Деловодна информация
00022
10.00.153 27/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
27/07/2018 (дд/мм/гггг)
00022-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Анна Колева +359 33120308
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180720IWrY1273542
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична пътна мрежа по населени места на територията на община Асеновград по две обособени позиции"
90620000      
Услуги

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ". Маршрутите са изчерпателно изброени в Приложение – Техническа спецификация към документацията за участие. Изпълнителят следва да организира изпълнението на услугата по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа; да събира и подава информация за състоянието на общинската пътна мрежа; да съставя необходимите подробни количествени сметки и актове за изпълнените видове работи; да поддържа пътните настилки в добро състояние като извършва снегопочистване и опесъчяване. Услугата включва следните видове работи: снегопочистване, опесъчаване с пясъко-солена смес и обработка на заледени участъци.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1924167      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична пътна мрежа по населени места на територията на община Асеновград –обособена позиция №1" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

населените места на територията на Община Асеновград описани в техническата спецификация

Маршрутите са изчерпателно изброени в Приложение – Техническа спецификация към документацията за участие. Изпълнителят следва да организира изпълнението на услугата по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа; да събира и подава информация за състоянието на общинската пътна мрежа; да съставя необходимите подробни количествени сметки и актове за изпълнените видове работи; да поддържа пътните настилки в добро състояние като извършва снегопочистване и опесъчяване. Услугата включва следните видове работи: снегопочистване, опесъчаване с пясъко-солена смес и обработка на заледени участъци.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
951705      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична пътна мрежа по населени места на територията на община Асеновград –обособена позиция №2" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

Населените места на територията на Община Асеновград описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Маршрутите са изчерпателно изброени в Приложение – Техническа спецификация към документацията. Изпълнителят следва да организира изпълнението на услугата по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа; да събира и подава информация за състоянието на общинската пътна мрежа; да съставя необходимите подробни количествени сметки и актове за изпълнените видове работи; да поддържа пътните настилки в добро състояние като извършва снегопочистване и опесъчяване. Услугата включва следните видове работи: снегопочистване, опесъчаване с пясъко-солена смес и обработка на заледени участъци.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
972462      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП и попълване на съответната част от него: поле 1б) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство/а за извършената услуга/и.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. При подаване на оферта, информацията относно изискването (техника) се посочва от участника в съответна част на ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


1. Участниците следва да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. ЗАБЕЛЕЖКА: За позиция 1 и 2 - Под „предмет, сходен с този на поръчката” се разбира дейности по зимно поддържане, в това число снегопочистване и третиране на пътната настилка с инертни материали. Под „обем, сходен с този на поръчката” се разбира: За позиция 1 – 175 км.; За позиция 2 – 145км.
2. Участниците следва да разполагат със следната техника:
Позиция 1
- Снегопочистваща техника:
• Колесна - 5броя + 1брой резервна;
• Верижна- 2 броя;
- Техника за опесъчаване / самосвал с уредба за опесъчаване/ - 1 бр. + 1 бр. Резервна;
Позиция 2:
- Снегопочистваща техника:
• Колесна - 4 броя + 1брой резервна;
• Верижна- 1 брой;
- Техника за опесъчаване / самосвал с уредба за опесъчаване/ - 1 бр. + 1 бр. Резервна;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Асеновград, пл."Акад. Николай Хайтов"№9, ет.5, стая 517

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник (важи за всяка обособена позиция): за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
За сключване на договора за обществената поръчка, за всяка обособена позиция, избраният изпълнител представя Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 1% (един процент) от Прогнозната стойност на съответната обособена позиция в лв. без ДДС.
Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
1. Парична сума в размер, равен на 1% (един процент) от Прогнозната стойност на съответната обособена позиция в лв. без ДДС, преведена по сметката на Възложителя:
Инвестбанк АД - Асеновград
IBAN: BG 54 IORT 73753304000003
BIC: IORTBGSF
2. Безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя (по образец на банката издател), покриваща размер от 1% (един процент) от Прогнозната стойност на съответната обособена позиция в лв. без ДДС;
3. Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на договора, с покритие в размер на 1% (един процент) от Прогнозната стойност на съответната обособена позиция в лв. без ДДС. Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя.
Когато Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на банката издател/ на застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от Възложителя, съдържащо неговата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения, се задължава да изплати на Възложителя в срок до 5 (пет) работни дни, от датата на получаване на искането претендираната от Възложителя сума.
Възложителят има право да изиска удължаване на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката.
Условията и сроковете за задържане и освобождаване на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора се съдържат и в договора за обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва