Деловодна информация
5397
ДАЕУ-5971 01/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
01/08/2018 (дд/мм/гггг)
5397-2018-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492158

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/223
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на /виж т. II.1.4/
72212000      
Услуги

„Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“ и „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
486400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Разработване, тестване и внедряване на Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление /виж т. II.2.4)/ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко“ № 6.

Обособена позиция 1: „Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“.
ИС за бюджетен контрол (по Дейност 1 от проекта) и Регистъра на проектите и дейностите (по Дейност 2 от проекта) трябва да позволят проследяване на реализацията на мерките и дейностите на администрациите в областта на е-управление и ИКТ, което трябва да доведе до по-ефикасно разходване на публичния ресурс, прозрачност и ефективност на бюджетния процес при ограничаване на инвестициите в ненужни/дублиращи се ресурси. Те трябва да поддържат аналитични функционалности за целите на контрола по целесъобразност, осъществяван от председателя на ДАЕУ съгласно ЗЕУ. Фокусът при контрола върху целесъобразността трябва да се поставя върху оценката на дадена дейност/проект и приноса за постигане на визията за електронно управление в Република България.
За Обособена позиция 1 изпълнението на поръчката включва минимум следните етапи:
1. Анализ на данните и изискванията;
2. Изготвяне на системен проект;
3. Разработване на софтуерното решение за ИСБК и Регистъра за проектите и дейностите;
4. Тестване в тестова и продукционна среда на възложителя и отстраняване на нередовности;
5. Внедряване;
6. Обучение;
7. Гаранционна поддръжка - минимум 36 (тридесет и шест) месеца.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
416000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
9

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни (виж II.2.14)

Проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ по оперативна програма „Добро управление“. Участникът,определен за изпълнител,представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за ОП1.

II.2) Описание 1

"Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко“ № 6.

Порталът (по Дейност 3 от проекта) ще осигурява и управлява достъпа до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление, ИКТ или реализация на електронни услуги, чрез който ще се даде възможност за повторно използване на вече създадените софтуерни кодове и компоненти и/или натрупаното знание при разработването на нови софтуерни системи в сферата на е-управлението и ИКТ.
За Обособена позиция 2 изпълнението на поръчката включва минимум следните етапи:
1. Анализ на данните и изискванията;
2. Изготвяне на системен проект;
3. Разработване на софтуерното решение за Портала;
4. Тестване;
5. Внедряване;
6. Обучение;
7. Гаранционна поддръжка - минимум 36 (тридесет и шест) месеца.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
70400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектът „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно (виж т. II.2.14)

Проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ по оперативна програма „Добро управление“. Участникът,определен за изпълнител,представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за ОП2.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
*Определяне на понятието „сходни дейности“: дейности, свързани с:
• Изграждане и внедряване на софтуерни продукти, свързани с разработване, внедряване и поддържане на уеб-базирани информационни системи, с използване на системи за управление на бази-данни (СУБД), като информационните системи да са обслужвали минимум 1000 регистрирани потребители, които са обменяли информация помежду си;
и/или
• Разработка на приложен софтуер за агрегиране на данни, представянето им в реално време и последващ оперативен контрол, и
• Дейности, свързани с интеграция и обмен на информация между няколко уеб-базирани системи.
Доказва се с документи по чл.64,ал.1,т.2 от ЗОП (Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга), които участникът, определен за изпълнител,представя преди сключване на договора или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с критериия за подбор, като попълват съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 или еквивалентен. Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП – сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Копие от сертификат се представя от участникът, определен за изпълнител преди сключване на договор за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответното поле от Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1. Минимално ниво за обособена позиция 1 и 2: участниците следва да са изградили и внедрили поне един софтуерен продукт, свързани с разработване, внедряване и поддържане на уеб-базирани информационни системи, с използване на системи за управление на бази-данни (СУБД), като информационните системи да са обслужвали минимум 1000 регистрирани потребители, които са обменяли информация помежду си,
и/или
да са разработили поне един приложен софтуер за агрегиране на данни, представянето им в реално време и последващ оперативен контрол и да са извършили дейности, свързани с интеграция и обмен на информация между няколко уеб-базирани системи.
2. Минимално ниво за Обособена позиция 1 и 2: Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 или еквивалентен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/09/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Поради обстоятелството,че поставените изисквания,свързани с критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви и във връзка с чл.47, ал.10 ППЗОП,Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие.
За Обособена позиция 1 и 2:Показател "Ценово предложение" е с относителна тежест в комплексната оценка 40%; показател "Техническо предложение" е с относителна тежест в комплексната оценка 60%.
За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът,предложил икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл.70,ал.2,т.3 ЗОП, което се оценява въз основа посочените показатели/приложимо и за двете обособени позиции/.
В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл.10, ал.1 ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 ЗОП,както и при наличие на основанията по чл. 107 ЗОП. Възложителят отстранява участник,при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участници, които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП. За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия.
При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират,че са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат информация за тези задължения,които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката,както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. „Триадица“ №2, Телефон: 8119 443
Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Условия и начин на плащане (важи за двете обособени позиции): За изпълнението на предмета на Договора,Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер съгласно Ценовото му предложение.
Заплащането на цената се извършва, както следва:• 20% от цената се заплаща авансово в срок от 10 работни дни от подписване на договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане;•20% от цената се заплаща след приемане от Възложителя на резултатите от етап 1 „Анализ на данните и изискванията“, в срок до 30 дни след представяне на фактурата;•20% от цената се заплаща след приемане от Възложителя на резултатите от етап 2 „Изготвяне на системен проект“, в срок до 30 дни след представяне на фактурата;
•20% от цената се заплаща след приемане от Възложителя на резултатите от етап 4 „Тестване“, в срок до 30дни след представяне на фактурата;
•20% от цената се заплащат в срок от 30дни след представяне на необходимите документи, съгласно Проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
mmitreva@e-gov.bg +359 29492080
https://e-gov.bg/ +359 29492158

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва