Деловодна информация
00267Община Пловдив
18 РОП74-1 30/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
30/07/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0083 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Кръстев, гл.юрк. Милкова +359 32656447/ +359 882393456
b_krustev@plovdiv.bg +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180726LrnH6835982
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” по обособени позиции
45000000      
Строителство

Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”;
Обособена позиция № 2: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1 (1-1 и 1-2)”;
Обособена позиция № 3: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
31820933.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45231300      
45231110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”: обхваща бул. „Дунав” от бул.”Васил Априлов” до бул.”Брезовско шосе” и бул.”Брезовско шосе” от бул. „Дунав” до Северен обходен колектор
Видовете работи са следните:
Машинен изкоп – 68 244,00 м3
Ръчен изкоп – 3 173,00 м3
Монтаж на укрепителна система за изкопи – 31 424,80 м2
Монтаж на дренажна тръба DN 250/218-270о – 5 492,00 м.
Направа на дренаж /основа от филц/ - 3 401,00 м3
Доставка и монтаж на греди за нивелация – 920,00 бр.
Монтаж на GRP тръби за канализация DN2500, респ. DN2000, с коравина SN 10000 и за налягане PN 1 – 5 242,00 м.
Монтаж на PEHD тръби за водопровод от DN63 до DN160 – 2 101,00 м.
Монтаж чугунени тръби DN500 (DI) – 1 002,00 м.
Подложка от пясък – 2 047,00 м3
Обратен насип от несвързана почва – речна баластра, трошляк – 2 038,00 м3
Изграждане на ревизионни шахти, съгласно EN 1916 или еквивалент – 24,00 бр.
Изграждане на системата за улично отводняване – 40,00 бр.
Възстановяване на съществуващата настилка - 19 038,00 м2
Водочерпене – 1 370,00 мсм
Критериите по-долу
 
ДА „Технически показател” (ТП)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
15323867.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
458

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1".

КО = ТП + ФП, където:
TП е Технически показател, с тежест и максимален брой 40 точки, който включва концепцията на участника за изпълнение на СМР.
ФП = (Цmin/Цn)*60 - Финансовия показател, който включва оценка на предложената обща цена за изпълнение на поръчката.
Максимално възможната комплексна оценка (КО) е 100 (сто) точки.

II.2) Описание 1

Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1 (1-1 и 1-2) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45231300      
45231110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Пловдив

Участък 1-1 обхваща улиците намиращи се на юг от бул.„България“, на север от бул.„Марица”, на запад от ул. „Васил Левски” и на изток от ул. „Победа”.
ул. „Сава Муткуров” от ул. „Победа” до ул. „Илю Войвода”
ул. „Драгота” от ул. „Победа” до ул. „Средец”
ул. „Самара” от ул. „Победа” до ул. „Средец”
ул. „Средец” от ул. „Карловска” до бул. „България”
ул. „Илю Войвода” от ул. „Карловска” до ул. „Баткун”
ул. „Баткун” от ул. „Стефан Ботев” до ул. „Карловска”
ул. „Карловска” от ул. „Богдан” до края (жил. блокове бул. „България”)
ул. „Неофит Рилски” от ул. „Карловска” до ул. „Васил Левски”
ул. „Сливница” от ул. „Братаница до ул. „Абоба”
ул. „Абоба” от ул. „Оборище” до ул. „Сливница”
Видовете работи са следните:
Машинен изкоп – 18 815,00 м3
Неплътно укрепване на изкопа – 23131,00 м2
Ръчен изкоп – 804,00 м3
Подложка от пясък – 4371,00 м3
Монтаж на РЕ тръби за канализация от DN400 до DN800 – 3 714,00 м.л.
Монтаж на PEHD тръби за водопровод от DN90 до DN200 – 2 323,00 м.л.
Изграждане на ревизионни шахти, съгласно EN 1916 или еквивалент – 64,00 бр.
Изграждане на системата за улично отводняване – 132,00 бр.
Водопроводни отклонения за всички прилежащи имоти, както и прилежащи улици – 205,00 бр.
Обратен насип и уплътняване на насипа – 8 077,00 м3
Възстановяване на съществуващите настилки 12 504,00 м2
Участък 1-2, обхваща улиците, намиращи се на юг от бул. „България“, на север от бул. „Марица”, на изток от ул. „Васил Левски” и на запад от бул. „Цар Борис III Обединител”.
ул. „Сливница” продължение от част 1-1 до ул. „Васил Левски”
ул. „Васил Левски” от ул. „Иван Рилски” до бул. „България”
ул. „Брезовска” от ул. „Иван Рилски” до бул. „България”
ул. „Полковник Бонев” от ул. „Иван Рилски” до бул. „България”
ул. „Тича” от ул. „Оборище” до бул. „България”
ул. „Белград” от ул. „Златю Бояджиев” до края
ул. „Златю Бояджиев” от ул. „Иван Рилски” до бул. „Цар Борис III Обединител”
ул. „Мария Кюри” от ул. „Ибър” до ул. „Полковник Бонев”
ул. „Ибър” от ул. „Белград” до бул. „Цар Борис III Обединител”
ул. „Драва” от ул. „Мария Кюри” до ул. „Белград”
ул. „Кутловица” от ул. „Ибър” до ул. „Златю Бояджиев”
ул. „Иглика от ул. „Златю Бояджиев” до ул. „Ибър”
ул. „Георги Котов” от ул. „Мария Кюри” до бул. „Цар Борис III Обединител”
ул. „Хан Пресиан” от ул. „Ибър” до бул. „България”
Видовете работи са следните:
Машинен изкоп – 21 770,00 м3
Неплътно укрепване на изкопа – 16 406,00 м2
Ръчен изкоп – 817,00 м3
Подложка от пясък – 4 965,00 м3
Монтаж на РЕ тръби за канализация от DN400 до DN1000 – 3 739,00 м.
Монтаж на PEHD тръби за водопровод от DN90 до DN200 – 3 063,00 м.
Изграждане на ревизионни шахти, съгласно EN 1916 или еквивалент – 55,00 бр.
Изграждане на системата за улично отводняване – 148,00 бр.
Водопроводни отклонения за всички прилежащи имоти, както и прилежащи улици – 226,00 бр.
Обратен насип и уплътняване на насипа – 9 011,00 м3
Възстановяване на съществуващите настилки – 13 023,00 м2
Критериите по-долу
 
ДА „Технически показател” (ТП)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
7975072.03      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
580

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1".

КО = ТП + ФП, където:
TП е Технически показател, с тежест и максимален брой 40 точки, който включва концепцията на участника за изпълнение на СМР.
ФП = (Цmin/Цn)*60 - Финансовия показател, който включва оценка на предложената обща цена за изпълнение на поръчката.
Максимално възможната комплексна оценка (КО) е 100 (сто) точки.

II.2) Описание 1

Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45231300      
45231110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Участък 2 обхваща улиците, намиращи се на юг от бул. „България”,на север от бул. „Марица”, на изток от бул. „Васил Априлов” и на запад от бул. „Победа”.
ул. „Порто Лагос” от бул. „Васил Априлов” до ул. „Въча”
ул. „Златна Панега” от ул. „Порто Лагос” до междублоково пространство
ул. „Тимок” от бул. „Марица-север” до ул. „Сава Муткуров”
ул. „Гюро Михайлов” от ул. „Порто Лагос” до ул. „полк.Сава Муткуров”
ул. „Луда Яна” от бул. „Марица-север” до ул. „полк.Сава Муткуров”
ул. „Въча” от ул. „Луда Яна” до ул. „Победа”
ул. „Добротич” от ул. „Победа” до парк „Ленинград”
ул. „Драгота ” от ул. „Победа” до парк „Ленинград”
ул. „Стефан Ботев” от ул. „Победа” до парк „Ленинград”
ул. „Самара” от ул. „Победа” до ул. „Стефан Ботев”
бул. „Васил Априлов” участък от ул. „Сава Муткуров” -146 м на север
ул. „Сърнена Гора” от ул. „Златна Панега” до парк „Ленинград”
Видовете работи са следните:
Машинен изкоп – 20 793,00 м3
Неплътно укрепване на изкопа – 23 103,00 м2
Ръчен изкоп – 1 298,00 м3
Подложка от пясък – 4 298,00 м3
Монтаж на РЕ тръби за канализация от DN400 до DN800 – 4 370,00 м.
Монтаж на PEHD тръби за водопровод от DN90 до DN200 – 2 632,00 м.
Изграждане на ревизионни шахти, съгласно EN 1916 или еквивалент – 74,00 бр.
Изграждане на системата за улично отводняване – 142,00 бр.
Водопроводни отклонения за всички прилежащи имоти, както и прилежащи улици – 157,00 бр.
Обратен насип и уплътняване на насипа – 7 991,00 м3
Възстановяване на съществуващите настилки – 11 907,00 м2
Участък 3 обхваща улиците, намиращи се на север от бул. „България”,на юг от бул. „Дунав”, на запад от бул. „Васил Априлов”. По ул. „Факел” и ул. „Петър Шилев” има съществуващ етернитов водопровод DN475 AC, който се подменя с DN400(DI). Към бул. „България” е направена връзка с изпълнено отклонение от DN600(DI) –DN400(DI). Във вътрешността на квартала, всички водопроводи се подменят с DN125 до DN160PEHD.
ул. „Факел” и ул. „Петър Шилев” от бул. „България” до бул. „Васил Априлов”
ул. „Ладога” от ул. „Ген.Кутузов” до ул. „Петрохан”
ул. „Петрохан” от ул. „Ладога” до ул. „Пенчо Дворянов”
ул. „Ген.Кутузов” от ул. „Факел” до ул. „Пенчо Дворянов”
ул. „Атанас Канарев” от бул. „България” до ул. „Тиса”
ул. „Русалка” от ул. „Петрохан” до ул. „Средна Гора”
ул. „Орлова” от ул. „Петрохан” до ул. „Средна Гора”
Видовете работи са следните:
Машинен изкоп – 16 892,00 м3
Неплътно укрепване на изкопа – 20 723,00 м2
Ръчен изкоп – 722,00 м3
Подложка от пясък – 4 440,00 м3
Монтаж на РЕ тръби за канализация от DN400 до DN1200 – 3 170,00 м.
Монтаж на PEHD тръби за водопровод от DN90 до DN200 – 1 596,00 м.
Изграждане на ревизионни шахти, съгласно EN 1916 или еквивалент – 84,00 бр.
Изграждане на системата за улично отводняване – 124,00 бр.
Водопроводни отклонения за всички прилежащи имоти, както и прилежащи улици – 42,00 бр.
Обратен насип и уплътняване на насипа – 6 919,00 м3
Възстановяване на съществуващите настилки – 9 881,00 м2
Критериите по-долу
 
ДА „Технически показател” (ТП)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
8521993.29      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
580

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1".

КО = ТП + ФП, където:
TП е Технически показател, с тежест и максимален брой 40 точки, който включва концепцията на участника за изпълнение на СМР.
ФП = (Цmin/Цn)*60 - Финансовия показател, който включва оценка на предложената обща цена за изпълнение на поръчката.
Максимално възможната комплексна оценка (КО) е 100 (сто) точки.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи Четвърта група, Втора категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Документите за доказване - удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ, ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представя доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
2. Попълва се информация в част IV, раздел "Б“, т.1а от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представят доказателства съгласно чл.62, ал.1, т.т.1,3 и 4 и ал.2 от ЗОП, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. В случай, че е осигурен пряк и безплатен достъп до публичен регистър, в който е публикувана тази информация, Възложителят няма да изисква представянето на документите.


1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, а именно: минимална застрахователна сума за строител в размер на 400 000 лв., съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален общ оборот, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер, както следва:
- За ОП № 1: 30 000 000 лв. (тридесет милиона лева);
- За ОП № 2: 14 000 000 лв. (четиринадесет милиона лева);
- За ОП № 3: 16 000 000 лв. (шестнадесет милиона лева).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1а в ЕЕДОП. Удостоверенията за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на приключване на строителството, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
2. Списък на ръководния и технически персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Попълва се в част IV, раздел "В", т.6 от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, диплома, учебно заведение, професионална квалификация; професионален опит). Документите за доказване по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
3. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. На основание чл.64, ал.7 от ЗОП, Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да притежава опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, за която се участва.
Забележка: Под „Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката”, следва да се разбира:
ЗА ОП № 1: Ново строителство и/или основен ремонт на магистрални проводи на ВиК мрежа в урбанизирани територии с обща дължина 2 500 м.
ЗА ОП № 2: Ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежа в урбанизирани територии с обща дължина 5 000 м.
ЗА ОП № 3: Ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежа в урбанизирани територии с обща дължина 5 000 м.
За изпълнени се приемат обекти, за които има подписан Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Акт обр.15), или еквивалент за обекти, изпълнени извън страната. Дейностите може да бъдат изпълнени на повече от един обект.
2. Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обособената позиция, за която участва, който да е съобразен със спецификата на предмета на поръчката. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на всички услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на проекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има изискуемия опит, изрично посочен от възложителя в документацията и обявлението. Участникът трябва да разполага минимум със следните специалисти:
2.1. Технически ръководител на обекта - минимум един, който да притежава квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, и професионален опит като технически ръководител на сходни с предмета на настоящата поръчка обекти;
2.2. Експерт „Пътно строителство“: квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна. Да има опит при изпълнението на обекти по изграждане/възстановяване на пътни настилки в урбанизирани територии;
2.3. Експерт „Геодезия“: квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, специалност „Геодезия” или еквивалентна. Да има опит в трасирането и заснемането на обекти на техническата инфраструктура в урбанизирани територии;
2.4. Експерт по безопасност и здраве в строителството - Да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит като експерт „БЗС“.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
3. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват на действие: строителство, сходно с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всяка обособена позиция трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация и цялата свързана с предмета на обособената позиция законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение. СМР на обектите, предмет на всяка една от обособените позиции, започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За изпълнение на строително-монтажните работи се приема датата на предаването на строежа от Изпълнителя на Възложителя с Констативен Акт Образец 15.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, ет.3, зала № 36

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в Профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180726LrnH6835982, при условията на чл.32 от ЗОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
2. Нямат право да участват в процедурата дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - информацията се попълва в част III, раздел Г от ЕЕДОП.
3. Нямат право да участват в процедурата лицата по чл.69 от ЗПКОНПИ - информацията се попълва в част III, раздел Г от ЕЕДОП.
4. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и по чл.107 ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
5. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.
6. Финансирането на настоящата поръчка се осъществява по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", като посочената прогнозна стойност за всяка обособена позиция е лимитна.
7. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.
Авансово плащане се предвижда, при поискване от Изпълнителя, в размер на 10 % (десет процента) от цената за извършване на строително-монтажните работи, съгласно договора. Плащането на аванса се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на парична сума, банкова гаранция или застраховка, в размер на 100 % от стойността на авансовото плащане. Подробна информация се съдържа в проекта на договор.
8. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 4 % (четири процента) от стойността на договора без включен ДДС за съответната обособена позиция.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договор за настоящата поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва