Деловодна информация
01279
1000-211(1) 18/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/07/2018 (дд/мм/гггг)
01279-2018-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ 0004715040046
бул. 6-ти септември № 274
Пловдив BG421 4000 България
Милка Тодорова-Добрикова +359 32601-066/+359 32601-060
iztochen_bg@abv.bg +359 32631-610

Интернет адрес/и

http://iztochen-plovdiv.bg/

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца за общински детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив”
15000000      
Доставки

„Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца за общински детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив”, при спазване на изискванията, стандартите и количествата, посочени в Техническата спецификация от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
145000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Общински детски заведения - градини и ясли, на територията на район "Източен" - община Пловдив

1. Пиле кг. - 2269; 2. Пилешки бутчета кг. - 825; 3. Пилешко филе кг. - 1215; 4. Пуешко филе кг. - 485; 5. Риба Скумрия кг. - 50;
6. Филе от риба скумрия кг. - 1435; 7. Риба Хек кг. - 485; 8. Филе от бяла риба /хек, мерлуза/ кг. - 945; 9. Филе от пангасиус кг. - 200; 10. Рибно филе-сьомга кг. - 530; 11. Рибно филе-пъстърва кг. - 275; 12. Телешки шол кг. - 1165; 13. Телешки бут без кост кг. - 225; 14. Свински бут без кост кг. - 1300; 15. Свинско филе кг. - 250; 16. Кайма кг.- 200; 17. Кайма "Стара планина" кг. - 1905;
18. Мляно месо 60/40 кг. - 25; 19. Мляно месо 60/40 кг. - 5; 20. Кайма /телешка/кг. - 100; 21. Траен колбас кг. - 210; 22. Траен колбас "Стара планина" кг. - 427; 23. Шунка кг. - 215; 24. Луканка кг. - 290; 25. Заешко месо кг. - 535; 26. Агнешко месо кг.- 722;
27. Кокоши яйца бр. - 43500; 28. Кокоши яйца бр. - 7350.
Продуктите и техните опаковки трябва да отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
145000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да притежава удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните за производство и/или търговия с храни, с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на поръчката, за която подава оферта, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), а за участник чуждестранно лице – да има регистрация в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. Участникът следва да посочи информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква А: ГОДНОСТ, т. 1 от ЕЕДОП. Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи заверено копие от валидно удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, а ако е чуждестранно лице, осъществяващо директни доставки на храни на територията на Република България от други държави членки, и/или еквивалентен (аналогичен) документ от компетентния орган на държавата членка, удостоверяващ разрешената дейност (производство и/или търговия с храни), включващ групите храни от предмета на договора, за които участникът е определен за изпълнител.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти. Транспортирането следва да е съобразено с изискванията, посочени в Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните. Транспортните средства следва да могат да поддържат подходящи за храните температури и да има възможност тези температури да бъдат наблюдавани. Транспортирането на особено бързоразвалящите се хранителни продукти се извършва съгласно изискванията на БДС 12545-74 "Транспорт на хранителните продукти. Общи хигиенни норми и изисквания", съгласно чл. 6 Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти. Товарните автомобили трябва да имат издадено удостоверение за регистрация на транспортното средство от ОДБХ за превоз на хранителни продукти, включени в обема на настоящата поръчка. Участникът следва да посочи информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква А: ГОДНОСТ, т. 1 от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника да представи списък с всички транспортни средства, както и декларация (свободен текст), че същите ще бъдат на разположение на участника за целия срок на договора. Товарните автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.

Неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка" следва да се разбират доставки на хранителни продукти с обем (количество) не по - малко от прогнозното количество на обществената поръчка. Участникът следва да посочи информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т. 1б) от ЕЕДОП. Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи в оригинал Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно със заверено копие/оригинал на доказателство за извършената доставка. В представеното доказателство следва да се съдържа и информация за обема (количествата) на доставените продукти.
2. Информацията относно издадени от независими органи сертификати и доказващи, че участникът отговаря на стандартите за осигуряване на качеството следва да се посочи в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ от ЕЕДОП. Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи заверено копие от валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарта, посочен в изискването или еквивалентен такъв. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да има внедрена сертифицирана система за управление на безопасността на храните EN ISO 22000 или еквивалент, с обхват включващ предмета на поръчката (производство/дистрибуция/продажба/доставка на храни по смисъла на чл. 2 от Закона за храните). Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


У-я за изпълн. на поръчката са описани в док. за общ. поръчка, публик. в профила на купувача на ел. адрес, посочен по-горе в поле І.3). Гаранцията за изп-е на договора е в размер на 3 (три) на % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълн. на договора се представя от участника, определен за изпълн., при подписване на договора. Гаранцията може да се предостави под формата на:-парична сума, внесена по банкова сметка, посочена в документ. за общ. поръчка;-банкова гаранция-безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възлож. заяви, че Изпълн. не е изпълнил задължение по договора за възл. на общ. поръчка;-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията за освобожд., задържане и усвояване на гаранцията за изпълн. се определят с договора за възл. на общ. поръчка. Допълн. инф-я -Раздел VII от док-ята за общ. поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

С Р-е № 1000-186/11.06.2018г. е открита общ. поръчка по чл.73, ал.1 вр. с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - открита процедура с п-т:„Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на р-н „Източен”, която включва 5 ОП на обща с-ст 1 172 500 лв. Срещу Р-то е подадена Жалба № 1541-06.07.2018г. от "ИНТЕР АГРО 2011" ЕООД с искане за налагане на ВМ „спиране на процедурата“. Поради това че 1-месечният срок, в който следва да се произнесе КЗК е инструктивен, решението й не е окончателно и подлежи на обжалване във ВАС, а договорът за доставки на месо, месни продукти, риба и яйца изтича на 24.08.2018г., е налице невъзможност да бъде осигурено здравословно хранене на децата в детск.заведения. С цел да им се осигури нормално предоставяне на храна за опазване на живота и здравето им, да се защити изпълнението на задълженията на възложителя по доставка на хран. продукти в ДГ И ДЯ, произтичащи от ЗЗ и ЗХ - виж р-л VI.3) Допълнителна информация

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на район "Източен", гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 274

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Право да участва в процед.има лице,което отгов. на услов.на чл.10,ал.1 от ЗОП и: а)подаде оферта за участие в процедурата; б) спрямо което не са налице обстоят.:по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 от ЗОП; по чл.107 от ЗОП; по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен в случ. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; по чл.69 от ЗПКОНПИ; в)отг.на обяв. от възлож. условия за допустимост,опред. с крит.за подбор.При подав.на оферта за участие, липсата/наличието на обстоят.по: чл.321 и 321а НК; чл.301–307 НК; чл.209-213 НК; чл. 108а НК; чл.253,253а или 253б НК; чл.192а НК и чл.159а–159г НК се декл. от у-ка в част III, раздел „А” от ЕЕДОП; чл. 255б от НК и чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП се декл. от у-ка в част III, раздел „Б” от ЕЕДОП; чл. 54, ал. 1, т. 4, т. 5 , т. 6 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 се декл.от у-ка в част III, раздел „В” от ЕЕДОП; чл. 172 НК; чл. 194-208 и чл. 213а-217 НК; чл.219-252 НК; чл. 254а-255a НК и от 256-260 НК; чл. 352 – 353е от НК; чл.54, ал.1, т.6: наруш.по чл.62, ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ; наруш. по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ и чл. 107, т. 4 от ЗОП, по чл. 3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, осв. ако не са прил.изключ. по чл. 4 от него и чл. 69 от ЗПКОНПИ се декл. от у-ка в част III, раздел „Г” от ЕЕДОП.Възл.отстр. от проц. уч-к, освен на осн. чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1,3,4 и 5 от ЗОП и: за когото е прилож. забр. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ; за което е налице несъответ. с чл.101, ал.9-11 и в случ.на чл.107 от ЗОП. Опаковката съдърж: Заявл.за участие по обр.; Опис на представ. докум; ЕЕДОП:Съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП във вр. с § 29, т. 5, б. „а” от ПЗР на ЗОП, в сила от 1.04.2018 г. ЕЕДОП се предс. задълж.в електр. вид. Към ЕЕДОП се прилагат:докум. за доказ. на предпр. мерки за надеждност(когато е прилож.);копие от докум.,от който да е видно правното основ. за създ. на обедин.(когато е прилож.),съдър.:1.правата и задълж. на участ. в обедин.;2.разпред. на отг. м/у членовете на обедин.,вкл.солидарност на отг.;3.дейностите,които ще изп. всеки член на обедин.;4.представл. обедин. партньор;докум. за поетите от третите лица задълж.по чл.65,ал.3 от ЗОП(когато е прилож.);доказат.за поет.от подизпъл.задълж.по чл.66,ал.1 от ЗОП(когато е прилож.).Офертата вкл.:1.технич. предлож., съдърж.: а) докум. за упълном., когато лицето, което подава офертата, ако не е законният представител на участника; б) предлож. за изпълн. на поръчката в съответ. с тех. специфик. и изискв. на възлож. (по образ.); в) декл. за конфид. по чл.102, ал.1 от ЗОП (когато е прилож.,по образ.);2.ценово предлож. по образец.
Продължение от р-л IV.1.1.:, Възложителя открива нова поръчка с правно основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП- открита процедура при условията на чл. 74, ал. 4 — определяне на срок за подаване на оферти, не по-кратък от 15 дни поради възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, като с това ще се предприемат всички правно допустими действия, за да се защити обществения интерес.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал.1, т. 3 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва