Деловодна информация
00373
4332 31/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
31/07/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студнетски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180705CYoD1816045
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции: - обособена позиция № 1 „Реактиви“; - обособена позиция № 2 „Консумативи“; - обособена позиция № 3 „Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти“; - обособена позиция № 4 „Хранителни среди: филтри“; - обособена позиция № 5 „Тестове за молекулярна биология“; - обособена позиция № 6 „Китове“; - обособена позиция № 7 „Реактиви за апарат KjeltecTM 8400“; - обособена позиция № 8 „Реактиви за апарат HPLC“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
12575.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реактиви 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Конц. сярна киселина - 1 л – 18; 2. Конц. солна киселина - 1 л – 1; 3. Натриева основа, перли, ч.з.а - 1 кг – 7; 4. Натриева основа, люспи, ч.з.а. - 1 кг – 1; 5. Калиева основа, чза - 1 кг – 1; 6. Калиева основа, пелети , Eur.Ph., BP, чист за анализ - 1 кг – 1; 7. Железен сулфат - 1 кг – 1; 8. Диетилов етер - 1 л – 19; 9. Петролев етер 40-60 0 - 1 л – 6; 10. Етилов алкохол 96% - 1 л – 44. 11. Амонячна вода 25% - 1 л – 21; 12. Ацетон - 1 л – 1; 13. Формалин 5 л – 7; 14. Пропионова киселина - 100 мл – 1; 15. Ледена оцетна киселина - 1 л – 1; 16. Нафталин – брой – 50; 17. Водороден пероксид - 1 л – 5; 18. Йодна тинктура - 250 мл – 3; 19. Разтвор на Тюрк 250 мл – 3; 20. 1 % разтвор на Новокаин - 250 мл - 2; 21. Адреналин 0.1 %, ампула, 1мл - 10 бр./оп - 4 оп.; 22. Ацетилхолин - 100 мл – 1; 23. Хипофизин - 50 мл – 1; 24. Хепарин, ампули 25 000 IU/ 5 мл - 5 мл/ампула – 20; 25. Неслеров реактив - 250 мл. – 10; 26. Натриев хлорид - 1 кг – 1; 27. Фенол - 300 гр. – 5; 28. Трихлороцетна киселина, чза - 250 гр. – 1; 29 Сорбинова киселина, чза - 250 гр. – 1; 30. Калиев метабисулфит, чза - 250 гр. – 1; 31. MLT Reagent fot test Indol- достатъчно за накапване на 310 ямки (или 70 стрипа) , 18 ml - брой – 1; 32. MLT Reagent fot Тest Nitrates, 18ml – брой – 1; 33. Алуминиев хлорид хексахидрат - 250 гр. – 1; 34. Буфер за електрофореза /TBE Buffer 19x/ - 1 л – 1; 35. GelRed багрило за оцветяване на агарозни гелове, 0.5 мл – брой – 1; 36. Маркер 100 bp Plus DNA Ladder, 500 µl (80.7 ng/µl) – брой – 1; 37. Маркер 100 bp DNA Ladder, 250 µl (135 ng/µl) – брой – 1; 38. Маркер 25/100 bp Mixed DNA Ladder, 250 µl (150 ng/µl) – брой – 1; 39. Натриев хлорид 0.9 % - 500 мл – 10; 40. Карамфилово масло - 10 мл – 2; 41. Canada balsam - 100 мл – 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Филтърна хартия, обикновена, 50/50 см - 1 кг – 2; 2. Филтър жълта лента ? 125 мм - 100 бр./оп. – 4; 3. Филтър жълта лента ? 110 мм - 100 бр./оп. – 3; 4. Епруветки тип епендорф, 1.5 мл - 500 бр./оп. – 2; 5. Кювети за UV/VIS - 100 бр./оп. – 4; 6. Накрайници за автоматични пипети без филтър 10 -100 µl - 1000 бр./оп. – 1; 7. Накрайници за автоматични пипети без филтър 100 -1000 µl - 1000 бр./оп. – 1; 8. Парафилм – опаковка – 1; 9. Капачни на винт със силиконови септи за HPLC (red PTFE/ white silicone, blue short screw- thread PP cap, 6 mm center hole) - 100 бр./oп. – 3; 10. Праймери за PCR амплификация – брой – 2; 11. Мембранни филтри, 0.45 µm, 47 mm, стерилни - 100 бр./оп. – 100; 12. Пластмасови стерилни петрита, 90 мм - 480 бр./кашон – 1; 13. Стерилни накрайници с филтър до 1000 µl - 96 бр./оп. – 9; 14. Стерилни накрайници до 200 µl - 96 бр./оп. – 5; 15. Накрайници за автоматични пипети- бели/обем 0-10мкл. - 1000 бр./оп. – 1; 16. Накрайници за автоматични пипети- жълти/обем 20-200мкл. - 1000 бр./оп. – 1; 17. Найлонови пликове за съхранение на проби 26/35 см - 50 бр./оп – 3; 18. Праймери за PCR амплификация, 10 nmol, HPLC пречистени – брой – 136; 19. Епруветки за PCR амплификация - 1000 бр./оп. – 1; 20. Затворена система за вземане на кръв EDTA, 3 мл. - 100 бр./оп. - 4
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторна стъклария, медицински, лабораторни продукти 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Блюдо петри стъкло ? 40 – брой – 25; 2. Блюдо петри стъкло ? 50 – брой – 40; 3. Блюдо петри стъкло ? 60 – брой – 11; 4. Блюдо петри стъкло ? 80 – брой – 5; 5. Блюдо петри стъкло ? 100 – брой – 12; 6. Блюдо петри стъкло ? 120 – брой – 2; 7. людо петри стъкло ? 150 – брой – 2; 8. Пинсета хирургична, със закривен връх – брой – 3; 9. Пинсета хирургична, с прав връх – брой – 4; 10. Хирургичен скалпел, коремчест – брой – 8; 11. Спринцовки, 5 мл - 100 бр./оп. – 4; 12. Игли, инжекционни, 18G - 100 бр./оп. – 4; 13. Игли, инжекционни, 20G - 100 бр./оп. – 4
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хранителни среди: филтри 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. 1030 Н – опаковка – 1; 2. 1035 Н – опаковка – 1; 3. 1010 Н – опаковка – 1; 4. 1145 Н – опаковка – 1; 5. 1160 Н – опаковка – 1; 6. 5160 – опаковка – 1; 7. 2220/S – опаковка – 1; 8. 200209 – опаковка – 1; 9. Lactobacillus MRS Broth - 500 g - 500 г - 1; 10. Lactobacillus MRS Agar - 500 g - 500 г – 1; 11. Lactobacillus bulgaricus Agar Base- 500 g - 500 г – 1; 12 Lactobacillus & Streptococcus Differencial Medium Base- 500 g + TTC Solution 1 %- 5 x 5 VL - 500 г – 1; 13. M17 Agar w/o Lactose- 500 g - 500 г – 1; 14. M17 Broth w/o Lactose- 500 g - 500 г – 1; 15. Streptococcus thermophiles Isolation Agar - 500 g - 500 г – 1; 16. Rogosa SL Agar- 500 g - 500 г – 1; 17. Rogosa SL Broth - 500 g - 500 г – 1; 18. Skim Milk – 500 g - 500 г – 2; 19. Агар на Мюлер - Хинтън – 500g - 500 г – 1; 20. HiCromeTM Enterococci Agar-500g - опаковка/500 г – 1; 21. HiCromeTM Enterococci Broth - 500g - опаковка/500 г - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тестове за молекулярна биология 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Рестрикционни ензими – брой – 2; 2. Рестрикционен ензим Ndel, 2000 единици брой – 1; 3. Рестрикционен ензим Ncol, 600 единици – брой – 1; 4. Рестрикционен ензим Mboll, 600 единици – брой – 1; 5. Рестрикционен ензим EcoRI, 15000 единици – брой - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. EN- COCCUS test- кит за идентификация на ентерококи- опаковка – 1; 2. Compact Dry TC- плаки за детекция - 100 бр./оп. – 1; 3 Compact Dry ETC- плаки за детекция 40 бр./оп. – 1; 4. Compact Dry EC- плаки за детекция - 100 бр./оп. – 1; 5. MLT AnaeroTest 23- идентификация на анаеробни бактерии за 48 часа - 40 теста – опаковка – 1; 6. MLT Suspension Medium For AnaeroTest 23- суспензионна среда, епруветки- 40 бр./оп. - 40 бр./оп. – 2; 7 MIC G+ за определяне на МИК на грам-положителни бактерии EUCAST & CLSI 10 теста в опаковка - 10 теста/оп. – 6; 8. Кит за изолиране на геномна ДНК, Illustra blood genomic Prep Mini Spin kit – брой - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за апарат KjeltecTM 8400 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Конц. сярна киселина MERCK или еквивалент - 2.5 л – 1; 2. Конц. солна киселина MERCK или еквивалент - 2.5 л - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за апарат HPLC 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Метанол MERCK или еквивалент за HPLC - 2.5 л - 4
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински консумативи /реактиви, китове, тестове и др/, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински консумативи /реактиви, китове, тестове и др/, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/09/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/09/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара загора, Студентски град

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
3.Възложителят е предвидил настоящата процедура да се проведе по реда и условията на чл.104,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.61 от ППЗОП.Посочените нормативни изисквания ще се прилагат при спазване на принципите на равнопоставеност,публичност и прозрачност.- Комисията ще отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и ще оповести тяхното съдържание,включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.Всички предложения от офертите на участниците в настоящата поръчка се представят чрез числова стойност,която ще се оповести в момента на отваряне на офертите.-Техническото и ценово предложение на всеки от участниците ще бъдат подписани най-малко от трима членове на Комисията и ще бъде предложено по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието ще приключи. -В закрити заседания Комисията ще разгледа представените оферти и ще оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия.При необходимост и наличие на предпоставките за прилагане на хипотезата на „необичайно благоприятни оферти”,Комисията ще изисква от съответния участник представянето на подробна писмена обосновка по реда и условията на чл. 72 от ЗОП.Комисията подрежда офертите,които отговарят на изискванията и условията за изпълнение на поръчката,в низходящ ред съгласно получените офети.-В закрити заседания Комисията ще разгледа документите,свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.-До разглеждане на документите за лично състояние и съответствие с критериите за подбор не се допускат участници,чиито оферти (техническо и ценово предложение) не отговарят на условията на поръчката и не са получили оценка по реда на т.6.3.-Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията писмено ще уведоми участника.В срок до 5р.дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.-Комисията разглежда документите по т. 6.4 и т. 6.6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място съгласно избрания критерий за възлагане.На осн. чл.61,т.7 от ППЗОП, останалите участници чиито оферти са оценени, не се класират.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва