Деловодна информация
00267Община Пловдив
18 РОП 73 27/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
27/07/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0082 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Централен № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Ж.Гонзалес, гл.юрк. Милкова +359 32656447
smsti_op@dir.bg +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180726nYEM6848305
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Подмяна на съществуващи водопроводи по бул.Хр.Ботев в участъка от пл.Центр.гара до Коматевски възел, по бул.Коматев.шосе от Коматевски възел до бул.Ал.Стамболийски и по бул.Копривщица- гр.Пловдив
45231300      
Строителство

Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на СМР в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и българското законодателство за обект: „Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. „Христо Ботев“ в участъка от площад „Централна гара“ до „Коматевски възел“, по бул. „Коматевско шосе“ от „Коматевски възел“ до бул. „Александър Стамболийски“ и по бул. „Копривщица“ - гр. Пловдив“ по одобрен проект – включва подмяна на съществуващи водопроводи и възстановяване на асфалтобетонова настилка, подмяна на стари капаци за РШ и ДШ.
Предметът на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с техническите спецификации, условията на договора и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обект на настоящата обществена поръчка е „Подмяна на съществуващи водопроводи по бул. „Христо Ботев“ в участъка от площад „Централна гара“ до „Коматевски възел“, по бул. „Коматевско шосе“ от „Коматевски възел“ до бул. „Александър Стамболийски“ и по бул. „Копривщица“ - гр. Пловдив“.
С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели привеждане на обекта в състояние, годно за нормална експлоатация, подмяна на съществуващите етернитови водопроводи с тръби от чугун за магистралните и полиетилен за разпределителните клонове от мрежата, подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните и пешеходни потоци и добро отводняване на пътя и пътното тяло.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    5
Технически показател    30
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
6250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Комплексната оценка КО = СИ + ТП + ФП - максимално 100 точки.
Срок за изпълнение /СИ/ - максимално 5 точки.
Технически показател /ТП/ - максимално 30 точки.
Финансов показател /ФП/ - максимално 65 точки.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Втора категория и Четвърта група, Втора категория и да притежава удостоверения за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Документите за доказване - удостоверения за вписване в ЦПРС или в аналогични регистри, съгласно законодатеството на държавата членка, в която са установени, ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представя доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
2. Попълва се информация в част IV, раздел "Б“, т.2а от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представят доказателства съгласно чл.62, ал.1, т.1,3 и 4 и ал.2 от ЗОП, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. В случай, че е осигурен пряк и безплатен достъп до публичен регистър, в който е публикувана тази информация, Възложителят няма да изисква представянето на документите.


1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - в размер на 400 000 лв.
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот от строителство, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на обществената поръчка – 6 250 000 лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1а в ЕЕДОП (следва да съдържа предмет, вид, обем, стойност, дата на приключване на строителството). Удостоверенията за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на приключване на строителството, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Под строителство със "сходен предмет" следва да се разбира изграждане/ рехабилитация/ ремонт и/или реконструкция на улица в урбанизирана територия, който да включва част Водопровод и част Пътна.
2. Списък на ръководния и технически персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Попълва се в част IV, раздел "В", т.6 от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, диплома №/год., учебно заведение, професионална квалификация, професионален опит; позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка). Документите за доказване по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
3. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
На основание чл.64, ал.7 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, поради което следва да имат изпълнено сходно строителство в последните пет години от датата на подаване на офертата.
2. Участниците следва да разполагат с екип за изпълнение на строителството: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включващ специалисти с позиции, квалификация и професионален опит, с минимални изисквания, както следва:
2.1. Технически ръководител на обекта: строителен инженер/ строителен техник или еквивалент, притежаващ най-малко 5 (пет) години професионален опит;
2.2. Експерт "ВиК" - инженерно-техническо образование, специалност "ВиК" или еквивалент, притежаващ най-малко 5 (пет) години професионален опит;
2.3. Експерт "Транспортно строителство" - инженерно-техническо образование, специалност "Транспортно строителство" или еквивалент, притежаващ най-малко 5 (пет) години професионален опит;
2.4. Експерт „Геодезия“: инженерно-техническо образование, специалност „Геодезия” или еквивалент, притежаващ най-малко 5 (пет) години професионален опит.
3. Наличие на внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват на действие: строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и на основание чл.107 от ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/09/2018 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180726nYEM6848305, при условията на чл.32 от ЗОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.
3. Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, с настоящото обявление Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Съгласно проекто-договора, всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране. Допълнителна информация се съдържа в проекто-договора.
4. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.
Авансово плащане не се предвижда.
5. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.
6. Нямат право да участват в процедурата лицата съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и съгласно чл.69 от ЗПКОНПИ - информацията се попълва в Част III, раздел Г от ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва