Деловодна информация
00267Община Пловдив
2915 01/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
00267-2018-0085 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Общинско предприятие Чистота-Пловдив 0004715040604
ул.Даме Груев № 64А
Пловдив BG421 4000 България
Таня Узунова-юрисконсулт, ОП Чистота +359 882002331
tchistota.plov@abv.bg +359 32675810

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180715BvYH6777643
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив” по 3 (три) самостоятелно обособени позиции
34921000      
Доставки

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив” по 3 (три) самостоятелно обособени позиции, както следва: ОП № 1 – „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова електрическа самоходна вакуумна машина”; ОП № 2 - „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова демаркираща машина за премахване на пътна маркировка” и ОП № 3 - „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова ръчноводима машина за полагане на пътна маркировка”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
80000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на 1 (един) брой фабрично нова електрическа самоходна вакуумна машина” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34921100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Вакуумната машина трябва да е фабрично нова, произведена не по-рано от 01.01.2018г. и да притежава следните работни параметри: 1. Самоходно предвижване чрез електродвигател; 2. Задвижващ двигател – мин. мощност 1,5 kW; 3. Двигател за засмукването – мин. мощност 1,5 kW; 4. Ел. напрежение – 48 V; 5. Вградено зарядно за батериите, за монофазната мрежа;
6. Централизирана система за зареждане на батериите с дестилирана вода; 7. Задвижваща задна ос с интегрирана електро-магнитна спирачка; 8. Предно завиващо колело; 9. Възможност за качване на бордюри до 15 см. и слизане от бордюри с височина до 20 см. , 10. Максимално работно тегло – 365 кг.; 11. Възможност за работа с един заряд – от 8 до 16 часа; 12. Възможност за постоянно наблюдение на оставащият заряд; 13. Наличие на моточасовник; 14. Наличие на странична кофа и щипка за ръчно събиране на отпадъци; 15. Размери: Максимална ширина – 80 см.; Максимална дължина – 190 см.; Максимална височина – 180 см.
16. Авариен стоп на контролното табло; 17. Директно събиране на отпадъците в унивесална кофа – 240 л., 18. Диаметър на засмукващата тръба – мин. 12 см., 19. Контролен пулт монтиран към засмукващата тръба, осигуряващ бързо и удобно управление на функциите за засмукване; 20. Енергоспестяващ LED фар за нощна работа; 21. Два режима на работа на засмукващия двигател
22. Гуми със защита от спукване; 23. Гаранционен срок - мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на 1 (един) брой фабрично нова демаркираща машина за премахване на пътна маркировка” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34921000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Демаркиращата машина трябва да е фабрично нова, произведена след 01.01.2018г., с параметри на двигател - бензинов, минимум 6 к.с. и ръчен стартер и да притежава следните работни параметри: 1. Минимална ширина на обработваната зона: 20 cm.
2. Безстъпково регулиране на височината ( дълбочина) на работа; 3. Система за лесно опъване /регулиране на задвижващия ремък; 4. Максимална маса – 70 кг., 5. Размери: Максимална дължина: 1000мм., Максимална ширина: 500 мм.; Максимална височина: 1000 мм.; 6. Възложителят предвижда изисквания безопасност и ергономичност: 7. При пускане на ръчките за управление двигателят автоматично да спира, 8. Регулируема височина на ръчките за управление, 9. Машината е оборудвана с всички обезопасителни устройства съгласно изискванията на ЕС. 10. Машината следва да бъде доставена заедно ЕС Декларация за съответствие с ЕС Директива за машините 2006/42/ЕС или еквивалент. 11. Гаранционен срок - мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на 1 (един) брой фабрично нова ръчноводима машина за полагане на пътна маркировка” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34922000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Машината за полагане на пътна маркировка трябва да е фабрично нова, произведена машина след 01.01.2018, с особености на двигателя - бензинов, максимум 6 к.с. с ръчен старт, да притежава спирачка или спирачки за временно безопасно паркиране, както и следните работни характеристики: 1. Система за безвъздушно нанасяне на боята; 2. Ширина на нанасяната маркировка: минимум 30см., 3. Възможност за работа с едно и двукомпонентни бои; 4. Вградени мембранни или бутални помпи с:
1) минимален дебит - 5,5л/мин;
2) минимално налягане - 200 бара;
3) клапани за индивидуално регулиране;
5. Телескопичен показалец за лесно и прецизно следване на предварителна маркировка или на съществуваща линия, 6. Две поставки за контейнери с боя с максимален диаметър - 35см., 7. Маркучи за нанасяне на маркировката – 2 броя, 8. Минимална дължина – 6м., 9. Дюзи за линии със ширина от 10см. до 20см., 10. Възможност за използването на маркучите като ръчни ( за полагане на маркировка по шаблон) и като автоматични пистолети; 11. Тегло машина: максимум 200кг.12. Гаранционен срок - мин. 12 месеца. Машината е оборудвана с всички обезопасителни устройства съгласно изискванията на ЕС. При доставяне да бъде придружена от ЕС Декларация за съответствие с ЕС Директива за машините 2006/42/ЕС или еквивалент.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът декларира наличието на сервизна база чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел В, поле 9 от ЕЕДОП.
2. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 9001:2008 или еквивалент се представя при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
3. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент се представя при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
На основание чл.64, ал.7 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството и за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът следва да има на разположение сервизна база на територията на град Пловдив за гаранционно сервизно обслужване на предлаганата машина.
2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация комунални дейности/услуги, търговска дейност, доставка и сервизно обслужване на специализирана техника/машина/комунална техника и др. машини, издаден от лице по смисъла на чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
3. Участникът следва да има внедренасистема за управление на околната среда ISO 14001:2005 или еквивалент, с обхват на сертификация комунални дейности/услуги, търговска дейност, доставка и сервизно обслужване на специализирана техника/машина/комунална техника и др. машини, издаден от лице по смисъла на чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както и правата и задълженията на Възложителя и Изпълнителя за всяка обособена позиция, са съгласно: Проекта на договор, Техническите спецификации, Техническото и Ценовото предложение на изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, ул. „Даме Груев" № 64А

Отварянето на офертите ще се извърши на публично състезание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник:
1. за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата;
2. за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
3. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
4. Който не отговаря на поставените критерии за подбор;
5. Който не е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
6. Който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чийто оферта не е приета съгласно чл.72, ал. 3-5 от ЗОП.
7. За когото е налице свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 ЗОП.
II. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е: 1. Постъпила в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка; 2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно посоченият в Обявлението за обществена поръчка такъв. III. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 37, ал. 1 от ППЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник, е обединение от физически и/или юридически лица. IV. Във връзка с изискването на т. I.1. от настоящия раздел, Възложителят няма да се възползва от правото си по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. V. На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една позиция, Възложителя допуска представяне на едно заявление за участие. VI. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка/обособената позиция. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност - най-малко 1 (един) месец след датата на изпълнение на договора. При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка/обособената позиция, за който се представя гаранцията.
Когато гаранцията, която цели да обезпечи изпълнението на договора, се представя под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, съответно вземането на Възложителя в размер на 3 % от общата стойност на договора за срока на неговото действие и 30 календарни дни след изтичането му, застрахователния договор се сключва от Изпълнителя в полза на Възложителя (трето ползващо се лице). Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва