникът трябва да притежава декларация за съответствие на апаратурата, в качеството й на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от негов упълномощен представител, и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган.
4. Участникът трябва да притежава опит в доставки и услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти.


1. Участникът трябва да притежава Сертификат на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта EN ISO 9001:20хх или еквивалентен сертификат с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (медицинско оборудване), издаден от органи, установени в България или други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, валиден към датата на подаване на офертата;
2. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен негов представител за право на представителство и търговия на територията на Република България както и да разполага с минимум един сервизен специалист, преминал курс за обучение и поддръжка на предлаганата апаратура при производителя на предлаганата апаратура или негов упълномощен представител.
3. Участникът трябва да притежава декларация за съответствие на апаратурата, в качеството й на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от негов упълномощен представител, и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган за оферираната апаратура.
4. Участникът да е изпълнил минимум 3 (три) дейности за доставки и услуги през последните три години, чиито предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Предлаганата медицинска апаратура трябва да отговаря на европейските и международни стандарти за качество, да бъде фабрично нова, неупотребявана, с дата на производство след 01.01.2017 г., в пълна техническа изправност, да не е ползвана като демонстрационна, да не е рециклирана, да бъде доставена в оригинална фабрична опаковка и да фигурира в продуктовата листа на производителя.Предлаганата апаратура да притежава СЕ-марка. Изпълнителят трябва да осигури доставката на апаратурата, инсталация/монтаж, настройки, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи в срок не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо. Изпълнителят трябва да извърши и необходимото обучение на персонала. Гаранционният срок да е не по-малък от 12 месеца и започва да тече от датата на въвеждането на апаратурата в експлоатация и провеждане на обучението.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 022-046936
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/08/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В кабинета на отдел "Обществени поръчки", находящ се в сутерена в сградата на болницата.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, поради идентичност на критериите за подбор по двете обособени позиции се допуска представяне на едно заявление за участие.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размер на 5 % (пет процента) от цената на договора.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми по избор на участника:
- парична сума, платима на „Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по следната банкова сметка: “Общинска банка” - АД – клон Сан Стефано Плаза”, IBAN: BG27SOMB91301027523102, BIC: SOMBBGSF (заверено копие);
- банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, валидна до 30 дни след изтичане на гаранционния срок на доставената апаратура (в оригинал);
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (в оригинал).
Изискванията за изготвяне и подаване на офертите са подробно описани в документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва