Деловодна информация
00373Тракийски университет
4378 01/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
00373-2018-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски универисет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
П. Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180711Ospu1848157
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка чрез покупка на нови, неупотребявани моторни превозни средства за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора
34100000      
Доставки

„Доставка чрез покупка на нови, неупотребявани моторни превозни средства за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на два броя нови, неупотребявани моторни превозни средства – микробус и автобус. Поръчката е обособена в 2 (две) позиции, както следва:
- обособена позиция № 1 „Доставка на микробус”;
- обособена позиция № 2 „Доставка на автобус“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
102749.99      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на микробус” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34114400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

„Доставка на микробус“ – 1 брой
Минимални технически характеристики на двигателя:
-работен обем на двигателя – до 1600 куб см
-мощност на двигателя - над 105 kW
-еко норма на двигателя – не по-малко от Евро 6
-гориво – дизел
Минимални технически характеристики на ходова част:
-трансмисия – задвижване на предните колела
-механична 6 степенна
-междуосие минимум 3490 mm
-обща дължина минимум 5390 mm
-ширина с огледалата не повече от 2300 mm
-разход на гориво
градски условия л /100 км до 7.5
извънградско л /100 км до 6.0
средно л /100 км до 6.5
Минимални технически характеристики:
-места в микробуса 8+1
-дълга база
-тип автомобил - микробус М
-купе – минимум 4 врати
-фарове за мъгла
-дневни светлини с LED технология
-круиз контрол
Минимални технически параметри за оборудване на микробуса:
-допълнително отопление на задните места с въздуховоди за втори и трети ред седалки
-бордкомпютър
-радио bluetooth
-заден парк пилот със звукова сигнализация
-предни електрически стъкла
-електрическа настройка на страничните огледала
-гумено покритие на пода
-кожен мутифункционален волан
-дистанционно централно заключване
-цвят – бял или друг подходящ за брандиране със знаци и/или отличителни текстове на Тракийски университет гр. Стара Загора.
Минимални гаранционни условия:
-5 години или 200 000 км с покритие в Европа
-минимум 100 000 км безплатна пътна помощ в Европа и Турция
-минимум 12 години против корозия.
Срок на доставка: до 1 месец от сключването на договора
* Моторните превозни средства следва да отговарят на изискванията за превози на трудно подвижни лица.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на автобус“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

„Доставка на автобус“ – 1 брой
Минимални технически характеристики на двигателя:
-работен обем на двигателя – до 2300 куб см
-мощност на двигателя - над 117 kw
-еко норма на двигателя – не по-малко от Евро 6
-гориво – дизел
-емисии на СО2 максимум 230 г км
Минимални технически характеристики на ходова част:
-трансмисия – задвижване на предните колела
-механична 6 степенна
-междуосие минимум 4330 mm
-обща дължина максимум 6200 mm
-ширина с огледалата не повече от 2480 mm
Минимални технически характеристики:
-места 16+1
-тип автомобил - автобус М2
-купе – минимум 3 врати
-фарове за мъгла
-дневни светлини с LED технология
-круиз контрол
Минимални технически параметри за оборудване на микробуса:
-допълнително отопление на задните места с дюзи за всички места
-допълнително климатизация на задните места с дюзи за всички места
-бордкомпютър
-електрическо стъпало за страничната врата
-радио bluetooth
-автоматични чистачки със сензор за дъжд
-автоматични светлини със сензор за светлина
-спирачна система предни и задни – дискове
-сензор със сигнализация при напускане на пътното платно
-дистанционно централно заключване
-тахограф
-цвят – бял или друг подходящ за брандиране със знаци и/или отличителни текстове на Тракийски университет гр. Стара Загора.
Минимални гаранционни условия:
-5 години или 200 000 км с покритие в Европа
-минимум 5 години безплатна пътна помощ в европа
-минимум 12 години против корозия
Срок на доставка: до 3 или 5 месеца от сключването на договора
* Моторните превозни средства следва да отговарят на изискванията за превози на трудно подвижни лица.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
62416.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
По отношение на обособена позиция № 1, под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на нов и неупортебяван микробус.
По отношение на обособена позиция № 2, под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на нов и неупортебяван автобус.


Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.
Обстоятелствата по тази точка за съответната обособена позиция се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерии за подбор:
- списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите;
- доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Стая 340 - Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат ет. 3

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1,т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност на договора за обществена поръчка без включен ДДС, което е: - за обособена позиция № 1 - гаранция за изпълнение в размер на 2016,66 лв. (две хиляди и шестнадесет лева); - за обособена позиция № 2 - гаранция за изпълнение в размер на 3120,83 лв. (три хиляди, сто и двадесет лева и 83 ст.); Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меня "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180711Ospu1848157

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгл. чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва