Деловодна информация
00872
36-00-420 31/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
31/07/2018 (дд/мм/гггг)
00872-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Приморско 102164063
ул.Трети март № 56
Приморско BG341 8180 България
Екатерина Димитрова-Гл.юрисконсулт при Община Приморско +359 055033669
obschtina_primorsko@mail.bg +359 055032373

Интернет адрес/и

www.primorsko.bg

http://www.primorsko.bg/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://primorsko.bg/изграждане-местен-път-пи-37023-15-115-и-пи-37023/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

”Изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско”
45000000      
Строителство

Обхватът на строително–монтажните работи включва изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско”, включително изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации, както и отстраняване на дефекти. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконови нормативни актове.Основната цел на проекта е възстановяване, подобряване на транспортно- експлотационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище град Китен, общ. Приморско.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1300807.37      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Дейностите предмет на обществената поръчка ще се извършват на територията на община Приморско.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско”.Обхватът на строително–монтажните работи включва изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско, влкючително изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации, както и отстраняване на дефекти. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконови нормативни актове.Основната цел на проекта е възстановяване, подобряване на транспортно- експлотационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище град Китен, общ. Приморско.Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде ограничена само до подсигуряване на цялата работна ръка, площадка, съоръжения и материали, необходими за изпълнението на поръчката, разчистване на обекта, доставка, изкопни, демонтажни, монтажни, разрушителни, кофражни, бетонови, довършителни работи, както и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както са показани на Чертежите или както се изискват от Инженера/инвеститорския контрол/.Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка е съгласно предложението на участниците, посочено в образец "Предложение за изпълнение на поръчката". Срокът за изпълнение на поръчката започва от съставяне на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.Предложеният от участниците срок за изпълнение на обществената поръчка не-може да бъде по-дълъг от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни. В прог. стойност за изпълнение на предмета на поръчката се вкл. и непредвидени разходи. "Непредвидени разходи" са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта.Възложителят, ще заплати до 2 % (две на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост, направено одобрение и съответните доказат. документи за извършването им и след направено изменение на договора при условията на чл. 116 от ЗОП.Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели /един. цени за видове работи/, вкл. в офертата на изпълнителя. Допуска се заплащане на непредвидените разходи от Възл-я само за появила се разлика в количества по време на строителството, ако вида работа е вкл. в техн.спецификации към проекта или без неговото извършване не може да се изпълнят изискванията на техн. спецификации. За непредвидени разходи, превишаващи одобрените по проекта В. не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и се заплащат от него .При изготвяне на предлаганата цена, участниците следва да се съобразят с прог.стойност на поръчката. Участници, които са предложили обща цена по-висока от прог. стойност за изпълнение на предмета на поръчката или са предложили цена за СМР по-висока от прог.стойност, както и ако са предложили непредвидени разходи в размер по-висок от 2 % от стойността на строително-монтажните работи се отстраняват от участие в процедурата. В предложената цена за изпълнение на договора за общ. поръчка се вкл. всички разходи, свързани с качествено и срочно изп-е на поръчката в описания вид и обхват.Финансирането се осигурява от републиканския бюджет.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
1300807.37      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определна въз основа на критерия за опитамлно съотношение качество/цена по смисъла на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник следва да има регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от: II - ра (втора) група, III-та (трета) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.3, буква „а” от ЗУТ.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен. Посочва се дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 60, ал.1 от ЗОП - Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник в процедурата следва да има сключена валидна застраховка “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл.5, ал.1 , т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. Същата трябва да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП , част IV, раздел Б: икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“.
Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи доказателства за наличието на валидна "Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.
В случай , че участникът ще се позове на капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите , свързани с икономическото и финансово състояние участникът следва да представи :
-Доказателства за наличието на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за третите лица, на чиито капацитет се позовава и Декларация от третите лица, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.


Участникът следва да има сключена валидна застраховка “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл.5, ал.1 , т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Същата трябва да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва през предходните 5 (пет) календарни години, считано от датата на подаване на заявлението , да е изпълнил едно строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.Под „сходно с предмета и обема“ с тези на поръчката строителство следва да се разбира: цялостно изграждане и/ли реконструкция и/или основен ремонт на обект с дължина не по-малко от 1000 м., попадащ в обхвата на II - ра (втора) група, III-та (трета) категория или по-висока, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.3, буква „а” от ЗУТ. При подаване на оферта, съответствието с това изискване, се декларира в ЕЕДОП,част IV, раздел В. Преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка участникът следва да представи Списък на строителството идентично или сходно с предмета на поръчката и удостоверения за добро изпълнение , които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението , мястото , вида и обема , както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Да разполага с екип , който да включва минимум следните специалисти
Ръководител на екипа – Строителен инженер с образователна степен „магистър” или еквивалентна, специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна; Да има общ професионален опит 5 години. Да има опит като ръководител на екип минимум 2 (два) строителни обекта с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.
Специалист – контрол на качеството – Да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно. Да има общ професионален опит 3 години. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
За Специалист по ЗБУТ - Да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно. Да има общ професионален опит 3 години. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
Инженер по част: „Геодезия” Строителен инженер с образователна степен „магистър“, специалност „Геодезия” или еквивалентна; Да има общ професионален опит 3 години. Да има опит като инженер, част „Геодезия“ минимум 2 (два) строителни обекта с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.
Технически ръководител на обекта: Строителен инженер с образователна степен „магистър” или еквивалентна, специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна или строителен техник със средно-специално образование със Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна, притежаващ най-малко 3 години опит като технически ръководител и да има опит при изпълнението на поне 2 /два/ сходни обекта с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка като такъв.При подаване на оферта, съответствието с това изискване, се декларира в ЕЕДОП ,част IV Критерии за подбор, раздел В. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи Списък на инженерно-техническия състав, който ще участва в изпълнението на поръчката.
3.Да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.При подаване на оферта, съответствието с това изискване, се декларира в ЕЕДОП, Раздел Г,Част IV.Преди скл. на договор за общ. поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи доказателства за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 ....продължение в IV.3.


1. Участниците следва през предходните 5 (пет) календарни години, считано от датата на подаване на заявлението , да е изпълнил едно строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
2. Участниците следва да разполага с необходимия брой персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.
4. Участниците следва да разполага със строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка е съгласно предложението на участниците, посочено в Предложение за изпълнение на поръчката.Предложеният от участниците срок за изпълнение на обществената поръчка не може да бъде по-дълъг от 180/ сто и осемдесет/ календарни дни. Срокът за изпълнение на поръчката започва от съставяне на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и нивои приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Гаранционен срок- съгласно Наредба 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/09/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Приморско, ул.Трети март №56, Заседателна зала ет.2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техниупълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията нотариално заверено пълномощно от законния/те представител/и.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод-е на от т.III.1.или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.
4. Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, минимум със следното оборудване:
Пътна фреза,Автогундратор,Асфалтополагаща машина ,Валяк вибрационен за асфалтови работи ,Валяк двубандажен вибрационен до 2.5 т.,Пневматичен колесен валяк ,Валяк за земни работи ,Челен товарач ,Колесен багер / комбиниран / - мин.0.5 куб м ,Автомобил - самосвал ,Автомобил – бордови,Моторен / или пневматичен / къртач ,Ел. Агрегат ,Автогрейдер,Механична четка за отпадъци,Мини челен товарач.
При подаване на оферта, съответствието с това изискване, се декларира в ЕЕДОП,част IV,раздел В.Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани по време на изпълнение на поръчката.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица , той трябва да докаже , че ще разполага с техните ресурси , като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор , за доказване на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Когато участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители трябва да представи отделен ЕЕДОП, попълнен от всяко от тези лица.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В съответствие с чл. 57, ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на общ. поръчка всеки участник, за когото е налице обстоятелствата по чл.54, ал.1,т. 1 -7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1- 5 възникнали преди или по време на процедурата. Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от Възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. В тези случаи Възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП (докладът на комисията) са получени от Възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата:Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен когато се прилагат изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС;Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ.поръчка;Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия на поръчката и/или правила и изисквания,....продължава в т.VI.4.3

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-десет дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл.197, ал.1 от ЗОП.
Продължение от VI.3..оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия на поръчката и/или правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП; Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР към ЗОП;Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок, не удължи срока на валидност на офертата си;Участник, за когото не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията чрез регламентираните в ЗМИП и ППЗМИП способи, включително когато участникът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици , по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП (вкл. когато участникът не е декларирал действителен собственик по ред на чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 и/или не е декларирал дали попада в някоя от категориите по чл. 36 съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2);Съгласно чл. 57, ал 2 от ЗОП правилата за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.Когато участникът възнамерява да използва подизпълнители или се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите за подбор, същият трябва да удостовери, че за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.10, ал.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.Възложителят изисква от определения изпълнител да представи гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранциите за изпълнение, съгласно чл. 111 от ЗОП е определена в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.Финансирането се осигурява от републиканския бюджет.Начинът на плащане:1).Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер до 50 % (петдесет на сто) от стойността на договора. Плащането се извършва в 30 (тридесет) дневен срок от сключване на договора, след получено авансово плащане в община Приморско за отпускане на финансова помощ от Министерство на финансите съгласно постановление на Министерски съвет и предоставяне на фактура в оригинал.2).Окончателно плащане: в размер до 50 % (петдесет на сто) от стойността по договора, след приспадане на авансовото плащане, определено на база реално изпълнените дейности за СМР съгласно КСС по проекта /приемо-предавателен протокол за видовете и количествата извършени СМР дейности/ в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след осигуряване на финансиране за реализиране на проекта, представен констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) и предоставяне на фактура в оригинал;4) Сумата от стойностите на авансовото и окончателното плащане не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.5) Изпълнените работи, които надвишават общата стойност на всички дейности за изпълнение на предмета на договора остават за сметка на изпълнителя.
Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка, финансиране не е осигурено. Договорът, сключен с избраният за изпълнител участник, ще влезе в сила от момента на уведомяване на изпълнителя за осигурено финансиране от Министерство на финансите чрез постановление на Министерски съвет или друг източник. Ако в срок до 31.12.2018г. Възложителят не осигури финансиране, Договорът ще се счита прекратен по право, без страните да си дължат нищо, като на изпълнителя се възстановява внесената гаранция за изпълнение в пълен размер.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва