Деловодна информация
00022
10.00.158 30/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
30/07/2018 (дд/мм/гггг)
00022-2018-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Акад. Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Елка Карагьозова - Директор на Дирекция УРБД +359 33120250
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180720GDou1281820


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180720GDou1281820
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции.
39000000      
Доставки

Обществената поръчка е с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на община Асеновград“ и
Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за „Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост“ , гр. Асеновград“.
Описание на дейността
Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по две обособени позиции за Общинска администрация Асеновград и Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост, находящо се на адрес гр. Асеновград, ул. Възрожденци №4 по приложена техническа документация и технически спецификации, включително гаранционно обслужване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
92160.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на община Асеновград“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Асеновград

Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Общинска администрация Асеновград.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
90000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за „Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост“ , гр. Асеновград“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

община Асеновград

Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост, находящо се на адрес гр. Асеновград, ул. Възрожденци №4.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2160.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За обособена позиция №1 и За обособена позиция №2
Участниците трябва да са изпълнили поне една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под доставки с предмет „сходен“ с този на поръчката следва да се разбира:
Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради, ползвани от публични институции и/или обществени сгради.
За доказване на изискването участниците попълват в Част IV, буква „В“, от ЕЕДОП - информация за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказва се при подписването на договора: Представяне на Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен от доказателства за извършените доставки.
2. Участниците трябва да притежава следните валидни сертификати:
Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката, а именно: производство, доставка или монтаж на мебели и/или офис обзавеждане.
Забележка: В случай, че участникът не е производител на предлаганото оборудване, сертификатът БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, се представя за/от производителя на оборудването.
За доказване на изискването участниците попълват Част IV, буква „Г“, от ЕЕДОП.
Доказва се при подписването на договора - Представят се заверени копия на Сертификатите.
Забележка №1: В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Забележка №2: Задължително условие за допустимостта на участник в процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания, отнасящи се до техническите и професионални способности на участниците.


1. За обособена позиция №1 и За обособена позиция №2
Участниците трябва да са изпълнили поне една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под доставки с предмет „сходен“ с този на поръчката следва да се разбира:
Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради, ползвани от публични институции и/или обществени сгради.
2. За обособена позиция №1 и За обособена позиция №2
Участниците трябва да притежава следните валидни сертификати:
Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката, а именно: производство, доставка или монтаж на мебели и/или офис обзавеждане.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, са съгласно документацията и в съответствие с приложимото законодателство.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, зала 517

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10-дневен срок от изтичаве на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва